Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.

Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších změn, zejména co se týče posílení testovací svobody zůstavitele. Zároveň je nyní jednou z nejsložitějších oblastí soukromého práva.

Učebnice postupuje přehledně od základních zásad dědického práva a výkladu pojmu subjektivního dědického práva k jednotlivým dědickým titulům. Podrobně je vysvětlena jejich podstata, pořadí podle síly i jejich podstatné náležitosti. Výklad zákonné dědické posloupnosti jako nejslabší dědický titul je doplněn o názorné grafy dědických tříd. Předposlední kapitola učebnice obsahuje důležité procesní souvislosti projednání pozůstalosti soudem podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a také praktické informace o přechodu dluhů na dědice.

Kniha je dílem předních českých civilistů působících na Právnické fakultě Univerzity Karlovy i v právní praxi. První svazek učebnicového kompletu byl oceněn jako nejlepší právnická publikace a nejlepší učebnice Univerzity Karlovy za rok 2013.

autoři: Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 29. 8. 2023, 196 stran
ISBN: 978-80-7478-939-7

Cena: 365 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů svazku 4 - str. 5
Seznam použitých zkratek - str. 13
Vysvětlivky ke grafům - str.  15
Díl čtvrtý: Dědické právo - str. 17
Hlava první: Obecné výklady - str. 19
§ 1 Obecně - str. 19
§ 2 Obecné a zvláštní právní nástupnictví - str. 21
Hlava druhá: Zásady dědického práva - str. 23
§ 1 Zásada zachování hodnot - str. 23
§ 2 Zásada svobodné volby dědice - str. 23
§ 3 Zásada univerzální sukcese - str.  24
§ 4 Zásada svobodného nabytí dědictví - str. 25
§ 5 Zásada úřední ingerence - str. 25
Hlava třetí: Právo na pozůstalost - str.  26
§ 1 Pozůstalost a dědictví - str. 26
§ 2 Dědické právo subjektivní - str.  28
A. Obecně. Pojem - str.  28
B. Dědické tituly - str. 32
C. Dědická nezpůsobilost - str. 33
I. Čin povahy úmyslného trestného činu - str. 33
II. Zavrženíhodný čin proti poslední vůli zůstavitele - str. 35
III. Řízení o rozvod manželství zahájené v důsledku domácího násilí vůči zůstaviteli - str. 36
IV. Zbavení rodičovské odpovědnosti vůči dítěti jakožto zůstaviteli - str. 36
D. Zřeknutí se dědického práva - str. 37
I. Pojem - str. 37
II. Účel - str. 39
III. Náležitosti zřeknutí se dědického práva - str. 39
E. Odmítnutí dědictví - str. 40
I. Obecně k institutu - str. 40
II. Právní následky - str. 41
III. Odmítnutí dědictví zástupcem dědice - str. 42
IV. Odmítnutí dědictví nepominutelným dědicem s výhradou povinného dílu - str. 43
V. Přechod práva odmítnout dědictví - str. 44
VI. Omezení práva odmítnout dědictví - str. 44
VII. Procesní postup při odmítnutí dědictví - str. 45
VIII. Nejvýznamnější případy neplatnosti a zdánlivosti odmítnutí dědictví - str. 46
F. Vzdání se dědictví - str. 47
I. Obecně k institutu - str.  47
II. Odpovědnost za dluhy zůstavitele - str. 49
III. Splnění zůstavitelových opatření - str. 50
IV. Vztah k blízkým právním institutům - str. 50
Hlava čtvrtá: Pořízení pro případ smrti - str. 52
§ 1 Obecně - str. 52
§ 2 Všeobecná ustanovení o pořízení pro případ smrti - str. 54
§ 3 Závěť - str. 57
A. Obecně - str. 57
B. Charakteristika závěti - str. 57
C. Obsah závěti - str. 60
D. Pořízení závěti - str. 62
E. Pořizovací způsobilost - str. 62
F. Náležitosti vůle a jejího projevu - str. 63
G. Výklad závěti - str.  64
H. Rozdělení pozůstalosti v závěti - str. 66
I. Uvolněný podíl, přirůstání podílu - str.  67
J. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví - str. 68
I. Náhradnictví - str. 69
II. Svěřenské nástupnictví - str. 70
K. Forma závěti - str.  76
I. Obecně - str. 76
II. Závěť pořízená soukromou listinou - str. 76
III. Závěť ve formě veřejné listiny - str. 79
IV. Svědkové závěti, osoby zúčastněné na pořizování závěti - str. 80
V. Závěti pořízené s úlevami (privilegované závěti). 
Obecné poznámky - str.  81
VI. Jednotlivé závěti pořízené s úlevami - str. 82
L. Vedlejší doložky v závěti - str. 84
I. Obecně - str. 84
II. Vykonavatel závěti - str. 85
III. Správce pozůstalosti - str. 87
IV. Podmínka v závěti - str.  88
V. Doložení času - str. 90
VI. Příkaz - str. 91
M. Zrušení závěti - str. 93
I. Obecně - str. 93
II. Odvolání závěti - str. 93
III. Pořízení nové závěti - str.  95
§ 4 Dědická smlouva - str.  96
A. Obecné výklady - str. 96
B. Strany dědické smlouvy - str. 97
C. Práva a povinnosti stran - str. 97
D. Omezení dispoziční volnosti zůstavitele - str. 98
E. Konverze dědické smlouvy - str.  98
F. Dědická smlouva mezi manžely - str. 98
G. Zrušení práv a povinností z dědické smlouvy - str. 99
Hlava pátá: Odkaz - str. 101
§ 1 Pojem a předmět odkazu - str. 101
§ 2 Osoba odkazovníka - str. 103
§ 3 Zřízení, změna a odvolání odkazu - str. 105
§ 4 Osoby obtížené odkazem. Omezení odkazů. Pododkaz - str. 107
§ 5 Druhy odkazů - str.  109
§ 6 Nabytí odkazu a splatnost odkazu. Zajištění práva na odkaz - str. 112
Hlava šestá: Dědění ze zákona (intestátní dědická posloupnost) - str. 116
§ 1 Obecně - str. 116
§ 2 Dědické třídy - str. 119
A. První dědická třída - str. 119
B. Druhá dědická třída - str. 122
C. Třetí dědická třída - str. 124
D. Čtvrtá dědická třída - str. 126
E. Pátá dědická třída - str. 127
F. Šestá dědická třída - str. 129
Hlava sedmá: Nepominutelný dědic a povinný díl - str. 132
§ 1 Nepominutelný dědic - str. 132
§ 2 Povinný díl - str. 132
§ 3 Vydědění - str. 134
Hlava osmá: Započtení v dědickém právu - str. 139
§ 1 Obecně - str. 139
§ 2 Započtení na povinný díl - str. 140
§ 3 Započtení na dědický podíl - str. 141
Hlava devátá: Právo některých osob na zaopatření - str. 142
§ 1 Obecné poznámky - str. 142
§ 2 Právo nepominutelného dědice na nutnou výživu - str. 144
§ 3 Právo manžela a dalších osob na slušnou výživu, popř. nutné zaopatření - str. 145
§ 4 Právo manžela na základní vybavení rodinné domácnosti - str. 147
§ 5 Právo pozůstalého rodiče na nutné zaopatření - str. 147
§ 6 Právo soužijících osob na přiměřené zaopatření - str. 148
Hlava desátá: Přechod pozůstalosti na dědice - str. 149
§ 1 Nabytí dědictví - str. 149
A. Řízení o pozůstalosti - str. 149
I. Prokázání dědického práva - str. 149
II. Spor o dědické právo - str. 153
B. Výhrada soupisu - str. 155
§ 2 Správa pozůstalosti a její soupis - str. 157
A. Správa pozůstalosti - str. 157
I. Osoba oprávněná vykonávat správu pozůstalosti - str. 157
II. Předmět správy pozůstalosti - str. 160
B. Závěra pozůstalosti - str. 162
C. Soupis pozůstalosti - str. 163
I. Obecně - str. 163
II. Nahrazení soupisu pozůstalosti - str. 166
§ 3 Potvrzení nabytí dědictví - str. 168
A. Obecně - str. 168
B. Předpoklady potvrzení dědictví - str. 169
C. Potvrzení nabytí dědictví v rozhodnutí o dědictví - str. 172
§ 4 Rozdělení pozůstalosti - str. 175
A. Rozdělení pozůstalosti soudem podle nařízení zůstavitele - str. 176
B. Rozdělení pozůstalosti soudem podle určení třetí osoby pověřené zůstavitelem - str.  177
C. Rozdělení pozůstalosti dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti, kterou soud schválí - str. 177
D. Rozdělení pozůstalosti soudem na základě žádosti všech dědiců - str. 178
§ 5 Dluhy postihující dědice - str. 180
A. Obecně - str. 180
B. Práva věřitelů před potvrzením dědictví - str. 181
C. Právní účinky výhrady soupisu a neuplatnění výhrady soupisu - str. 182
D. Odloučení pozůstalosti - str. 183
E. Vyhledání věřitelů zůstavitele - str. 184
Hlava jedenáctá: Zcizení dědictví - str. 186
§ 1 Zcizení dědictví odvážnou smlouvou - str. 188
§ 2 Zcizení dědictví jiným typem smlouvy - str. 188
§ 3 Závěrečné poznámky - str. 189
Seznam použité literatury - str. 191
Věcný rejstřík - str. 193

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.