Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního.

V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících předpisech došlo od posledního vydání (2021) této publikace k řadě změn. Účinnosti nabyl zákon o evidenci skutečných majitelů, který nesrovnalosti v evidenci sankcionuje mj. zákazem vyplácení zisku či zákazem výkonu hlasovacích práv. Novela zákona o obchodních korporacích potom přinesla nové podmínky pro výkon funkce jednatele a s tím související rozsáhlou informační povinnost (budoucího) jednatele a zřízení evidence vyloučených osob. Zmínit je třeba i novelu notářského řádu, která mj. umožnila založit společnost s ručením omezeným přes videokonferenci. K dalšímu upřesnění potom došlo u tzv. stoeurové společnosti, tj. „zjednodušené společnosti“, již lze při splnění podmínek zřídit s nižšími náklady. Zároveň vrcholné orgány soudní moci přijaly řadu rozhodnutí, které dále přispívají k vyjasnění nejasných otázek právní úpravy, a nezahálela ani právní teorie. Veškeré uvedené změny aktuální vydání publikace zohledňuje, přičemž důraz je kladen na přehlednost a srozumitelnost.

autoři: Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, 304 stran
ISBN: 978-80-2710-400-0

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným  - str. 
1. Obchodní korporace  - str. 
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným  - str. 
3. Právní úprava  - str. 
a) Stav do 31. 12. 2013  - str. 
b) Stav od 1. 1. 2014  - str. 
4. Novela zákona o obchodních korporacích z roku 2020  - str. 
a) Změny provedené novelou  - str. 
b) Co je třeba učinit?  - str. 
5. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?  - str. 
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě  - str. 
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě - str. 
c) Povinná úprava společenské smlouvy  - str. 
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele  - str. 
6. Praktické využití  - str. 
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál  - str. 
1. Založení společnosti  - str. 
a) Kdo může být společníkem?  - str. 
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy  - str. 
c) Založení společnosti na základě plné moci - str. 
d) Zápis firmy po založení společnosti  - str. 
e) Zapojení znalce v
f) Jednání před vznikem společnosti - str. 
g) Vnesení a správa vkladů  - str. 
h) Získání oprávnění k podnikání  - str. 
i) Náklady spojené se vznikem společnosti  - str. 
2. Vklad a základní kapitál  - str. 
a) Vklad společníka do základního kapitálu  - str. 
b) Peněžitý vklad a jeho splácení  - str. 
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti  - str. 
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu  - str. 
e) Základní kapitál - str. 
f) Zvyšování základního kapitálu  - str. 
g) Snižování základního kapitálu  - str. 
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti  - str. 
a) Zahajovací rozvaha  - str. 
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky  - str. 
c) Odložená daň při vzniku společnosti  - str. 
d) Daň z přidané hodnoty  - str. 
4. Vznik společnosti  - str. 
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku  - str. 
b) Zápis notářem  - str. 
c) Lhůta pro podání návrhu - str. 
d) Přílohy  - str. 
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)  - str. 
1. Povinné náležitosti  - str. 
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]  - str. 
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)  - str. 
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]  - str. 
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]  - str. 
e) Informace k podílům – označení podílů a druhy podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]  - str. 
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]  - str. 
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] - str. 
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]  - str. 
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]  - str. 
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]  - str. 
2. Vypuštění nepotřebných náležitostí - str. 
3. Další možná ustanovení předvídaná zákonem  - str. 
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)  - str. 
b) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (§ 161 ZOK)  - str. 
c) Příplatková povinnost (§ 162 až 166 ZOK) - str. 
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) - str. 
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)  - str. 
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)  - str. 
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) - str. 
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK)  - str. 
ch) Zakotvení možnosti jiné účasti na valné hromadě (§ 167 ZOK)  - str. 
i) Pozastavení výkonu hlasovacího práva [§ 173 odst. 1 písm. e) ZOK]  - str. 
j) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)  - str. 
k) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) - str. 
l) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) - str. 
m) Důvody pro zrušení společnosti soudem  - str. 
4. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá  - str. 
5. Vady společenské smlouvy  - str. 
6. Změny společenské smlouvy  - str. 
a) Změna společenské smlouvy dohodou společníků  - str. 
b) Změna společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady  - str. 
c) Změna společenské smlouvy v důsledku rozhodnutí valné hromady  - str. 
d) Změna společenské smlouvy na základě jiné právní skutečnosti  - str. 
e) Povinnost uložit aktuální znění do sbírky listin  - str. 
IV. Postavení společníků  - str. 
1. Podíl  - str. 
a) Kolik podílů má jeden společník?  - str. 
b) Výše podílu  - str. 
c) Různé druhy podílů - str. 
d) Kmenový list  - str. 
e) Zastavení podílu  - str. 
f) Zřízení jiných věcných práv k podílu  - str. 
g) Ocenění podílu  - str. 
2. Práva společníků  - str. 
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku - str. 
b) Právo na podíl na jiných vlastních zdrojích  - str. 
c) Právo na podíl na likvidačním zůstatku  - str. 
d) Právo na informace  - str. 
e) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě  - str. 
f) Společnická žaloba - str. 
g) Právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady  - str. 
3. Povinnosti společníků - str. 
a) Povinnost loajality společníka - str. 
b) Vkladová povinnost  - str. 
c) Ručení společníků - str. 
d) Příplatková povinnost - str. 
e) Povinnost odevzdat kmenový list - str. 
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby  - str. 
4. Seznam společníků  - str. 
a) Význam seznamu společníků  - str. 
b) Forma a způsob vedení  - str. 
c) Údaje zapisované do seznamu společníků  - str. 
V. Změna společníků - str. 
1. Převod podílu  - str. 
a) Obecně k převodu podílu  - str. 
b) Převod na jiného společníka - str. 
c) Převod na třetí osobu  - str. 
d) Smlouva o převodu podílu  - str. 
e) Převod kmenového listu - str. 
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba  - str. 
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba  - str. 
2. Dohoda o ukončení účasti  - str. 
3. Vystoupení společníka  - str. 
4. Vyloučení společníka  - str. 
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti  - str. 
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti  - str. 
5. Zrušení účasti společníka soudem  - str. 
6. Dědění podílu  - str. 
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením  - str. 
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) - str. 
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním  - str. 
a) Převoditelnost podílu není vyloučena - str. 
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  - str. 
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu - str. 
VI. Orgány společnosti  - str. 
1. Valná hromad - str. 
a) Působnost valné hromady  - str. 
b) Svolání valné hromady  - str. 
c) Průběh valné hromady  - str. 
d) Zápis z jednání valné hromady  - str. 
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  - str. 
f) Společnost s jediným společníkem  - str. 
2. Jednatel  - str. 
a) Postavení jednatele - str. 
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele  - str. 
c) Vznik a zánik funkce - str. 
d) Působnost jednatele  - str. 
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
g) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence 
h) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele 
ch) Souběh funkcí 
i) Daně a pojištění 
3. Ostatní orgány 
a) Dozorčí rada 
b) Výbor pro audit
c) Další orgány 
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
1. Zrušení 
a) Zrušení právním jednáním 
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby 
d) Dosažením účelu
2. Likvidace 
a) Obecně k likvidaci 
b) Kdy k likvidaci nedochází? 
c) Vstup do likvidace 
d) Likvidátor 
e) Postup likvidace 
f) Věřitelé společnosti v likvidaci 
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku 
3. Zánik 
Přehled zkratek 
Vzor – Smlouva o výkonu funkce 
Vzor – Zakladatelská listina společnosti 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.