Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního.

V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících předpisech došlo od posledního vydání (2021) této publikace k řadě změn. Účinnosti nabyl zákon o evidenci skutečných majitelů, který nesrovnalosti v evidenci sankcionuje mj. zákazem vyplácení zisku či zákazem výkonu hlasovacích práv. Novela zákona o obchodních korporacích potom přinesla nové podmínky pro výkon funkce jednatele a s tím související rozsáhlou informační povinnost (budoucího) jednatele a zřízení evidence vyloučených osob. Zmínit je třeba i novelu notářského řádu, která mj. umožnila založit společnost s ručením omezeným přes videokonferenci. K dalšímu upřesnění potom došlo u tzv. stoeurové společnosti, tj. „zjednodušené společnosti“, již lze při splnění podmínek zřídit s nižšími náklady. Zároveň vrcholné orgány soudní moci přijaly řadu rozhodnutí, které dále přispívají k vyjasnění nejasných otázek právní úpravy, a nezahálela ani právní teorie. Veškeré uvedené změny aktuální vydání publikace zohledňuje, přičemž důraz je kladen na přehlednost a srozumitelnost.

autoři: Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, 304 stran
ISBN: 978-80-2710-400-0

Cena: 389 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným  - str. 
1. Obchodní korporace  - str. 
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným  - str. 
3. Právní úprava  - str. 
a) Stav do 31. 12. 2013  - str. 
b) Stav od 1. 1. 2014  - str. 
4. Novela zákona o obchodních korporacích z roku 2020  - str. 
a) Změny provedené novelou  - str. 
b) Co je třeba učinit?  - str. 
5. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?  - str. 
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě  - str. 
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě - str. 
c) Povinná úprava společenské smlouvy  - str. 
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele  - str. 
6. Praktické využití  - str. 
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál  - str. 
1. Založení společnosti  - str. 
a) Kdo může být společníkem?  - str. 
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy  - str. 
c) Založení společnosti na základě plné moci - str. 
d) Zápis firmy po založení společnosti  - str. 
e) Zapojení znalce v
f) Jednání před vznikem společnosti - str. 
g) Vnesení a správa vkladů  - str. 
h) Získání oprávnění k podnikání  - str. 
i) Náklady spojené se vznikem společnosti  - str. 
2. Vklad a základní kapitál  - str. 
a) Vklad společníka do základního kapitálu  - str. 
b) Peněžitý vklad a jeho splácení  - str. 
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti  - str. 
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu  - str. 
e) Základní kapitál - str. 
f) Zvyšování základního kapitálu  - str. 
g) Snižování základního kapitálu  - str. 
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti  - str. 
a) Zahajovací rozvaha  - str. 
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky  - str. 
c) Odložená daň při vzniku společnosti  - str. 
d) Daň z přidané hodnoty  - str. 
4. Vznik společnosti  - str. 
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku  - str. 
b) Zápis notářem  - str. 
c) Lhůta pro podání návrhu - str. 
d) Přílohy  - str. 
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)  - str. 
1. Povinné náležitosti  - str. 
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]  - str. 
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)  - str. 
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]  - str. 
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]  - str. 
e) Informace k podílům – označení podílů a druhy podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]  - str. 
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]  - str. 
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] - str. 
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]  - str. 
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]  - str. 
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]  - str. 
2. Vypuštění nepotřebných náležitostí - str. 
3. Další možná ustanovení předvídaná zákonem  - str. 
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)  - str. 
b) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (§ 161 ZOK)  - str. 
c) Příplatková povinnost (§ 162 až 166 ZOK) - str. 
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) - str. 
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)  - str. 
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)  - str. 
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) - str. 
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK)  - str. 
ch) Zakotvení možnosti jiné účasti na valné hromadě (§ 167 ZOK)  - str. 
i) Pozastavení výkonu hlasovacího práva [§ 173 odst. 1 písm. e) ZOK]  - str. 
j) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)  - str. 
k) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) - str. 
l) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) - str. 
m) Důvody pro zrušení společnosti soudem  - str. 
4. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá  - str. 
5. Vady společenské smlouvy  - str. 
6. Změny společenské smlouvy  - str. 
a) Změna společenské smlouvy dohodou společníků  - str. 
b) Změna společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady  - str. 
c) Změna společenské smlouvy v důsledku rozhodnutí valné hromady  - str. 
d) Změna společenské smlouvy na základě jiné právní skutečnosti  - str. 
e) Povinnost uložit aktuální znění do sbírky listin  - str. 
IV. Postavení společníků  - str. 
1. Podíl  - str. 
a) Kolik podílů má jeden společník?  - str. 
b) Výše podílu  - str. 
c) Různé druhy podílů - str. 
d) Kmenový list  - str. 
e) Zastavení podílu  - str. 
f) Zřízení jiných věcných práv k podílu  - str. 
g) Ocenění podílu  - str. 
2. Práva společníků  - str. 
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku - str. 
b) Právo na podíl na jiných vlastních zdrojích  - str. 
c) Právo na podíl na likvidačním zůstatku  - str. 
d) Právo na informace  - str. 
e) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě  - str. 
f) Společnická žaloba - str. 
g) Právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady  - str. 
3. Povinnosti společníků - str. 
a) Povinnost loajality společníka - str. 
b) Vkladová povinnost  - str. 
c) Ručení společníků - str. 
d) Příplatková povinnost - str. 
e) Povinnost odevzdat kmenový list - str. 
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby  - str. 
4. Seznam společníků  - str. 
a) Význam seznamu společníků  - str. 
b) Forma a způsob vedení  - str. 
c) Údaje zapisované do seznamu společníků  - str. 
V. Změna společníků - str. 
1. Převod podílu  - str. 
a) Obecně k převodu podílu  - str. 
b) Převod na jiného společníka - str. 
c) Převod na třetí osobu  - str. 
d) Smlouva o převodu podílu  - str. 
e) Převod kmenového listu - str. 
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba  - str. 
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba  - str. 
2. Dohoda o ukončení účasti  - str. 
3. Vystoupení společníka  - str. 
4. Vyloučení společníka  - str. 
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti  - str. 
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti  - str. 
5. Zrušení účasti společníka soudem  - str. 
6. Dědění podílu  - str. 
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením  - str. 
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) - str. 
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním  - str. 
a) Převoditelnost podílu není vyloučena - str. 
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  - str. 
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu - str. 
VI. Orgány společnosti  - str. 
1. Valná hromad - str. 
a) Působnost valné hromady  - str. 
b) Svolání valné hromady  - str. 
c) Průběh valné hromady  - str. 
d) Zápis z jednání valné hromady  - str. 
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  - str. 
f) Společnost s jediným společníkem  - str. 
2. Jednatel  - str. 
a) Postavení jednatele - str. 
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele  - str. 
c) Vznik a zánik funkce - str. 
d) Působnost jednatele  - str. 
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
g) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence 
h) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele 
ch) Souběh funkcí 
i) Daně a pojištění 
3. Ostatní orgány 
a) Dozorčí rada 
b) Výbor pro audit
c) Další orgány 
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
1. Zrušení 
a) Zrušení právním jednáním 
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby 
d) Dosažením účelu
2. Likvidace 
a) Obecně k likvidaci 
b) Kdy k likvidaci nedochází? 
c) Vstup do likvidace 
d) Likvidátor 
e) Postup likvidace 
f) Věřitelé společnosti v likvidaci 
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku 
3. Zánik 
Přehled zkratek 
Vzor – Smlouva o výkonu funkce 
Vzor – Zakladatelská listina společnosti 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.