Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další.

Popisuje právní úpravu jednotlivých typů nestátních neziskových organizací, možnosti vedení účetnictví (jednoduché, ve zjednodušeném rozsahu, v plném rozsahu), základní postupy účtování včetně sestavení účetní závěrky a jejího ověření auditorem, vyhotovení výroční zprávy a specifika jejich zdaňování.

Publikace je určena širokému okruhu čtenářů. Může být přínosná nejen pro účetní a ekonomy, ale i členy statutárních orgánů a příznivce širokého spektra neziskových organizací. Publikace se rovněž může stát přehledným studijním materiálem pro studenty vysokých a vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením.

autor: Šárka Kryšková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 4. 2022, 304 stran
ISBN: 978-80-7502-610-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva  - str. 11
Seznam zkratek  - str. 13
1.  Neziskové organizace  - str. 15
1.1 Neziskové organizace podle účetních předpisů  - str. 18
1.2 Neziskové organizace a zákon o daních z příjmů  - str. 21
1.2.1 Neziskové organizace a zákon o daních z příjmů v roce 2013  - str. 22
1.2.2 Neziskové organizace a zákon o daních z příjmů po roce 2014  - str. 23
1.3 Neziskové organizace a navazující právní úprava  - str. 26
1.3.1 Zákon o základních registrech - str. 26
1.3.2  Občanský zákoník  - str. 27
1.3.3  Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - str. 29
1.4  Členění a právní úprava nestátních neziskových organizací  - str. 30
1.5  Nestátní neziskové organizace podle občanského zákoníku  - str. 36
1.5.1  Spolky  - str. 36
1.5.2  Nadace  - str. 39
1.5.3  Nadační fondy  - str. 42
1.5.4  Ústavy  - str. 43
1.5.5  Společenství vlastníků jednotek  - str. 45
1.5.6  Zájmová sdružení právnických osob  - str. 47
1.6  Nestátní neziskové organizace upravené jinými zákony  - str. 47
1.6.1  Politické strany a politická hnutí  - str. 47
1.6.2  Církve a náboženské společnosti  - str. 50
1.6.3  Vysoké školy  - str. 52
1.6.4  Veřejné výzkumné instituce  - str. 56
1.6.5  Školské právnické osoby  - str. 59
1.6.6  Obecně prospěšné společnosti - str. 61
1.6.7  Honební společenstva  - str. 63
1.6.8  Profesní komory  - str. 65
2.  Účetnictví nestátních neziskových organizací  - str. 68
2.1  Zákon o účetnictví  - str. 68
2.2  Jednoduché účetnictví  - str. 70
2.2.1  Jednoduché účetnictví a zákon o účetnictví  - str. 70
2.2.2  Jednoduché účetnictví a prováděcí vyhláška  - str. 72
2.2.3 Přechod z  účetnictví do soustavy jednoduchého účetnictví - str. 76
2.2.4 Přechod z jednoduchého účetnictví do účetnictví - str. 77
2.3  Účetnictví (podvojné)  - str. 80
2.3.1  Předpisy upravující účtování v podvojném účetnictví  - str. 80
2.3.2  Rozsah vedení účetnictví  - str. 81
2.3.3  Vyhláška pro vedení účetnictví nestátních neziskových organizací  - str. 83
2.3.3.1 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh  - str. 84
2.3.3.2 Analytické členění účtů  - str. 86
2.3.4  České účetní standardy  - str. 87
2.3.5  Vnitroorganizační směrnice  - str. 88
3 .  Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek  - str. 90
3.1  Členění a definování dlouhodobého majetku  - str. 90
3.2  Ocenění a analytická evidence dlouhodobého majetku  - str. 96
3.3  Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 96
3.3.1  Účetní odpisy  - str. 96
3.3.2  Daňové odpisy  - str. 97
3.4  Způsoby pořízení dlouhodobého majetku  - str. 101
3.4.1  Dodavatelský způsob pořízení dlouhodobého majetku (koupě)  - str. 101
3.4.2  Dodavatelský způsob pořízení drobného dlouhodobého majetku  - str. 102
3.4.3  Zálohově pořízený dlouhodobý majetek  - str. 103
3.4.4  Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností (aktivace)  - str. 103
3.4.5  Bezúplatné nabytí dlouhodobého majetku  - str. 104
3.4.6  Nově zjištěný dlouhodobý majetek  - str. 105
3.4.7  Technické zhodnocení dlouhodobého majetku  - str. 105
3.5  Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku - str. 106
3.5.1  Likvidace  - str. 107
3.5.2  Prodej  - str. 107
3.5.3  Bezúplatný převod (darování)  - str. 108
3.5.4  Vyřazení DM v důsledku manka nebo škody  - str. 108
3.5.5  Vklad DM do jiné účetní jednotky (nepeněžitý vklad)  - str. 109
3.6  Dlouhodobý finanční majetek  - str. 109
4 .  Účtová třída 1 – Zásoby  - str. 1111
4.1  Charakteristika zásob  - str. 111
4.2  Účtování zásob  - str. 113
4.2.1  Způsob A  - str. 113
4.2.2  Způsob B  - str. 116
4.2.3  Nevyfakturované dodávky a zásoby na cestě  - str. 118
5.  Účtová třída 2 – Finanční účty  - str. 120
5.1  Charakteristika krátkodobého finančního majetku  - str. 120
5.2  Účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků  - str. 121
5.2.1  Peněžní prostředky a ceniny  - str. 121
5.2.2  Krátkodobý finanční majetek (cenné papíry)  - str. 127
5.2.3  Krátkodobé závazky  - str. 127
6.  Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy  - str. 125
6.1  Pohledávky  - str. 130
6.2  Závazky  - str. 132
6.3  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 134
6.4  Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování  - str. 140
6.5  Jiné pohledávky a závazky  - str. 147
6.6  Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 147
6.7  Opravné položky k pohledávkám - str. 152
7.  Účtová třída 5 – Náklady  - str. 157
7.1  Charakteristika nákladů  - str. 157
7.2  Analytická evidence nákladů  - str. 160
7.3  Účtování nákladů  - str. 162
7.3.1  Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 162
7.3.2  Účtová skupina 51 – Služby  - str. 164
7.3.3  Účtová skupina 52 – Osobní náklady  - str. 166
7.3.4  Účtová skupina 53 – Daně a poplatky  - str. 168
7.3.5  Účtová skupina 54 – Ostatní náklady  - str. 169
7.3.6  Účtová skupina 55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  - str. 174
7.3.7  Účtová skupina 56 – Změna stavu zásob vlastní činnosti  - str. 177
7.3.8  Účtová skupina 57 – Aktivace  - str. 178
 7.3.9  Účtová skupina 58 – Poskytnuté příspěvky  - str. 179
7.3.10 Účtová skupina 59 – Daň z příjmů  - str. 180
8.  Účtová třída 6 – Výnosy  - str. 181
8.1  Charakteristika výnosů  - str. 181
8.2  Analytická evidence výnosů  - str. 182
8.3  Účtování výnosů  - str. 184
8.3.1  Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží  - str. 184
8.3.2  Účtová skupina 64 – Ostatní výnosy  - str. 185
8.3.3  Účtová skupina 65 – Tržby z prodeje majetku  - str. 188
8.3.4  Účtová skupina 68 – Přijaté příspěvky  - str. 190
8.3.5  Účtová skupina 69 – Provozní dotace  - str. 191
9.  Účtová třída 9 – Jmění, fondy, výsledek hospodaření a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty  - str. 193
9.1  Jmění, fondy, výsledek hospodaření  - str. 193
9.2  Rezervy  - str. 197
9.3  Dlouhodobé závazky  - str. 202
9.4  Podrozvahové účty  - str. 205
10. Účetní závěrka  - str. 207
10.1  Účetní uzávěrka  - str. 208
10.1.1  Inventarizace  - str. 208
10.1.2  Kursové rozdíly  - str. 209
10.1.3  Opravné položky  - str. 210
10.1.4  Rezervy  - str. 210
10.1.5  Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky  - str. 211
10.1.6  Zjišťování výsledku hospodaření  - str. 212
10.1.7  Základ daně z příjmů a daňová povinnost  - str. 212
10.1.8  Uzavírání účetních knih  - str. 213
10.2  Účetní závěrka  - str. 214
10.3  Otevírání účetních knih  - str. 219
10.4  Převod a vypořádání výsledku hospodaření  - str. 219
11. Ověřování účetní závěrky auditorem a výroční zpráva - str. 221
11.1  Ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem  - str. 222
11.2  Výroční zpráva  - str. 226
12. Daňová problematika nevýdělečných organizací  - str. 231
12.1  Daň z příjmů právnických osob - str. 231
12.1.1  Vymezení hlavní (nepodnikatelské) a doplňkové činnosti  - str. 232
12.1.2  Vymezení předmětu daně  - str. 232
12.1.3  Příjmy, které jsou předmětem daně  - str. 233
12.1.4  Příjmy, které nejsou předmětem daně  - str. 235
12.1.5  Příjmy osvobozené  - str. 237
12.1.6  Zjišťování základu daně z příjmů právnických osob  - str. 239
12.1.7  Daňové přiznání  - str. 244
12.2 Daň z přidané hodnoty  - str. 246
12.2.1  Osoba povinná k dani  - str. 247
12.2.2  Plátce daně  - str. 247
12.2.3  Identifikovaná osoba  - str. 249
12.2.4  Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty  - str. 250
12.2.5  Daňové přiznání  - str. 251
12.3  Silniční daň  - str. 252
12.4  Daň z nemovitých věcí  - str. 253
12.5    Spotřební daně  - str. 255
Přílohy  - str. 257
Seznam použité literatury  - str. 293
Seznam tabulek  - str. 296
Seznam obrázků  - str. 298
Seznam příkladů  - str. 299
Rejstřík  - str. 302

Další nabídka k tématu

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Anna Pelikánová -

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky promítají legislativní změny zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. Publikace je uceleným ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.