Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem o více či méně odlišné úpravy, zejména pokud jde o sledovaný účel. Z tohoto důvodu autorka předkládá nejen zevrubnou komplexní analýzu tuzemské právní úpravy mezitímního a částečného rozhodnutí, ale nabízí také široce pojatou komparaci těchto institutů, včetně relevantní zahraniční judikatury. V rámci komparace věnuje autorka zvláštní pozornost také institutu mezitímního určení, a to z důvodu případné inspirace možných budoucích úprav civilního procesu, přičemž lze upozornit nejen na rakouskou, německou a slovenskou právní úpravu, ale také na soft law, představované – v našem prostředí zatím spíše opomíjenými – Vzorovými evropskými pravidly civilního procesu (Model European Rules of Civil Procedure). Autorka vychází z přesvědčení, že zkušenost ze zahraničních právních řádů, ovšem blízkých našemu právnímu prostředí tradicí dlouholetého společného historického vývoje, či alespoň geograficky, může poskytnout solidní základ k očekávané diskusi nad rekodifikací českého civilního procesu, a to jak z pohledu právní vědy, tak i z pohledu legislativního procesu.

autor: Dita Frintová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 12. 2022, 320 stran
ISBN: 978-80-7676-518-4

Cena: 750 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str.  X
I. Úvod - str.  1
I.1 Vstupní úvahy - str.  1
I.2 Struktura a metodologie práce - str.  6
II. Vývoj od starověku k novověku - str.  9
II.1 Starověk a středověk - str.  9
II.1.1 Předjustiniánská doba - str.  9
II.1.2 Justiniánská doba - str.  10
II.1.3 Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem - str. 10
II.1.4 Zemské zřízení pro knížectví minsterberské - str. 11
II.1.5 Dílčí shrnutí - str. 12
II.2 Počátek novodobých dějin - str. 13
II.2.1 Josefínský soudní řád - str. 13
II.2.2 Exkurz: kanonické právo - str. 14
III. Zákon o soudním řízení v občanských rozepřích právních - str. 19
III.1 Částečný rozsudek - str. 19
III.2 Mezitímní rozsudek - str. 23
III.3 Mezitímní určení - str. 27
III.4 Předpoklady vydání částečného a mezitímního rozsudku - str. 32
IV. Zákon o řízení ve věcech občanskoprávních - str. 35
IV.1 Obecné principy - str. 35
IV.2 Částečný rozsudek - str. 36
IV.3 Mezitímní rozsudek - str. 37
V. Občanský soudní řád - str. 41
V.1 Obecné principy - str. 41
V.2 Částečný a mezitímní rozsudek pro uznání - str. 44
V.3 „Fikce“ uznání - str. 52
V.4 Výjimky z možnosti vydání částečného a mezitímního rozsudku . . . . 60
V.5 Formální náležitosti částečného a mezitímního rozsudku - str. 68
VI. Věcný záměr nového civilního řádu soudního - str. 69
VI.1 Obecné principy - str.  69
VI.2 Částečný rozsudek - str. 75
VI.3 Pojetí dispoziční zásady - str. 82
VI.4 Mezitímní rozsudek - str. 93
VI.5 Mezitímní určení - str. 100
VI.6 Podmínky mezitímního určení - str. 106
VI.7 Časový okamžik vydání mezitímního určení - str. 119
VII. Model European Rules of Civil Procedure - str. 127
VII.1 Obecné principy - str. 127
VII.2 Částečný rozsudek spojený s deklaratorním rozhodnutím - str. 129
VII.3 Mezitímní rozsudek - str. 135
VII.3.1 Obecný základ - str. 135
VII.3.2 Mezitímní rozsudek o procesních otázkách - str. 136
VII.3.3 Mezitímní rozsudek ve věci samé - str. 138
VII.3.4 Mezitímní rozsudek o prejudiciální otázce - str. 141
VIII. Zahraniční právní úpravy - str. 149
VIII.1 Slovenská republika - str. 149
VIII.1.1 Obecně - str. 149
VIII.1.2 Částečný rozsudek - str. 151
VIII.1.3 Mezitímní rozsudek - str. 153
VIII.1.4 Mezitímní určení - str. 156
VIII.2 Republika Rakousko - str. 158
VIII.2.1 Částečný rozsudek - str. 158
VIII.2.2 Částečný rozsudek a námitka započtení - str. 165
VIII.2.3 Mezitímní rozsudek - str. 167
VIII.2.4 Mezitímní určení - str. 176
VIII.2.5 Mezitímní rozsudek vztahující se k promlčení - str. 198
VIII.3 Spolková republika Německo - str.  201
VIII.4 Polsko - str. 257
VIII.4.1 Obecně - str. 257
VIII.4.2 Částečný rozsudek - str.  257
VIII.4.3 Mezitímní rozsudek - str.  259
VIII.5 Lichtenštejnské knížectví - str. 261
VIII.5.1 Obecně - str. 261
VIII.5.2 Částečný rozsudek - str.  262
VIII.5.3 Mezitímní rozsudek - str. 263
VIII.6 Švýcarská konfederace - str. 266
VIII.6.1 Obecně k právní úpravě - str. 266
VIII.6.2 Mezitímní rozsudek - str.  266
VIII.6.3 Zákon o Spolkovém soudu - str.  268
IX. Závěr - str.  273
Seznam použitých pramenů - str. 282
Věcný rejstřík - str.  303

Další nabídka k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.