Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. 

Z hlavních změn s účinností od 1. 1. 2024 vybíráme:

změny v oblasti osvobození od daní z příjmů,
zvýšení limitu pro osvobození od daně u příjmů z chovu včel, příjmů z příležitostných činností a příležitostného nájmu movitých věcí,
zavedení limitu pro osvobození vybraných zaměstnaneckých benefitů od daně,
sjednocení daňového režimu pro peněžní i nepeněžní formu stravování zaměstnanců,
nová úprava daňové podpory spoření na stáří,
vymezení nízkoemisního vozidla a bezemisního vozidla pro účely daní z příjmů,
stanovení hodnoty nepeněžního příjmu zaměstnance ve výši 0,25 % vstupní ceny vozidla pro případ poskytnutí bezemisního motorového vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance,
nová úprava zdanění zaměstnaneckých akcií,
zrušení možnosti snižovat základ daně o zaplacené příspěvky odborové organizaci,
stanovení sazby daně ve výši 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy,
nová úprava slevy na manžela,
zrušení slevy na studenta a slevy za umístění dítěte,
zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %,
nová úprava omezení výdajů u vozidla kategorie M1 (do výše 2 000 000 Kč) a další změny s tím související,
nová úprava možnosti uplatňovat mimořádné odpisy u hmotného majetku nově jen pro bezemisní vozidla pořízená v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028,
zavedení nového daňového režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně,
změny pro poplatníky vedoucí účetnictví v souvislosti se zavedením možnosti účtovat v jiné než české měně,
zrušení registrační povinnosti pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a další změny s tím související,
změny v oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí.
Změny s dopadem pro zdaňovací období roku 2023:

prodloužení platnosti některých daňových opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny i pro zdaňovací období roku 2023,
rozšíření daňově uznatelných odpisů pohledávek o pohledávky zahrnuté do preventivní restrukturalizace (účinnost od 23. 9. 2023),
vyloučení paušální náhrady při práci na dálku z předmětu daně do výše stanoveného limitu (účinnost od 1. 10. 2023).

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 5. 4. 2024, 568 stran
ISBN: 978-80-7676-806-2

Cena: 989 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XVI
Část I Daň z příjmů fyzických osob
Díl I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob
Kapitola 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 3
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 3
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 6
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 7
1.5 Některé další pojmy - str. 9
Kapitola 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 11
2.1 Osvobození úplatných příjmů - str. 11
2.1.1 Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí - str. 11
2.1.2 Osvobození příjmů z prodeje movitých věcí - str. 15
2.1.3 Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů - str. 15
2.1.4 Vybrané ostatní osvobozené úplatné příjmy - str. 17
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 22
2.2.1 Osvobození bezúplatných příjmů z dědění - str. 22
2.2.2 Osvobození bezúplatných příjmů z darování - str. 22
2.2.3 Osvobození bezúplatných příjmů v podobě majetkového prospěchu - str. 23
Kapitola 3 Povinnosti vůči správci daně - str. 24
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 24
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 24
3.3 Kdy a co podat - str. 25
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 26
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 30
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 31
3.7 Dodatečné daňové přiznání - str. 31
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 32
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 34
Kapitola 4 Jak se daň vypočítá - str. 35
4.1 Základ daně a daňová ztráta - str. 35
4.2 Sazby a výpočet daně - str. 36
4.3 Zvláštní sazba daně - str. 38
Kapitola 5 Kontrola ze strany správce daně - str. 40
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření - str. 40
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 42
Díl 2 Daň z příjmů OSVČ
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 45
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ - str. 45
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 46
Kapitola 2 Vedení účetnictví - str. 48
2.1 Koho se vedení účetnictví týká - str. 48
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 51
Kapitola 3 Daňová evidence - str. 52
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 52
3.2 Základní principy - str. 52
3.3 Problematika přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 54
Kapitola 4 Paušální režim a paušální daň - str. 55
4.1 Úvod - str. 55
4.2 Poplatník v paušálním režimu - str. 56
4.2 Placení paušálních záloh poplatníkem v paušálním režimu - str. 60
4.3 Kdy se daň rovná paušální dani - str. 61
4.4 Úpravy základu daně při změně uplatňovaného daňového režimu mezi dvěma zdaňovacími obdobími - str. 64
Kapitola 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 65
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 65
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů - str. 66
Kapitola 6 Společnost (bez právní osobnosti) - str. 68
6.1 Smluvní vztah - str. 68
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 69
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 69
Kapitola 7 Spolupracující osoby - str. 71
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str. 71
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení - str. 71
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob - str. 72
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 73
Kapitola 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 73
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 73
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti - str. 74
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů - str. 75
Kapitola 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 76
Díl 3 Daň z příjmů zaměstnanců
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců - str. 80
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 80
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 81
1.3 Princip zdanění - str. 84
1.4 Povinné odvody pojistného z příjmů ze závislé činnosti - str. 86
Kapitola 2 Kdo daň platí - str. 87
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel - str. 87
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 88
Kapitola 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 88
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně - str. 88
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 89
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 90
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů - str. 91
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 92
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 92
3.7 Paušalizace náhrad - str. 93
Kapitola 4 Osvobození od daně - str. 94
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 94
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 95
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 96
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad - str. 98
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 101
4.6 Příspěvek na daňově podporované produkty spoření na stáří - str. 101
4.7 Přechodné ubytování - str. 102
4.8 Ostatní osvobozená plnění - str. 103
Kapitola 5 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str. 103
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 103
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 105
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování - str. 106
Kapitola 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 107
6.1 Výpočet měsíčních záloh - str. 107
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 108
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 109
Kapitola 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 110
7.1 Koho se týká - str. 110
7.2 Co podepsat a doložit - str. 110
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování - str. 111
Kapitola 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 112
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele - str. 112
8.2 Roční vyúčtování - str. 112
8.3 Další povinnosti plátce - str. 113
Kapitola 9 Kontrola - str. 115
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění - str. 115
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str. 116
9.3 Prokázání slev na dani - str. 117
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 118
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu - str. 119
Kapitola 10 Postup ve vybraných případech - str. 120
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 120
10.2 Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců - str. 121
Díl 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku 
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku - str. 123
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 123
1.2 Příjmy ze spoření na penzi - str. 125
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění - str. 125
Kapitola 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 125
2.1 Princip zdanění - str. 125
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 126
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně - str. 126
2.4 Zdanění v případě manželů - str. 126
Díl 5 Daň z příjmů z nájmu
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu - str. 127
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 127
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví - str. 128
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 129
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu - str. 131
Kapitola 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 132
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 132
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 133
2.2.1 Uplatňování skutečných výdajů bez vedení účetnictví - str. 133
2.2.2 Vedení účetnictví - str. 134
2.2.3 Výdaje procentem z příjmů - str. 134
Díl 6 Daň z ostatních příjmů
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů - str. 136
1.1 Příležitostné příjmy - str. 136
1.2 Převod věcí - str. 138
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 139
1.4 Zděděná práva - str. 140
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str. 140
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 141
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 142
1.8 Výhry a ceny - str. 142
1.9 Ukončení účasti na osobní společnosti - str. 143
1.10 Převod jmění nebo vypořádání - str. 144
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 144
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné - str. 145
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně - str. 145
Kapitola 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 146
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 146
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů - str. 147
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 148
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně - str. 148
2.5 Zahrnutí ostatních příjmů ze zdrojů v zahraničí do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a ZDP - str. 150
Část II Daň z příjmů právnických osob
Kapitola 1 Vymezení právnických osob - str. 152
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku - str. 152
1.2 Obchodní korporace - str. 154
Kapitola 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 155
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 155
2.2 Veřejně prospěšný poplatník - str. 157
2.3 Základní investiční fond - str. 158
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 159
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 161
Kapitola 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 161
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 161
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků - str. 164
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků - str. 166
Kapitola 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob - str. 166
4.1 Osvobození od daně - str. 166
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 173
Kapitola 5 Zdaňovací období - str. 175
5.1 Vymezení zdaňovacího období - str. 175
Kapitola 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 178
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob - str. 178
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 180
6.3 Samostatný základ daně - str. 182
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 182
Kapitola 7 Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení a opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti - str. 183
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 183
7.2 Výměna podílů - str. 185
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 186
7.4 Opatření ZDP proti vyhýbání se daňové povinnosti - str. 189
Kapitola 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 192
8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období - str. 192
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str. 193
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 194
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti - str. 194
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 195
Kapitola 9 Placení daně z příjmů právnických osob - str. 195
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob - str. 195
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 196
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 196
Kapitola 10 Daň z neočekávaných zisků (windfall tax) - str. 198
10.1 Poplatník daně z neočekávaných zisků - str. 198
10.2 Základ daně z neočekávaných zisků - str. 199
10.3 Sazba a výpočet daně z neočekávaných zisků - str. 200
10.4 Zálohy na daň z neočekávaných zisků - str. 200
Část III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
Díl 1 Daňové výdaje (náklady)

Kapitola 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky - str. 202
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd - str. 202
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 203
1.3 Pojistné ostatní - str. 206
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením - str. 207
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 209
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 211
Kapitola 2 Rezervy a opravné položky - str. 212
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby - str. 212
2.2 Rezervy - str. 214
2.3 Opravné položky k pohledávkám - str. 217
Kapitola 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 221
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami - str. 221
3.2 Odpis pohledávky - str. 222
3.3 Postoupení pohledávky - str. 223
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 225
Kapitola 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 226
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str. 226
4.1.1 Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů - str. 226
4.1.2 Stravné v tuzemsku - str. 227
4.1.3 Stravné v zahraničí - str. 229
4.1.4 Jízdní náhrady - str. 233
4.1.5 Ostatní náhrady cestovních výdajů - str. 235
4.1.6 Speciální případy náhrad cestovních výdajů - str. 237
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 238
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem . 239
Kapitola 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 244
5.1 Stravování zaměstnanců - str. 244
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 246
Kapitola 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 250
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 250
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky - str. 252
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky - str. 252
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 253
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 253
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů - str. 254
6.7 Škody a manka - str. 254
6.8 Likvidace nepotřebných zásob - str. 256
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady) - str. 256
Kapitola 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 258
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) - str. 258
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 258
Díl 2 Nedaňové výdaje (náklady)
Kapitola 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů) - str. 262
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů) - str. 262
1.2 Výdaje při uplatňování výdajů procentem z příjmů - str. 263
1.3 Limitované výdaje (náklady) - str. 264
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku - str. 265
Kapitola 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 266
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci - str. 266
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 269
2.3 Ostatní případy - str. 269
Kapitola 3 Vlastní kapitál a daně - str. 270
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str. 270
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 271
Kapitola 4 Sankce a tresty podle právních předpisů - str. 271
Kapitola 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady) - str. 272
5.1 Reprezentace a dary - str. 272
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 273
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill - str. 274
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 275
Díl 3 Položky upravující základ daně
Kapitola 1 Úprava základu daně - str. 277
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 277
1.2 Položky, o které se základ daně sníží - str. 279
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 281
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou - str. 283
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší - str. 284
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str. 289
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str. 291
Kapitola 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary) - str. 293
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 293
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů - str. 293
2.3 Příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče - str. 295
Kapitola 3 Odčitatelné položky - str. 296
3.1 Obecné možnosti odpočtu - str. 296
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 297
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání - str. 300
Kapitola 4 Bezúplatná plnění (dary) - str. 302
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) - str. 302
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění - str. 303
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 304
Kapitola 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 305
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit - str. 305
5.2 Daňová ztráta - str. 308
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby - str. 310
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby - str. 311
Kapitola 6 Aplikace snížení základu daně - str. 312
Díl 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí 
Kapitola 1 Slevy na dani - str. 315
1.1 Přehled slev na dani z příjmů - str. 315
1.2 Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 315
1.2.1 Možnosti slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 315
1.2.2 Případy, kdy období spadá do jednoho kalendářního roku - str. 316
1.2.3 Případy, kdy období spadá do více kalendářních roků - str. 317
1.2.4 Výpočet slevy ve speciálních případech, výjimky - str. 318
1.3 Sleva za zastavenou exekuci - str. 318
Kapitola 2 Investiční pobídky - str. 319
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 319
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 321
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt - str. 322
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 323
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 324
Kapitola 3 Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 325
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 325
3.2 Sleva na dani na invaliditu - str. 325
3.3 Sleva na dani na manžela - str. 326
Kapitola 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) - str. 328
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění - str. 328
4.2 Způsob aplikace - str. 329
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance - str. 330
Kapitola 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 332
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 332
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 334
5.2.1 Metody zápočtu - str. 334
5.2.2 Metody vynětí - str. 334
5.2.3 Speciální případy - str. 335
Kapitola 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str. 336
Část IV Majetek a zásoby
Díl 1 Hmotný majetek
Kapitola 1 Obsahové vymezení hmotného majetku - str. 340
1.1 Samostatné hmotné movité věci - str. 341
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 344
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 345
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 348
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 349
1.6 Jiný majetek - str. 350
Kapitola 2 Odpisování hmotného majetku - str. 354
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku - str. 354
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 358
2.3 Vstupní cena hmotného majetku - str. 361
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 367
Kapitola 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 369
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku - str. 369
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku - str. 373
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku - str. 377
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku - str. 380
Kapitola 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 383
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 383
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem - str. 388
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 391
4.4 Specifické případy technického zhodnocení - str. 395
Kapitola 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 397
Kapitola 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného - str. 401
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 403
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 404
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody - str. 406
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 408
Kapitola 7 Hmotný majetek neodpisovaný - str. 411
Kapitola 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str. 417
Kapitola 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str. 418
Kapitola 10 Opravy a údržba hmotného majetku - str. 420
10.1 Obecné principy oprav a údržby - str. 420
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem - str. 423
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 424
Díl 2 Nehmotný majetek
Kapitola 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku - str. 426
Kapitola 2 Odpisování nehmotného majetku - str. 430
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000 - str. 430
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 - str. 430
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str. 431
Kapitola 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 432
Kapitola 4 Vyřazení nehmotného majetku - str. 434
Díl 3 Finanční majetek
Kapitola 1 Vymezení finančního majetku - str. 435
Kapitola 2 Akcie - str. 437
2.1 Obecné principy - str. 437
2.2 Nabytí akcií, ocenění - str. 437
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 439
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 440
Kapitola 3 Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str. 441.
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů) - str. 441
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění - str. 442
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 444
3.4 Pozbytí podílu - str. 445
Kapitola 4 Deriváty - str. 445
Kapitola 5 Směnky - str. 449
5.1 Obecné principy směnek - str. 449
5.2 Nabytí směnky - str. 450
5.3 Pozbytí směnky - str. 451
Kapitola 6 Obchodní závod - str. 452
6.1 Obecné principy - str. 452
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího - str. 452
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího - str. 455
Díl 4 Drobný majetek, zásoby
Kapitola 1 Drobný hmotný majetek - str. 459
Kapitola 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 461
Kapitola 3 Zásoby - str. 462
3.1 Obecné principy zásob - str. 462
3.2 Materiál - str. 465
3.3 Zboží - str. 467
3.4 Nedokončená výroba - str. 468
Díl 5 Užívání majetku jiného vlastníka
Kapitola 1 Nájem a pacht majetku - str. 470
Kapitola 2 Finanční leasing - str. 474
Kapitola 3 Bezplatné užívání cizího majetku - str. 480
Příloha 1 Formuláře týkající se daně z příjmů - str. 483
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 483
1.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň - str. 488
1.3 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 490
1.4 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 493
1.5 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 505
1.6 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 509
1.7 Přiznání k dani z příjmů právnických osob – veřejně prospěšný poplatník - str. 527
1.8 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 537
1.9 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní - str. 539
Příloha 2 Sazby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny 
pohonných hmot pro rok 2024
- str. 541
Příloha 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2024 - str. 542

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.