Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika základních systémů, a dokonce i o dalších nástrojích typu soft-law. Hodnocení uvedených systémů nicméně vyžaduje jejích prozkoumání prizmatem efektivity, zejména zjištění, zdali všechna deklarována práva jsou skutečně reálně dosažitelná a zda mohou být jednotlivcem prosazována?

V rámci analýzy mechanismu Listiny základních práv EU autorka se zaměřuje, mimo jiné, na nástroje, jež částečně omezují její použití, včetně horizontálních ustanovení, Vysvětlení k Listině a Protokolu č. 30 k Lisabonské smlouvě. Pozornost je rovněž věnována otázkám soudního vymáhání práv chráněných Listinou, včetně možného budoucího vlastního kontrolního mechanismu uvedeného unijního katalogu práv.

Mechanismus ochrany společných evropských hodnot, včetně dodržování lidských práv a zásad právního státu, počítá s řadou různorodých nástrojů, jejíchž efektivita je v tuto chvíli podrobována „zatěžkávacím zkouškám“ v podobě řády řízení, jež jsou vedená proti některým státům Unie (zejména na základě čl. 7 SEU). S ohledem na to, že každý z těchto nástrojů má své značné limity, co se týče rozsahu použití, nebo se vyznačuje právní nedokonalostí, přináší autorka četné návrhy de lege ferenda.

Podstatná část práce je věnována soudní doktríně základních práv, vypracované Lucemburským soudem, která stálé zůstává nenahraditelným pramenem lidských práv, dokonce i po přijetí Listiny základních práv EU. Monografie se zaměřuje, mimo jiné, na vztahy mezi judikaturou SDEU na poli lidských práv a praxi ústavních soudů členských států, stejně tak na judikaturu Lucemburského a Štrasburského soudu, a rovněž na poměr mezi judikaturou Soudního dvora a akty jiných mezinárodních organizací.

Vlivu mechanismu Evropské úmluvy lidských práv na vývoj ochrany lidských práv na úrovni EU je vyhrazená zvláštní část, včetně přiblížení modifikací štrasburského kontrolního mechanismu na základě protokolů č. 14, 15, 16 a problematiky možného přistoupení EU k Úmluvě.

Závěrečné části jsou věnovány analýze evropských nástrojů ochrany sociálních a hospodářských práv, včetně nedávně přijatého Evropského pilíře sociálních práv.

Monografie tvoří výstup z mezinárodního výzkumného grantového projektu Jean Monnet network poskytnutého Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu.

autor: Naděžda Šišková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 7. 2021, 316 stran
ISBN: 978-80-7598-623-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva recenzenta  – str. 15
Předmluva autorky  – str. 19
Část I.
Úvod do problematiky
 – str. 23
1. kapitola Základní práva v intencích práva Evropské unie  – str. 25
1.1 Pojem a atributy lidských práv  – str. 25
1.2 Odlišení jednotlivých termínů  – str. 27
1.3 Třídění a generace lidských práv a jejich promítnutí do systému práva EU  – str. 31
2. kapitola Formální základy evropského unijního práva lidských práv  – str. 40
2.1 Povaha Evropské unie a evropského unijního práva s ohledem na postavení jednotlivce  – str. 40
2.2 Cesty prosazování práv jednotlivce v intencích acquis communautaire  – str. 45
2.3 Retrospektivní pohled na vývoj ochrany lidských práv v ES/EU  – str. 52
2.4 Stávající prameny lidských práv v EU. Základní pilíře, o které se regulace lidských práv v EU opírá  – str. 55
2.5 Článek 6 SEU z hlediska vymezení klíčových pramenů lidských práv v EU a mechanismů jejich ochrany  – str. 58
Část II.
Mechanismus Listiny základních práv EU
 – str. 59
3. kapitola Listina základních práv Evropské unie a její specifika  – str. 61
3.1 Předpoklady vzniku prvního uceleného katalogu lidských práv EU  – str. 61
3.2 Listina a její právní status  – str. 63
3.3 Obsah a struktura Listiny  – str. 65
3.4 Specifika Listiny z hlediska věcné působnosti v intencích Lisabonské smlouvy  – str. 76
3.5 Závěry  – str. 77
4. kapitola Omezení působnosti Listiny a problémy soudní vymahatelnosti její ustanovení  – str.79
4.1 Listina a Explanations  – str. 79
4.2 Horizontální ustanovení a omezení v Listině  – str. 83
4.2.1 Horizontální ustanovení Listiny v judikatuře Soudního dvora  – str. 85
4.3 Listina základních práv EU a Protokol č. 30 k Lisabonské smlouvě  – str. 89
4.3.1 Specifické důvody pro přistoupení k Protokolu č. 30 a odlišná motivace jednotlivých států – str. 90
4.3.2 Protokol č. 30 ve vztahu k České republice  – str. 90
4.3.3 Obsah Protokolu z hlediska věcné působnosti  – str. 92
4.3.4 Povaha Protokolu č. 30 a jeho účinky  – str. 93
4.4 Otázky soudního vymáhání práv chráněných Listinou  – str. 96
4.4.1 Listina a eventuální cesty soudní kontroly – retrospektivní ohlédnutí za diskutovanými návrhy a jejich zhodnocení  – str. 97
4.4.2 Prosazování práv chráněných Listinou na základě lisabonského konceptu  – str. 102
4.5 Závěry  – str. 104
Část III.
Lidská práva jako nedílná součást mechanismů na ochranu společných evropských hodnot a právního státu
 – str. 107
5. kapitola Článek 2 SEU a jeho význam. Evropský unijní koncept právního státu  – str. 109
5.1 Článek 2 SEU a jeho význam  – str. 109
5.2 Evropský unijní koncept právního státu  – str. 111
6. kapitola Stávající právní nástroje EU k posílení právního státu  – str. 116
6.1 Stávající právní nástroje EU k posílení právního státu – přehled  – str. 116
6.2 Řízení o porušení povinnosti  – str. 116
6.3 Politická procedura na základě čl. 7 SEU  – str. 119
6.3.1 Jednotlivé mechanismy v rámci článku 7 SEU  – str. 121
6.4 Nový postup EU pro posílení právního státu  – str. 128
6.5 Závěry – ochrana lidských práv v rámci společných evropských hodnot a efektivita právních nástrojů de lege lata a de lege ferenda  – str. 131
Část IV.
Ochrana lidských práv na základě konstantní judikatury Soudního dvora EU
 – str. 135
7. kapitola Konstantní judikatura Soudního dvora EU a obecné zásady právní  – str. 137
7.1 Vývoj doktríny základních práv v judikatuře SDEU  – str. 137
7.2 Pojem, zdroje inspirace a postavení základních práv v case-law SDEU – str. 145
7.2.1 Pojem obecných zásad právních v kontextu case-law SDEU  – str. 146
7.3 Základní práva jako obecná zásada právní na základě judikatury SDEU  – str. 149
7.4 Jednotlivá práva lidskoprávní povahy v intencích case-law SDEU  – str. 150
7.5 Závěry  – str. 153
8. kapitola Case- law Lucemburského soudu a jeho vztah k judikatuře jiných soudů a aktů mezinárodních organizací  – str. 155
8.1 Case-law Lucemburského soudu a Štrasburského soudu: rozpory nebo vzájemné doplňování?  – str. 155
8.2 Vztah mezi judikaturou SDEU na poli lidských práv a praxí ústavních soudů členských států. „Solange saga“ – str. 160
8.3 Judikatura Lucemburského soudu na poli lidských práv a akty mezinárodních organizací  – str. 165
8.3.1 Případ Bosphorus a ekvivalentní ochrana  – str. 165
8.3.2 „Kadi saga“– první rozsudky  – str. 169
8.3.3 „Kadi saga“ – další rozsudky  – str. 173
8.4 Závěry  – str. 176
Část V.
Mechanismus Evropské úmluvy lidských práv
 – str. 179
9. kapitola Ochrana lidských práv v rámci mechanismu Evropské úmluvy  – str. 181
9.1 Geneze Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod  – str. 181
9.2 Působnost Evropské úmluvy o ochraně lidských práv  – str. 184
9.2.1 Územní působnost EÚLP  – str. 184
9.2.2 Osobní působnost EÚLP  – str. 185
9.2.3 Časová působnost EÚLP  – str. 186
9.2.4 Věcná působnost EÚLP  – str. 187
9.3 Katalog lidských práv chráněných Úmluvou  – str. 190
10. kapitola Štrasburský kontrolní mechanismus dodržování lidských práv  – str. 194
10.1 Štrasburský kontrolní mechanismus dodržování lidských práv a jeho struktura  – str. 194
10.2 Výkon rozsudku Soudu pro lidská práva a dohled nad ním ze strany Výboru ministrů  – str. 202
10.2.1 Obsah rozsudku Soudu pro lidská práva  – str. 203
10.2.2 Vnitrostátní prostředky nápravy – str. 204
10.2.3 Procedura dohledu ze strany Výboru ministrů  – str. 208
10.3 „Reforma reformy“ aneb modifikace kontrolního mechanismu Úmluvy na základě Protokolů č. 14, č. 15 a č. 16  – str. 210
10.3.1 Důvody změn a základní prvky reformy v intencích Protokolu č. 14  – str. 210
10.3.2 Změny na základě Revidujícího protokolu č. 15  – str. 218
10.3.3 Dodatkový protokol č. 16 a jeho obsah  – str. 221
10.4 Závěry ve vztahu k nástrojům pro uskutečnění „reformy reformy“ v intencích Protokolů č. 14, č. 15 a č. 16  – str. 223
Část VI.
Problematika možného přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje
 – str. 227
11. kapitola Posudek C-2/94 Evropského soudního dvora ze dne 28. 3. 1996 „ Přistoupení Společenství k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod“  – str. 229
11.1 Posudek C-2/94 Evropského soudního dvora ze dne 28. 3. 1996 „ Přistoupení Společenství k Úmluvě o ochran ě lidských práv a základních svobod“ – cesta k němu a jeho obsah  – str. 230
11.1.1 Skutkový děj a průběh řízení  – str. 230
11.1.2 Závěry Soudu  – str. 233
11.2 Význam Posudku C-2/1994 pro vývoj doktríny lidských práv v EU  – str. 236
11.3 Důvody pro a proti přistoupení a spojené s tím problémy  – str. 236
11.3.1 Argumenty pro přistoupení EU ke Konvenci  – str. 237
11.3.2 Právní a jiné problémy, které doprovázejí přistoupení jak na straně Unie, tak i na straně mechanism u Úmluvy  – str. 238
12. kapitola Posudek C-2/13 Soudního dvora ze dne 18. 12. 2014  „Přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod “  – str. 240
12.1 Právní předpoklady pro přistoupení aneb minimalistická cesta k Posudku  – str. 240
12.1.1 Relevantní řešení na úrovni nadnárodních entit  – str. 240
12.1.2 Právní řešení na straně acquis Úmluvy  – str. 241
12.1.3 Průběh příprav a vyjednávání  – str. 241
12.2 Obsah Posudku C-2/13 a argumentace Soudního dvora  – str. 244
12.3 Ohlasy na Posudek a odborná polemika  – str. 249
12.4 Závěry a perspektivy budoucího vývoje – str. 25013
Část VII.
Vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářských práv
 – str. 253
13. kapitola Ochrana sociálních a hospodářských práv v rámci instrumentů Rady Evropy – str. 255
13.1 Postavení a úloha sociálních a hospodářských práv  – str. 255
13.2 Evropská sociální charta a Revidovaná Evropská sociální charta  – str. 256
14. kapitola Nástroje ochrany sociálních a hospodářských práv na úrovni EU (I) – Charta Společenství základních sociálních práv pracovníků  – str. 262
14.1 Charta Společenství základních sociálních práv pracovníků  – str. 262
14.2 Relace mezi Evropskou sociální chartou a Chartou Společenství základních sociálních práv pracovníků  – str. 266
15. kapitola Nástroje ochrany sociálních a hospodářských práv na úrovni EU (II) – Evropský pilíř sociálních práv (EPSP)  – str. 268
15.1 Retrospektivní ohlédnutí za iniciativami, jež předcházely přijetí EPSP  – str. 268
15.2 Struktura EPSP  – str. 269
15.3 EPSP z hlediska věcné, teritoriální a osobní působnosti  – str. 270
15.4 Povaha a účinky EPSP  – str. 276
15.5 Závěry  – str. 278
Závěr: Shrnutí a budoucí perspektivy  – str. 281
Summary  – str. 291
Prameny:  – str. 299
Odborná literatura  – str. 299
Dokumenty  – str. 307
Judikatura  – str. 309
Rejstřík  – str. 31

Další nabídka k tématu

Listina v kontextu společenských změn

Listina v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ... pokračování

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.