Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Korporační spory

Korporační spory

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje do majetkové sféry třetích osob. V knize se tak zkoumá odpovědnost orgánů korporace či platnost jejich rozhodování, aktivní či pasivní legitimace k zahájení korporačních sporů, jejich předcházení nebo relativně nová žaloba na doplnění pasiv. Kniha je rozdělena do čtyř tematických částí:

A. Obecně o korporačních sporech

B. Spory týkající se povinností a odpovědnosti členů volených orgánů

C. Spory o rozhodnutích orgánů obchodních společností

D. Spory se společníky a mezi společníky, uplatňování nároků společníků

autoři: Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 1. 2024, 404 stran
ISBN: 978-80-7676-766-9

Cena: 780 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XV
Předmluva (Predhovor) - str. XVII
A Obecně o korporačních sporech - str. 1
1 Korporátní spory – základní otázky (Kateřina Eichlerová) - str. 3
1.1 Korporátní spory – obecně - str. 3
1.2 Korporátní spory v jednotlivých procesních předpisech - str. 8
1.3 Závěr - str. 14
2 Předcházení korporačním sporům: Motivační pravidla ex ante a pravidla pro oddálení formalizovaného řešení v případě nemožnosti dohody (deadlock) (Bohumil Havel) - str. 17
2.1 Neuspořádanost korporace a role (společenské) smlouvy - str. 17
2.2 Možnosti řešení nemožnosti dohody - str. 20
2.3 Závěr - str. 23
3 Korporačné spory z pohľadu justičnej praxe a procesných súvsťažností (Andrea Moravčíková) - str. 25
3.1 Príslušnosť súdov a „korporačné senáty“; osobitné procesné pravidlá - str. 26
3.2 Kauzálna príslušnosť - str. 26
3.3 Koncentrácia konania - str. 29
3.4 Povinné zastúpenie v obchodných sporoch - str. 30
3.5 Obchodné súdnictvo - str. 31
3.6 Registrové konanie a konanie o zhode v dovolacom prieskume v recentnej judikatúre - str. 33
3.7 Vnútorné pomery v korporáte, konanie „navonok“ - str. 36
4 Korporačné spory v súvislostiach obchodného registra (Angelika Mašurová) - str. 39
4.1 Úvod - str. 39
4.2 Registrácia podľa zákona o obchodnom registri - str. 39
4.2.1 Problematika materiálnej kontroly návrhu na zápis nad rámec možností výslovne upravených v zákone o obchodnom registri - str. 40
4.2.2 Problematika prerušenia registrácie z dôvodu podania návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia - str. 46
4.2.3 Problematika právnych následkov vydania neodkladného opatrenia na prebiehajúcu registráciu a na zapísané údaje v obchodnom registri - str. 49
4.3 Konania vo veciach obchodného registra podľa Civilného mimosporového poriadku - str.52
4.3.1 Problematika prejudiciálneho preskúmania ničotnosti uznesení valných zhromaždení - str. 53
4.3.2 Problematika prejudiciálneho preskúmanie stanov akciovej spoločnosti - str. 67
4.4 Zhrnutie - str. 69
5 Neodkladné opatrenia a predbežná právna ochrana v práve obchodných spoločností (Kristián Csach) - str. 71
5.1 Vzťah medzi meritórnou a predbežnou súdnou ochranou v korporačných sporoch - str. 71
5.2 Predpoklady predbežnej právnej ochrany a nariadenia neodkladných opatrení v korporačných sporoch - str. 71
5.3 Obsah neodkladných opatrení v korporačných sporoch - str. 73
5.4 Aktívna legitimácia na nariadenie neodkladného opatrenia - str. 77
5.4.1 Spoločník - str. 78
5.4.2 Spoločnosť - str. 79
5.4.3 Člen orgánu spoločnosti - str. 80
5.5 Pasívna legitimácia na nariadenie neodkladného opatrenia - str. 80
5.6 Trvanie dočasnej úpravy právnych vzťahov - str. 82
5.7 Účinky neodkladného opatrenia a následky jeho porušenia - str. 83
5.8 Zhrnutie - str. 87
6 Znášanie trov konania, rozdelenie trov a mechanizmy náhrady nákladov v korporačných sporoch (Jozef Zámožík) - str. 89
6.1 Úvod - str. 89
6.2 Náhrada trov konania a actio pro socio - str. 91
6.3 Náhrada trov konania o určenie neplatnosti valného zhromaždenia - str. 95
6.4 Záver - str. 96
B Spory týkající se povinností a odpovědnosti členů volených orgánů - str. 97
7 Aktívna legitimácia v sporoch o povinnostiach a zodpovednosti členov volených orgánov (Lucia Žitňanská) - str. 99
7.1 Rozhodovanie štatutárneho orgánu o uplatnení nároku voči členom orgánu spoločnosti - str. 101
7.2 Rozhodovanie dozornej rady akciovej spoločnosti o uplatnení nároku voči členom predstavenstva - str. 103
7.3 Konanie štatutárneho orgánu v konaní pred súdom - str. 105
7.4 Konanie dozornej rady akciovej spoločnosti v konaní pred súdom - str. 108
7.5 Konkurencia oprávnení orgánov akciovej spoločnosti konať v mene spoločnosti v konaní pred súdom - str. 110
7.6 Spoločnícka žaloba (actio pro socio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8 Některé aspekty žaloby obchodní korporace na náhradu škody způsobené jí členem voleného orgánu (Ivana Štenglová) - str. 115
8.1 Způsobení škody porušením povinnosti při výkonu funkce a pasivní legitimace v případném sporu - str. 115
8.1.1 Porušení povinnosti členem statutárního orgánu - str. 116
8.1.2 Porušení povinnosti členem kontrolního orgánu - str. 120
8.2 Solidarita povinných a výkon rozhodnutí - str. 121
8.3 Žaloba na úhradu reflexní škody - str. 123
8.4 Závěrem - str. 124
9 Rozložení důkazního břemene v korporátních sporech (Robert Pelikán, Tereza Mrázková) - str. 125
9.1 Legislativní zakotvení přenosu důkazního břemene - str. 125
9.2 Převažující chápání naší úpravy - str. 128
9.3 Péče jako standard chování, nebo povinnost? - str. 129
9.4 Povinnost složit účty - str. 131
9.5 Problém bývalých členů orgánů - str. 132
9.6 Praktické fungování ediční povinnosti - str. 133
9.7 Závěr - str. 135
10 Právo člena statutárního orgánu kapitálové společnosti shromažďovat a následně po zániku funkce archivovat dokumenty společnosti (důkazní prostředky) (Daniel Patěk) - str. 137
10.1 Vstupní teze - str. 137
10.2 Aktuální pohled českého práva - str. 139
10.3 Subsidiární režim příkazu - str. 140
10.4 Realita (a diverzita) světa statutárů - str. 142
10.5 Povinnost loajality - str. 143
10.6 Obrácení důkazního břemene jako relevantní faktor - str. 144
10.7 Závěrem - str. 145
11 Hmotnoprávne obmedzenia dohôd o nárokoch zo zodpovednosti za škodu a niektoré ich procesné aspekty (Radovan Pala) - str. 147
11.1 Úvod - str. 147
11.2 Povaha a účel obmedzení - str. 148
11.3 Kogentná úprava zákazu vzdania sa nároku na náhradu škody, resp. jeho urovnania v kontexte povinnosti lojality a odbornej starostlivosti - str. 152
11.4 Procesnoprávna dispozícia: (Čiastočné) späťvzatie žaloby o náhradu škody spôsobenej štatutárnym orgánom - str. 155
11.5 Kogentná úprava a uzavretie zmieru pred súdom - str. 155
12 Uplatňovanie nárokov voči členom orgánov v prípade ich nečinnosti (Viliam Janáč) - str. 159
12.1 Právo na informácie a nečinnosť štatutárneho orgánu - str. 159
12.1.1 Všeobecne o práve na informácie - str. 159
12.1.2 Informačná litigácia - str. 160
12.2 Právo požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia - str. 165
12.2.1 Všeobecne o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia - str. 165
12.2.2 Žiadosť minoritných akcionárov o zvolanie MVZ adresovaná predstavenstvu - str. 168
12.2.3 Konanie o poverení zvolať valné zhromaždenie - str. 169
13 Informační práva bývalého společníka společnosti s ručením omezeným a informační práva v podnikatelském 
seskupení (Jan Flídr)
- str. 175
13.1 Aktivní legitimace bývalého společníka – aktuální stav judikatury a literatury - str. 175
13.2 Aktivní legitimace bývalého společníka – výklad autora - str. 176
13.3 Pasivní legitimace k poskytnutí informace a umožnění nahlédnout do dokladů společnosti v podnikatelském seskupení - str. 181
13.3.1 Společnost s ručením omezeným ovládající osobou - str. 181
13.3.2 Společnost s ručením omezeným jediným společníkem (akcionářem) ovládané společnosti – přehled výkladových alternativ - str. 183
13.3.3 Exkurs – práva společníka v podnikatelském seskupení - str. 185
13.3.4 Společnost s ručením omezeným jediným společníkem (akcionářem) ovládané polečnosti – výklad autora - str. 188
13.4 Závěr - str. 189
14 Procesní aspekty odpovědnosti za nedostatek pasiv (Anna Zemandlová, Tereza Pondikasová) - str. 191
14.1 Úvod - str. 192
14.2 Řízení o žalobě o nárocích podle 
§ 66 odst. 1 z. o. k. - str. 193
14.2.1 Terminologie - str. 193
14.2.2 Sporná povaha řízení - str. 195
14.3 Vztah řízení podle § 66 odst. 1 z. o. k. a řízení o diskvalifikaci - str. 199
14.3.1 Charakter řízení - str. 200
14.3.2 Meze právní moci rozhodnutí o nárocích podle § 66 odst. 1 z. o. k. - str. 201
14.4 Dělení důkazního břemene - str. 202
14.5 Zahraniční kontext - str. 205
14.6 Závěr - str. 207
C Spory o rozhodnutích orgánů obchodních společností - str. 209
15 Aktívna vecná legitimácia k podaniu žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia (Žofia Mrázová) - str. 211
15.1 Úvod - str. 211
15.2 Aktívne legitimované osoby v kontexte hmotnoprávnych podmienok - str. 212
15.2.1 Okruh osôb oprávnených k podaniu žaloby podľa § 131 OBZ - str. 212
15.2.2 Obmedzenie práv spoločníka ako podmienka vyhlásenia uznesenia valného zhromaždenia za neplatné - str. 215
15.2.3 Ďalšie osoby oprávnené na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia - str. 217
15.2.4 Vplyv zmeny v postavení oprávnenej osoby na jej aktívnu legitimáciu - str. 219
15.3 Procesné osobitosti súvisiace s konaním o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia - str. 221
15.3.1 Podanie žaloby viacerými aktívne legitimovanými osobami samostatne - str. 222
15.3.2 Postavenie viacerých žalobcov v jednom konaní - str. 224
15.3.3 Intervencia do prebiehajúceho konania o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia - str. 225
15.4 Záver - str. 228
16 Neplatnost, zrušitelnost nebo neexistence rozhodnutí orgánů korporativně utvářených právnických osob jako důsledek vad rozhodnutí (Karel Eliáš) - str. 231
16.1 Úvod - str. 231
16.2 „A co jiného by to tedy bylo?“ - str. 233
16.3 Obrana proti vadným rozhodnutím - str. 236
16.4 Zrušitelnost, neplatnost neexistence - str. 240
16.4.1 Východiska - str. 240
16.4.2 Fluidní cesty českého práva - str. 242
16.4.3 Zdrženlivost slovenského práva - str. 243
16.5 Závěry - str. 244
17 Zdanlivosť a neplatnosť uznesení valného zhromaždenia obchodných spoločností (Milan Hlušák) - str. 249
17.1 Úvod - str. 249
17.2 Právna kvalifikácia uznesenia - str. 250
17.3 Právna kvalifikácia hlasu - str. 254
17.4 Zdanlivosť uznesenia - str. 256
17.5 Neplatnosť uznesenia - str. 261
17.6 Možnosti „záchrany“ neplatného uznesenia - str. 263
18 Non-existence resolution of shareholders' meetings in Polish case law (Piotr Pinior) - str. 269
18.1 Introduction - str. 269
18.2 Premises for filing a statement of claim against the resolution - str. 270
18.3 The concept of non-existence resolutions - str. 271
18.3.1 The concept under the provisions of the Commercial Code – credit line - str. 271
18.3.2 Non-existence resolution in Polish case law under the Commercial Companies Code - str. 272
18.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
19 Prieskum rozhodnutí iných orgánov obchodnej spoločnosti, než je valné zhromaždenie (Juraj Valentovič) - str. 277
20 Rozhodnutia osobných obchodných spoločností a ich súdny prieskum (Dominika Cukerová) - str. 291
20.1 O rozhodovaní v osobných spoločnostiach: Vstup do problematiky - str. 291
20.2 Rozhodovanie spoločníkov v osobných obchodných spoločnostiach - str. 292
20.2.1 Rozhodnutia spoločníkov spojené so zmenou spoločenskej zmluvy - str. 294
20.2.2 Rozhodnutia spoločníkov bez zmeny spoločenskej zmluvy - str. 297
20.3 Súdny prieskum rozhodnutí spoločníkov osobných obchodných spoločností - str. 298
20.3.1 Súdny prieskum rozhodnutí spoločníkov v rámci konaní vo veciach obchodného registra podľa Civilného mimosporového konania - str. 300
20.3.2 Súdny prieskum rozhodnutí spoločníkov v rámci konania podľa Civilného sporového poriadku - str. 305
20.4 Záver - str.312
21 Účinky meritorního soudního rozhodnutí a ochrana třetích osob při rozhodování o zrušení či neexistenci usnesení valné hromady (Klára Hurychová) - str. 315
21.1 Základní východiska - str. 315
21.2 Důvody pro nevyslovení neplatnosti usnesení valné hromady - str. 318
21.3 Ochrana třetích osob při rozhodování soudu o neplatnosti usnesení valné hromady - str. 318
21.4 Působí rozhodnutí o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady erga omnes? - str. 321
D Spory se společníky a mezi společníky, uplatňování nároků společníků - str. 327
22 Uplatňovanie nárokov spoločníkov voči ostatným  spoločníkom z dôvodu porušenia ich povinností (Jana Duračinská) - str. 329
22.1 Úvod - str. 329
22.2 Všeobecne k nárokom spoločníkov spojených s ich statusom v spoločnosti - str. 330
22.3 Ochrana spoločníka v (kapitálovej) obchodnej spoločnosti vo vzťahu k spoločnosti (jej orgánom) - str. 331
22.3.1 Osobitná forma ochrany podľa Obchodného zákonníka (korporačné žaloby) - str. 331
22.3.2 Ochrana podľa všeobecnej procesnej úpravy (civilné žaloby) a jej vzťah ku korporačným žalobám - str. 332
22.4 Ochrana spoločníka v (kapitálovej) obchodnej spoločnosti vo vzťahu k ostatným spoločníkom - str. 337
22.4.1 Úvahy o dogmatickom základe povinnosti lojality alebo môže povinnosť lojality založiť nové povinnosti? - str. 338
22.4.2 Nároky spoločníkov vyplývajúce z horizontálneho vzťahu a ich uplatniteľnosť - str. 341
22.5 Záver - str. 347
23 Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným a vyradenie člena z družstva v poľskom práve (Mateusz Żaba) - str. 349
23.1 Úvod - str. 349
23.2 Členstvo v spoločnosti s ručením obmedzeným a členstvo v družstve v poľskom práve - str. 350
23.3 Podmienky vylúčenia spoločníka a vyradenia člena - str. 352
23.4 Konanie vo veci vylúčenia spoločníka a vyradenia člena - str. 355
23.5 Právne účinky vylúčenia aj vyradenia - str. 356
23.6 Záverečné poznámky - str. 357
24 Spory o dividendu: Právo podílet se na zisku určeném k rozdělení vs. právo na zisk (Vlastimil Pihera, Jana Guričová) - str. 359
24.1 Úvodem - str. 359
24.2 Právo na zisk pohledem české legislativy a judikatury - str. 360
24.3 Důvody pro zadržení zisku - str. 361
24.4 Zneužití hlasovacího práva majoritou při zadržení dividendy - str. 363
24.5 Právo na zadostiučinění - str. 364
24.6 Právo na náhradu škody - str. 364
24.7 Závěr - str. 365
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 367

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.