Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí rady je zasazena do rámce corporate governance vedle dalších institucionálních nástrojů kontroly řízení a správy akciové společnosti.

Stěžejní část publikace analyzuje základní působnost dozorčí rady dohlížet nad výkonem působnosti představenstva a činnosti společnosti, resp. též zvláštní kontrolní nástroje, které zákon dozorčí radě pro řádný výkon její kontrolní působnosti svěřuje.

Následuje analýza výkonu funkce člena dozorčí rady a v závěru se autor podrobně zabývá principy rozhodování dozorčí rady, v němž se promítá vlastnická struktura akciové společnosti, v níž je dozorčí rada zřízena, koexistence, význam a efektivita ostatních institucionálních (ale i neinstitucionálních) nástrojů kontroly řízení a správy společnosti, jakož i osobní charakteristiky jednotlivých členů dozorčí rady a jejich přístup k výkonu funkce.

Monografie je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních korporací a dobré správy společností.

autor: Jan Lasák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 2. 2023, 416 stran
ISBN: 978-80-7676-566-5

Cena: 1 100 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  X
1 Předmluva - str.  1
2 Systémy vlastnické kontroly řízení a správy akciové společnosti - str.  13
2.1 Vlastnická struktura korporace a systém corporate governance - str.  13
2.1.1 Společnosti s „rozdrobenou“ akcionářskou strukturou - str.  13
2.1.2 Společnosti s „koncentrovanou“ akcionářskou strukturou - str.  15
2.2 Otevřenost korporace a systém corporate governance - str.  16
2.2.1 Společnosti s „veřejně obchodovatelnou“ akcionářskou strukturou - str.  16
2.2.2 Společnosti s „veřejně neobchodovatelnou“ akcionářskou strukturou - str.  17
2.3 Základní strukturální taxonomie moderní akciové společnosti z hlediska corporate governance - str. 18
2.3.1 Strukturální kontrolní mechanismy ve společnostech s rozdrobenou akcionářskou strukturou - str.  19
2.3.2 Strukturální kontrolní mechanismy ve společnostech s koncentrovanou akcionářskou strukturou - str.  27
3 Institucionální nástroje kontroly řízení a správy akciové společnosti - str. 33
3.1 Interní a externí nástroje kontroly - str.  33
3.2 Interní nástroje kontroly řízení a správy akciové společnosti - str.  35
3.2.1 Interní nástroje kontroly organizační (korporační) povahy - str.  35
3.2.2 Interní nástroje kontroly akcionářské povahy - str.  59
3.3 Externí nástroje kontroly řízení a správy obchodní korporace - str.  64
3.3.1 Insider trading - str.  64
3.3.2 Transparentnost - str.  71
3.3.3 Kodexy corporate governance jako credible commitment - str.  73
3.3.4 „Gatekeepers“ - str.  76
4 Postavení dozorčí rady v rámci corporate governance - str.  87
5 Organizace dozorčí rady v dualistickém systému vnitřního řízení akciové společnosti - str.  95
5.1 Mandatorní povaha dozorčí rady - str.  95
5.2 Povinná zaměstnanecká účast zaměstnanců v dozorčí radě - str.  96
5.3 Počet členů dozorčí rady, předseda dozorčí rady a jiní funkcionáři dozorčí rady - str. 100
5.4 Výbory dozorčí rady - str. 103
5.4.1 Výbor pro jmenování (personální výbor) - str.  108
5.4.2 Výbor pro odměňování (remuneration committee) - str. 110
5.4.3 Výbor pro audit - str. 112
5.5 Rozpočet dozorčí rady - str. 120
6 Kontrolní působnost dozorčí rady - str.  123
6.1 Obecná kontrolní působnost dozorčí rady - str.  123
6.1.1 Obecná kontrola podnikatelské a jiné (nepodnikatelské) činnosti společnosti - str.  124
6.1.2 Právo členů dozorčí rady na informace - str.  139
6.1.3 Právo člena dozorčí rady „nahlížet“ do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti - str. 144
6.1.4 Pokyny ke kontrolním činnostem - str. 166
6.2 Zvláštní kontrolní působnost dozorčí rady - str.  168
6.2.1 Zvláštní preventivní působnost dozorčí rady - str. 169
6.2.2 Zvláštní retrospektivní působnost dozorčí rady - str.  176
6.2.3 Zvláštní personální působnost dozorčí rady - str. 187
6.2.4 Zvláštní iniciačně-kontrolní působnost dozorčí rady ve vztahu k valné hromadě - str.  194
6.2.5 Zvláštní kontrolní působnost spočívající v opatření proti konfliktu zájmů - str.  204
6.2.6 Kontrolní působnost vyplývající ze zvláštních právních předpisů - str.  213
7 Členství v dozorčí radě - str.  217
7.1 Předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady - str.  217
7.1.1 Plná svéprávnost - str.  217
7.1.2 Bezúhonnost a překážky provozování živnosti ve smyslu živnostenského zákona a novela zákona o obchodních korporacích - str.  218
7.1.3 Inkompatibilita funkcí - str.  223
7.1.4 Historické překážky podle obchodního zákoníku - str.  225
7.1.5 Zvláštní předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady - str. 226
7.1.6 Předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady právnickou osobou - str.  227
7.2 Vznik funkce člena dozorčí rady - str.  231
7.2.1 Vznik akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení - str.  232
7.2.2 Volba člena dozorčí rady valnou hromadou - str.  234
7.2.3 Právní nástupnictví právnické osoby ve funkci člena dozorčí rady - str.  236
7.2.4 Kooptace člena dozorčí rady - str.  238
7.2.5 Náhradní členové dozorčí rady - str. 243
7.2.6 Volba člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti na základě povinné či dobrovolné kodeterminace - str. 247
7.2.7 Vyslání do funkce člena dozorčí rady na základě vysílacího práva akcionáře - str.  250
7.2.8 Jmenování člena dozorčí rady soudem - str.  251
7.2.9 Volba člena dozorčí rady věřitelským výborem v rámci povolené reorganizace - str.  256
7.3 Smlouva o výkonu funkce a odměňování členů dozorčí rady - str.  256
7.3.1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - str.  256
7.3.2 Vztah odměny za výkon funkce člena dozorčí rady dle smlouvy o výkonu funkce a politiky odměňování - str.  273
7.3.3 Zásady odměňování - str.  281
7.4 Základní povinnosti členů dozorčí rady - str.  284
7.4.1 Povinnost členů dozorčí rady jednat s péčí řádného hospodáře - str.  284
7.4.2 Povinnost osobního výkonu funkce členů dozorčí rady - str. 302
7.4.3 Informační povinnost členů dozorčí rady ohledně významných skutečností při vzniku funkce - str.  308
7.4.4 Povinnost člena dozorčí rady informovat o zániku funkce - str.  310
7.4.5 Informační povinnost členů dozorčí rady při existenci střetu zájmů - str.  311
7.4.6 Povinnost dodržovat zákaz konkurenčního jednání - str.  317
7.5 Zánik funkce členů dozorčí rady - str.  323
7.5.1 Odvolání z funkce člena dozorčí rady - str.  323
7.5.2 Odstoupení z funkce - str.  327
7.5.3 Smrt, prohlášení za mrtvého, popřípadě zánik právnické osoby bez právního nástupce - str.  330
7.5.4 Uplynutí funkčního období člena dozorčí rady - str.  330
7.5.5 Ztráta předpokladů pro výkon funkce - str.  335
7.5.6 Nepotvrzení kooptace - str.  335
7.5.7 Volba nového člena dozorčí rady - str.  337
7.5.8 Zánik společnosti - str.  338
7.5.9 Jiné důvody zániku funkce - str. 338
8 Rozhodování dozorčí rady - str.  341
8.1 Pravidla rozhodování dozorčí rady (jednací řád) - str.  341
8.2 Svolávání zasedání dozorčí rady - str.  342
8.3 Právo a povinnost členů dozorčí rady účastnit se zasedání dozorčí rady - str.  344
8.4 Formy účasti členů dozorčí rady na zasedání dozorčí rady - str. 345
8.5 Účast třetích osob na zasedání dozorčí rady - str. 347
8.6 Usnášeníschopnost dozorčí rady - str.  351
8.7 Základní procedurální pravidla rozhodování dozorčí rady - str.  352
8.8 Rozhodování dozorčí rady dle rozhodnutí výborů dozorčí rady - str.  354
8.9 Hlasování v rámci dozorčí rady - str.  357
8.10 Otevřené vs. tajné hlasování členů dozorčí rady - str.  359
8.11 Zápisy ze zasedání dozorčí rady - str. 363
8.12 Uchovávání zápisů z dozorčí rady - str.  370
9 Závěrečné shrnutí - str. 371
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 379
Věcný rejstřík - str.  393

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.