Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.

Kniha je členěna na dvanáct tematických částí (např. rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, práva a povinnosti člena orgánů či akcionáře, podnikatelská seskupení apod.). V rámci těchto částí lze nalézt konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí jasné odpovědi podložené konkrétními soudními rozhodnutími. Díky přehlednému členění se čtenář může buď spokojit se stručnou odpovědí ano/ne, anebo začít hlouběji studovat argumentaci soudů i autorů samotných.

Autoři vždy vybírají jen nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.

Výběr judikatury je k 1. 3. 2023.

autoři: Ivan Chalupa, David Reiterman; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 31. 8. 2023, 112 stran
ISBN: 978-80-7676-701-0

Cena: 330 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
I. Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů - str. 13
1. Představuje záloha na zisk pohledávku společníka vůči obchodní korporaci? - str. 13
2. Znamená sousloví „dostatek zdrojů“ v § 35 odst. 1 z. o. k. jen vlastní zdroje uvedené ve druhé větě § 35 odst. 1 z. o. k. (anebo též peněžní prostředky)? - str. 14
3. Spadá rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku do působnosti statutárního orgánu? - str. 16
4. Spadá rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku do obchodního vedení? - str. 17
II. Práva a povinnosti člena orgánu - str. 19
5. Dopadá § 55 odst. 1 z. o. k. na smlouvu uzavřenou mezi obchodní korporací a obchodní společností, jejímž jediným společníkem je osoba blízká členovi orgánu? - str. 19
6. Může být oznamovací povinnost podle § 54 nebo podle § 55 z. o. k. splněna, pokud společníci o potenciálním střetu zájmů věděli a příslušný krok odsouhlasili? - str. 20
7. Může mít porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře za následek neplatnost smlouvy? - str. 22
8. Může příslušný orgán schválit podle § 61 odst. 1 z. o. k. „vnitřní předpis“, který je nepodepsaný a nedatovaný? - str. 23
9. Může být odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno i za období před jejím schválením? - str. 24
10. Může příslušný orgán podle § 61 odst. 1 z. o. k. schválit pravidla pro určení odměny (anebo musí schválit přímo výši odměny)? - str. 25
11. Může v řízení o vyloučení statutárního orgánu z výkonu funkce dotčený člen statutárního orgánu obchodní korporaci zastupovat? - str. 27
12. Může být neuhrazení soudního poplatku za akcionářskou žalobu porušením povinnosti péče řádného hospodáře? - str. 29
13. Může být neuhrazení soudního poplatku za akcionářskou žalobu důvodem pro vyloučení z výkonu funkce? - str. 30
14. Může být důvodem pro přenesení důkazního břemene podle § 52
odst. 2 z. o. k. to, že člen voleného orgánu předal dokumentaci obchodní korporaci? - str. 31
15. Lze člena statutárního orgánu vyloučit z výkonu funkce pro porušení povinnosti společníka? - str. 32
16. Může obchodní korporaci zastoupit při právním jednání člen jejího statutárního orgánu, pokud jsou jeho zájmy při takovém právním jednání se zájmy této obchodní korporace v rozporu? - str. 33
17. Použije se v řízení o vyloučení člena statutárního orgánu zahájeném mimo insolvenční řízení i po 1. 1. 2021 právní úprava účinná do 31. 12. 2020? - str. 34
18. Vyžaduje se k naplnění důvodů pro vyloučení člena statutárního orgánu podle § 63 odst. 1 a 2 z. o. k. způsobení újmy obchodní korporaci? - str. 36
19. Může být povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře porušena i v době po prohlášení konkursu? - str. 37
20. Může škoda vzniklá porušením povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře spočívat v dlužných nákladech řízení o neúspěšné žalobě? - str. 39
21. Odebírá nesplnění informační povinnosti podle § 55 z. o. k., resp. podle § 56 odst. 1 z. o. k. zástupčí oprávnění všem zástupcům obchodní korporace? - str. 40
22. Odebírá zákaz podle § 56 odst. 2 z. o. k. zástupčí oprávnění všem zástupcům obchodní korporace? - str. 41
23. Dopadá § 55 odst. 1 z. o. k. na smlouvu o výkonu funkce? - str. 42
24. Dopadá § 55 z. o. k. na rozhodčí smlouvu? - str. 43
25. Je § 53 odst. 1 z. o. k. speciální k § 2997 obč. zák.? - str. 44
26. Znamená „opakovaně“ ve smyslu § 63 odst. 1 z. o. k. alespoň dvakrát?- str. 45
27. Sčítají se jednotlivá porušení v obchodních korporacích, pokud člen statutárního orgánu působí ve více obchodních korporacích? - str. 46
28. Je jedním z předpokladů vyloučení člena statutárního orgánu podle § 63 z. o. k. proporcionalita této sankce? - str. 47
29. Co je to „závažné porušení“ ve smyslu § 63 odst. 1 z. o. k.? - str. 48
30. Může být porušením povinnosti péče řádného hospodáře pořízení zboží nebo služby za cenu obvyklou? - str. 50
31. Je „jiným plněním“ podle § 66 odst. 1 písm. a) z. o. k. též mzda? - str. 51
III. Podnikatelská seskupení - str. 52
32. Je pojmovým znakem „ovlivněné osoby“ skutečnost, že tato osoba utrpěla újmu? - str. 52
33. Ztrácí ovládající osoba zcizením svého podílu pasivní věcnou legitimaci ve vztahu k nároku podle § 89 z. o. k.? - str. 53
34. Lze právo na odkup uplatnit pouze při naplnění principů proporcionality a subsidiarity? - str. 54
35. V jakých případech může obvykle vzniknout právo na odkup podle § 89 z. o. k.? - str. 56
36. Přechází na nabyvatele podílu právo na odkup podle § 89 z. o. k.? - str. 58
37. Vylučuje ručení vlivné osoby podle § 71 odst. 3 z. o. k. skutečnost, že příslušná pohledávka byla splatná již před ovlivněním? - str. 59
38. Implikuje existenci koncernu skutečnost, že dvě obchodní korporace ovládá a řídí jedna fyzická osoba? - str. 60
39. Může v rámci seskupení osob propojených ovládáním tvořit koncern pouze část těchto osob? - str. 62
40. Je možné při výkladu pojmu „koncern“ analogicky aplikovat koncepci  „podniku“ podle evropského práva? - str.. 63
IV.  Akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s. – převod, nabytí, zastavení - str. 66
41. Je ujednání ve smlouvě mezi a. s. a akcionářem vylučující právo akcionáře převést svou akcii absolutně neplatné pro rozpor s § 270 z. o. k.? - str. 66
42. Lze stanovit za převod akcie na majitele ve prospěch a. s. poplatek ve výši 50 000 Kč? - str. 67
V.  Práva a povinnosti akcionáře - str. 69
43. Je záležitost obsažená v návrhu kvalifikovaného akcionáře doplněna na pořad již svolané valné hromady, i pokud představenstvo nebo správní rada neuveřejnily doplnění pořadu valné hromady ve lhůtě podle § 369 odst. 3 z. o. k.? - str. 69
44. Je akcionář oprávněn domáhat se určení, že na nemovitosti vlastněné a. s., jejímž je akcionářem, nevázne zástavní právo? - str. 70
45. Je možný tzv. jednorázový průlom do stanov a. s. rozhodnutím valné hromady? - str. 71
46. Lze žalovat na vydání akcie? - str. 73
47. Může představenstvo nebo správní rada měnit návrh usnesení valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem? - str. 74
VI. Valná hromada - str. 76
48. Může být důvodem neplatnosti usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky i skutečnost, že účetnictví je vedeno v rozporu se zákonem nebo stanovami? - str. 76
49. Je počátek subjektivní lhůty k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podmíněn doručením zápisu z valné hromady? - str. 77
50. Je možný tzv. jednorázový průlom do zakladatelského právního jednání rozhodnutím nejvyššího orgánu? - str. 78
51. Jsou členové představenstva, dozorčí nebo správní rady povinni upozornit (a to případně i formou protestu) na okolnosti, jež by mohly vést k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady? - str. 80
52. Může být důsledkem zneužití hlasovacího práva k újmě celku neplatnost usnesení valné hromady? - str. 81
53. Vylučuje řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady právní zájem v řízení podle § 212 odst. 2 obč. zák.? - str. 82
54. Může subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady začít běžet již v den konání valné hromady, pokud na ní nebyl navrhovatel přítomen? - str. 83
55. Může valnou hromadu odvolat též osoba odlišná od svolavatele, jíž svědčí oprávnění svolat valnou hromadu? - str. 85
56. Může být skutečnost, že o návrhu usnesení valné hromady dá hlasovat osoba odlišná od osoby řídící valnou hromadu, důvodem neplatnosti usnesení valné hromady (anebo tato skutečnost způsobuje, že se na ně hledí, jako by nebylo přijato)? - str. 86
57. Je důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady bez dalšího to, že byla vyslovena neplatnost dřívějšího usnesení o zvolení členů orgánu, kteří tuto valnou hromadu svolali? - str. 87
58. Je důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady to, že bylo soudní rozhodnutí o zmocnění kvalifikovaného akcionáře k jejímu svolání po svolání valné hromady zrušeno? - str. 88
59. Je usnesení valné hromady neplatné (zdánlivé) jen proto, že usnesení se shodným obsahem bylo přijato již dříve? - str. 90
VII.  Statutární orgán (představenstvo a správní rada) - str. 92
60. Jsou představenstvo nebo správní rada povinny zařadit záležitost navrhovanou kvalifikovaným akcionářem na pořad nejbližšího (nikoliv pozdějšího) jednání valné hromady, které budou svolávat? - str. 92
61. Rozhoduje představenstvo nebo správní rada o doplnění pořadu valné hromady podle § 369 odst. 1 z. o. k.? - str. 93
62. Implikuje povinnost představenstva (správní rady) zajišťovat řádné vedení účetnictví vědomost jeho členů o každé vystavené a přijaté faktuře? - str. 94
63. Může představenstvo nebo správní rada pověřit třetí osobu realizací rozhodnutí o svolání valné hromady? - str. 95
64. Má jmenování člena představenstva soudem podle § 443 odst. 1 z. o. k. (resp. člena správní rady soudem podle § 460 odst. 1 z. o. k.) přednost před zrušením a. s. a nařízením její likvidace podle § 172 odst. 1 písm. c) obč. zák.? - str. 96
VIII.  Dozorčí rada - str. 97
65. Vztahuje se zástupčí oprávnění dozorčí rady podle § 447 odst. 4 z. o. k. též na řízení podle zákona o zvláštních řízeních soudních? - str. 97
IX.  Monistický systém řízení - str. 99
66. Stali se členové správní rady s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem a. s. s monistickým systémem? - str. 99
X. Jednání za a. s. (zastoupení) - str. 100
67. Podle jakých pravidel se postupuje ohledně uzavření smlouvy o zastoupení a. s. advokátem v řízení o akcionářské žalobě? - str. 100
68. Může být nedodržení způsobu zastupování obchodní korporace zhojeno pokynem nejvyššího orgánu podle § 51 odst. 2 z. o. k.? - str. 101
XI.  Stanovy – specifická ustanovení - str. 103
69. Je třeba, aby stanovy umožňovaly rozdělení zisku tichému společníkovi nebo jiné straně smlouvy, jíž se zakládá právo na podíl na zisku a. s. nebo jiných vlastních zdrojích? - str. 103
70. Lze ve stanovách rozsah práva na vysvětlení rozšířit? - str. 104
XII.  Akcionářská smlouva – specifická ustanovení - str. 105
71. Vztahuje se ujednání akcionářské smlouvy o tom, že každý z akcionářů bude členem představenstva (správní rady), automaticky též na dědice akcionáře? - str. 105
72. Vztahuje se akcionářská dohoda o tom, že akcionář bude členem orgánu a. s., na jeho právní nástupce? - str. 106
Přehled uveřejněných judikátů podle ustanovení z. o. k. - str. 109
O autorech - str. 111

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.