Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem častěji využívána právě katastrální vyhláška, takže forma praktického komentáře bude jistě vítaným pomocníkem v každodenní praxi.

Uživatelům této publikace jsou nabídnuty možné způsoby implementace této podzákonné normy do každodenní praxe, způsoby užití jednotlivých nástrojů včetně praktických příkladů a v případě potřeby i odkazy na relevantní judikaturu nebo stanoviska Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro snadnou orientaci je komentář strukturován identicky s katastrální vyhláškou, dle jejích jednotlivých ustanovení.

Praktický komentář bude pro čtenáře velmi cenným rozšířením praktického komentáře ke katastrálnímu zákonu a přínosnou pomůckou při hledání odpovědí na různé otázky z oblasti katastru nemovitostí.

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020.


autoři: Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 8. 2020, 432 stran
ISBN: 978-80-7598-453-1

Cena: 855 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Úvod - str. XVI
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Část první Obecná část (§ 1 až 2)
- str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů  - str. 3
Část druhá Obsah souboru geodetických informací (§ 3 až 8) - str. 11
Hlava I Katastrální mapa  - str. 11
§ 3 Katastrální mapa a její obsah - str. 11
§ 4 Forma katastrální mapy - str. 12
§ 5 Polohopis katastrální mapy - str. 13
§ 6 Popis katastrální mapy - str. 16
Hlava II Geometrické a polohové určení - str. 19
§ 7 Geometrické a polohového určení jako atributy prvků v katastrální mapě - str. 19
§ 8 Údaje o bodu podrobného polohového bodového pole - str. 23
Část třetí Obsah souboru popisných informací (§ 9 až 24) - str. 29
Hlava I Údaje o katastrálních územích a nemovitostech - str. 29
§ 9 Katastrální území  - str. 29
§ 10 Pozemek - str.  34
§ 11 Budova a vodní dílo - str. 44
§ 12 Právo stavby  - str. 51
§ 13 Jednotka - str. 53
Hlava II Údaje o právech a upozorněních - str. 56
§ 14 Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném  - str. 56
§ 15 Údaje o vlastnickém právu - str. 60
§ 16 Údaje o věcném břemeni - str. 66
§ 17 Údaje o zástavním právu - str. 68
§ 18 Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu - str. 73
§ 19 Údaje o pořadí  - str. 76
§ 20 Údaje o poznámkách - str. 81
§ 21 Údaje o upozorněních  - str. 83
§ 22 Další údaje o právech a upozorněních  - str. 88
Hlava III List vlastnictví  - str. 89
§ 23 List vlastnictví - str. 89
§ 23a List vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví  - str. 96
Hlava IV Cenové údaje a údaje pro daňové účely - str. 101
§ 24 Cenové údaje a údaje pro daňové účely - str. 101
Část čtvrtá Činnost při správě a obnově katastrálního operátu (§ 25 až 61) - str. 105
Hlava I Činnost při správě katastrálního operátu - str. 105
Díl 1 Změny obsahu katastru - str. 105
§ 25 Změny obsahu katastru. Soulad obsahu geometrického plánu a listin s údaji katastru - str. 105
Díl 2 Změny údajů o právech a upozorněních  - str. 110
§ 26 Vklad práv k nemovitostem  - str. 110
§ 27 Záznam odvozených práv k nemovitostem - str. 114
§ 28 Poznámky - str. 116
§ 29 Upozornění - str. 119
Díl 3 Změny jiných údajů katastru - str. 120
§ 30 Obecné zásady pro změny jiných údajů katastru - str. 120
§ 31 Změny hranice katastrálního území  - str. 128
§ 32 Změna hranice katastrálního území v důsledku změny hranice obce  - str. 132
§ 33 Srovnávací sestavení parcel přečíslovaných v důsledku změny hranice katastrálního území - str. 134
§ 34 Změny názvů katastrálních území - str. 135
§ 35 Změny údajů o geometrickém a polohovém určení - str. 137
§ 36 Označování parcel parcelními čísly - str. 145
§ 37 Změna výměry parcely - str. 154
§ 38 Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti - str. 158
§ 39 Změny ostatních údajů o nemovitosti - str. 165
§ 40 Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném - str. 167
§ 41 Změny údajů o bodu podrobného polohového bodového pole - str. 175
§ 42 Změny místního a pomístního názvosloví - str. 177
Díl 4 - str. 179
§ 43 Revize katastru  - str. 179
Díl 5 Oprava chyby v katastrálním operátu  - str. 189
§ 44 Použití institutu opravy chyby - str. 189
§ 45 Jiné nepřesnosti, oprava hranice pozemku shodné se státní hranicí - str. 193
Hlava II Činnost při obnově katastrálního operátu  - str. 195
Díl 1 Vedení protokolu při obnově katastrálního operátu - str. 195
§ 46 Protokol o průběhu obnovy katastrálního operátu - str. 195
Díl 2 Obnova katastrálního operátu novým mapováním - str. 196
§ 47 Zahájení obnovy katastrálního operátu - str. 196
§ 48 Příprava zjišťování hranic - str. 198
§ 49 Příprava a postup zjišťování hranic - str. 202
§ 50 Průběh místního šetření - str.  203
§ 51 Výsledek zjišťování hranic - str. 209
§ 52 Přečíslování parcel a srovnávací sestavení parcel  - str. 212
§ 53 Vyhotovení obnoveného souboru geodetických informací - str. 215
§ 54 Vyhotovení obnoveného souboru popisných informací  - str. 217
Díl 3 Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací - str. 218
§ 55 Postup při tvorbě katastrální mapy v digitální podobě přepracováním souboru geodetických informaci - str. 218
Díl 4 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav  - str. 222
§ 56 Některé činnosti v průběhu řízení o pozemkových úpravách  - str. 222
§ 57 Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - str. 228
Díl 5 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - str. 235
§ 58 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - str. 235
Hlava III Dokumentace výsledků činností při správě a obnově katastrálního operátu - str. 239
§ 59 Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví - str. 239
§ 60 Sbírka listin - str. 246
§ 61 Dokumentace činností při vedení souboru popisných informací - str. 247
Část pátá Postup při ověřování pravosti podpisů (§ 62 až 64) - str. 251
§ 62 Postup při ověřování pravosti podpisu - str. 251
§ 63 Ověření pravosti vlastnoručního podpisu - str. 253
§ 64 Ověření pravosti elektronického podpisu - str. 254
Část šestá Formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě (§ 65)  - str. 259
§ 65 Formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě  - str. 259
Část sedmá Některé listiny pro zápis do katastru (§ 66 až 73) - str. 261
Hlava I Některé listiny pro zápis vkladem - str. 261
§ 66 Některé listiny pro zápis vkladem - str. 261
§ 67 Některé specifické situace vzniku práva k nemovitosti  - str. 266
§ 68 Zánik společného jmění manželů  - str. 271
§ 69 Specifické případy - str. 274
§ 70 Některé listiny pro výmaz vkladem - str. 277
Hlava II Některé listiny pro zápis záznamem - str. 283
§ 71 Některé listiny pro zápis záznamem  - str. 283
Hlava III Některé listiny pro zápis poznámkou - str.  284
§ 72 Některé listiny pro zápis poznámkou - str. 284
§ 73 Některé listiny pro výmaz poznámky  - str. 287
Část osmá Zeměměřické činnosti pro účely katastru (§ 74 až 90) - str. 295
§ 74 Převzetí výsledku zeměměřických činností  - str. 295
§ 75 Podrobné měření a připojení na identické body  - str. 305
§ 76 Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole  - str. 312
§ 77 Záznam podrobného měření změn  - str. 315
§ 78 Neměřický záznam - str. 326
§ 79 Účel vyhotovení geometrického plánu - str. 328
§ 80 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu - str. 334
§ 81 Zeměměřické činnosti v terénu - str. 335
§ 82 Výpočetní práce - str. 345
§ 83 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu - str. 348
§ 84 Obsah a náležitosti geometrického plánu - str. 351
§ 85 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem - str. 362
§ 86 Nepotvrzení geometrického plánu - str. 366
§ 87 Podklady pro vytyčení hranice pozemků - str. 368
§ 88 Zeměměřické činnosti v terénu - str. 372
§ 89 Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků - str. 374
§ 90 Dokumentace o vytyčení hranice pozemků - str. 378
Část devátá Označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem (§ 91 až 92) - str. 383
§ 91 Označování hranic pozemků - str. 383
§ 92 Označování hranic obcí - str. 388
Část desátá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 93 až 101) - str. 391
§ 93 Doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem - str. 391
§ 94 Doplňování věcných břemen do katastrální mapy, zápis upozornění na spornou hranici mezi pozemky - str. 397
§ 95 Vyznačování změn v územích s dynamickými změnami terénu - str. 398
§ 96 Použití a vlastnosti dříve vyhotovených katastrálních map - str. 399
§ 97 Pořadí práv, výmaz poznámky o nařízené dražbě a zahájení exekuce - str. 401
§ 98 Omezení převodu nemovitostí, dosavadní zapsané údaje, rozestavěné budovy - str. 403
§ 99 Zápis přeměny některých odvozených práv  - str. 405
§ 100 Postupný přechod na zpracování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě  - str. 406
§ 101 Účinnost  - str. 407
Slovo o autorech - str. 408
Věcný rejstřík - str. 409

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.