Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, které stojí na pomezí pojmenovaných a nepojmenovaných smluv.

Autor podrobuje rozboru nejčastěji uzavírané inominátní smlouvy (rámcová smlouva, rezervační smlouva na nemovitost či např. leasingová smlouva). Pozornost zaměřil podrobně i na jednu konkrétní smlouvu smíšenou, jíž je smlouva franchisingová. Do ryze praktické části čtvrté pak autor zařadil konkrétní vzory vybraných typů inominátních smluv.

autor: Jan Šidlo; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, 136 stran
ISBN: 978-80-7676-763-8

Cena: 374 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. V
Seznam použitých zkratek - str.VI
Úvod - str. VII
Část první Obecné pojednání o inominátních a smíšených smlouvách 
1 Vymezení inominátní smlouvy
 - str. 1
1.1 K pojmu smlouvy. - str. 1
1.2 Smlouva z historického pohledu a pokus o definici smlouvy v doktríně - str. 2
1.3 Inominátní smlouva jako smlouva, která není zákonem upravena - str. 3
1.4 Inominátní smlouva v předchozí právní úpravě - str. 4
1.5 Polemika s nabízející se změnou výkladu stran inominátních smluv,  potvrzenou doktrínou - str. 5
2 Rozdíl mezi typovou a inominátní smlouvou - str. 7
2.1 Smlouva typová a podstatné náležitosti smlouvy - str. 7
2.2 Odlišení smlouvy typové a inominátní na příkladu smlouvy o tichém společenství - str. 9
3 Inominátní smlouvy a smlouvy smíšené - str. 12
3.1 Vymezení smíšené smlouvy - str. 12
3.2 Smíšené smlouvy v předchozí právní úpravě - str. 13
3.3 Vymezení smíšených smluv oproti smlouvám závislým - str. 13
3.4 Smíšené smlouvy a možné podřazení pod inominátní smlouvy - str. 14
3.5 Smíšené smlouvy ex lege - str. 18
4 Přípustnost analogie v obchodněprávních vztazích - str. 19
4.1 Pojem analogie - str. 19
4.2 Analogie legis - str. 20
4.3 Analogie iuris - str. 20
4.4 Analogie za předchozí právní úpravy a redukce právní úpravy analogie toliko na § 10 občanského zákoníku - str. 22
4.5 Inominátní smlouvy jako intencionální a neintencionální - str. 22
5 Inominátní smlouvy a obecná ustanovení o právním jednání - str. 24
6 Inominátní smlouvy a náhrada škody - str. 28
7 Nepojmenované smluvní klauzule - str. 29
Část druhá Nejčastěji uzavírané inominátní smlouvy
1 Rámcová smlouva - str. 33
1.1 Vymezení rámcové smlouvy - str. 33
1.2 Geneze institutu rámcové smlouvy - str. 36
1.3 Rámcová smlouva a podobné instituty - str. 37
1.4 Vlastní vymezení rámcové smlouvy autorem - str. 39
2 Rezervační smlouva na nemovitost - str. 40
2.1 Vymezení a účel rezervační smlouvy - str. 40
2.2 K rezervačnímu poplatku - str. 41
2.3 Shodné a odlišné znaky rezervační smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí - str. 42
2.4 Smluvní pokuta v rezervační smlouvě - str. 43
2.5 Rezervační smlouva ve světle nejnovější judikatury - str. 43
2.6 Vlastní vymezení rezervační smlouvy autorem - str. 45
3 Svěřenecká smlouva - str. 46
3.1 Vymezení svěřenecké smlouvy - str. 46
3.2 Odlišení svěřenecké smlouvy od smlouvy o úschově - str. 47
3.3 Odlišení svěřenecké smlouvy od nepravidelné úschovy - str. 47
3.4 Vlastní vymezení svěřenecké smlouvy autorem - str. 48
3.5 Svěřenecká smlouva v profesních předpisech - str. 49
4 Smlouva profesionálního sportovce - str. 50
4.1 Vymezení smlouvy profesionálního sportovce oproti smlouvě neamatérské a amatérské - str. 50
4.2 Obsah smlouvy profesionálního sportovce - str. 51
4.3 Smlouva profesionálního sportovce a zákoník práce - str. 53
4.4 Smlouva profesionálního sportovce jako smlouva inominátní - str. 54
4.5 Úvahy de lege ferenda - str. 55
4.6 Vlastní vymezení smlouvy profesionálního sportovce autorem - str. 56
5 Leasingová smlouva - str. 56
5.1 K pojmu leasing - str. 56
5.2 Operativní leasing - str. 57
5.3 Finanční leasing - str. 58
5.4 Finanční leasing a daňové konsekvence - str. 59
5.5 Smysl finančního leasingu a podřazení pod zákon o spotřebitelském úvěru - str. 60
5.6 Odlišení finančního leasingu od nájemní smlouvy - str. 61
5.7 Leasingová smlouva jako smlouva smíšená či inominátní - str. 62
5.8 Obsah leasingové smlouvy - str. 64
5.9 Vlastní vymezení leasingové smlouvy autorem - str. 65
6 Faktoringová a forfaitingová smlouva - str. 65
6.1 Faktoring jako jedna z forem alternativního financování podnikatelské činnosti - str. 65
6.2 Smysl faktoringu a jeho funkce - str. 66
6.3 Obsah faktoringové smlouvy - str. 66
6.4 Forfaiting jako další ze způsobů alternativního financování podnikatelské činnosti - str. 67
6.5 Faktoringová a forfaitingová smlouva jako smlouvy inominátní a globální cese - str. 68
7 Sponzorská smlouva - str. 70
7.1 Pojem sponzorování - str. 70
7.2 Subjekty sponzorské smlouvy - str. 71
7.3 Konstrukce smlouvy jako reálné či konsenzuální - str. 72
7.4 Bezplatnost a bezúplatnost, pojem příkazu - str. 72
7.5 Sponzorská smlouva a darování s příkazem - str. 73
7.6 Převod vlastnického práva k daru a sponzorskému příspěvku - str. 74
7.7 Odlišení sponzorování od reklamy - str. 75
7.8 K anonymnímu sponzorství - str. 76
7.9 Sponzorství z daňového hlediska - str. 77
7.10 Závěrečné shrnutí a vlastní vymezení smlouvy autorem - str. 78
Část třetí Nejčastěji uzavíraná smíšená smlouva
1 Franchisingová smlouva - str. 81
1.1 Vymezení franchisingu - str. 81
1.2 Výhody a nevýhody uzavření franchisingové smlouvy - str. 82
1.3 Franchisingová smlouva jako smlouva inominátní či smíšená - str. 83
1.4 Vlastní vymezení franchisingové smlouvy autorem - str. 86
Část čtvrtá Vzorové nejtypičtější inominátní a smíšené smlouvy - str. 87
Závěr - str. 111
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 117

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.