Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


26

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, který má působnost na celém území České republiky.

Daňový subjekt může daň, zálohy na daň, příp. splátky daně (daňovou povinnost) platit zejména těmito způsoby (§ 56 a § 163 DŘ):

•   Bezhotovostně prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance,
V hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
V hotovosti úřední osobě – na vybraných finančních úřadech a územních pracovištích finančních úřadů v úředních hodinách pokladny (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/seznam-pokladen-financnich-uradu-pro-placeni-v-hotovosti)
Prostřednictvím SIPO – pouze k úhradě daně z nemovitých věcí

Finanční správa na základě své informační povinnosti dle § 56 DŘ, mj. dle odst. 1 písm. d) definuje a zveřejňuje čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa jí náleží, a to na úřední desce a na webových stránkách (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani).

Každá platba musí být správně směrována na konkrétní daňový bankovní účet finančního úřadu místně příslušného pro konkrétní daň a konkrétní daňový subjekt:

•   Číslo bankovního účtu finančního úřadu:
  º   předčíslí bankovního účtu – číslo před pomlčkou, které definuje druh daně (viz příloha č. 1),
  º   matrika – číslo za pomlčkou, které definuje finanční úřad (viz příloha č. 2)
  º   a kód banky – kód ČNB (0710)
•   Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost.
  º   Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za písmeny CZ.
  º   Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou.
  º   Neregistrované právnické osoby uvádějí své IČO
  º   V případě, že se jedná o osobu, která nemá taková čísla přidělena (zahraniční osoby), přidělí jim správce daně vlastní identifikátor v podobě tzv. VČP (vlastní číslo plátce), a to v souladu s § 130 odst. 4 DŘ.
  º   Od 1. 1. 2021 jsou fyzické osoby oprávněny žádat o vlastní identifikátor, který nahradí jejich identifikátor obecný.
  º   Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu.
  º   V případě zajištění daně dle § 109a ZDPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu – viz samostatná kapitola V.
•   Specifický symbol – vyplňuje se v pouze v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH – viz samostatná kapitola V.
•   Konstantní symbol – nepovinný údaj
•   Zpráva pro příjemce – nepovinná položka, vyplňuje se v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH a placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – viz kapitoly V. a VI. níže

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu vedeného v ČNB a u platby prováděné v hotovosti finančnímu úřadu den, kdy úřední osoba platbu převzala (§ 166 DŘ).

Na portálu Moje daně je poplatníkovi k dispozici podpora placení (viz https://adisspr.mfcr.cz/pmd/platba) prostřednictvím, které si může na základě vyplnění intuitivního elektronického formuláře vygenerovat platební údaje včetně IBAN a QR kódu pro zaplacení své daňové nebo poplatkové povinnosti.

Přehled praktických informací pro placení daní:
Předčíslí bankovních účtů FÚ – viz Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů FÚ a SFÚ – viz Příloha č. 2
Bankovní účty SFÚ – viz Příloha č. 3
Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní – viz Příloha č. 4
Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní ve formátu IBAN – viz Příloha č. 5

I. Bezhotovostní způsob placení daňové povinnosti

V případě příkazu k úhradě v rámci osobního, internetového nebo mobilního bankovnictví je nutné zadávat:

•   Číslo bankovního účtu finančního úřadu
•   Variabilní symbol

V případě zajištění daně dle § 109a ZDPH a Placení DPH v režimu OSS je třeba postupovat podle samostatných kapitol V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH a VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS níže.

II. Hotovostní způsob placení daňové povinnosti – Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A se používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního úřadu prostřednictvím České pošty, s.p. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku poskytovatele.

Poštovní poukázka A musí být správně vyplněna. Při ručním vyplňování údajů je třeba dbát na to, aby jednotlivé údaje byly dobře rozeznatelné kvůli zamezení dezinterpretace.

Na Poštovní poukázce A je nezbytné vyplnit:

Částka Kč částka poukazované platby daně v hotovosti v Kč
Slovy slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč
Adresa majitele účtu název a adresa příslušného finančního úřadu
Číslo účtu/Kód banky číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé části Poštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky
Variabilní symbol (V. symbol) Identifikace daňového subjektu (DIČ – pokud mu bylo přiděleno, IČO, rodné číslo nebo VČP). V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH – viz kapitola V
Specifický symbol (S. symbol) vyplňuje se pouze v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH
Konstantní symbol (K. symbol) nepovinný údaj
Ve prospěch účtu položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly
Kód banky Vyplní se kód ČNB 0710
Odesílatel jméno a adresa bydliště (fyzické osoby) nebo název a adresa sídla (právnické osoby)
Zpráva pro příjemce nepovinná položka, vyplňuje se v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH

Příklad vyplněné poštovní poukázky A:

III. Placení prostřednictvím SIPO

Prostřednictvím SIPO je možné platit pouze daň z nemovitých věcí, a to na základě § 56 DŘ ve spojení se zákonem o dani z nemovitých věcí.

Podmínky placení daně prostřednictvím SIPO:

•   pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Českou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet
•   doručit vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO místně a věcně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období dle § 71 DŘ; nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO)
•   pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO u různých finančních úřadů, musí být uplatněno Oznámení u každého z nich samostatně
•   nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období
•   pokud celková roční daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou
•   případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň z nemovitých věcí a příslušenství daně z nemovitých věcí nelze hradit prostřednictvím SIPO

Podrobné informace k možnosti platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO jsou k dispozici na webu https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo

IV. Placení správních poplatků

Správní poplatky dle ZSP jsou z hlediska úkonů Finanční správy zařazeny pod legislativní zkratku „daň“ uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a) DŘ.

Správní poplatky lze hradit:

a) bezhotovostně na účty pro placení správních poplatků
b) v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
c) v hotovosti úřední osobě – na vybraných finančních úřadech a územních pracovištích finančních úřadů v úředních hodinách pokladny (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/seznam-pokladen-financnich-uradu-pro-placeni-v-hotovosti)
d) kolkovými známkami (do 5 000 Kč)

Správní poplatky za správní úkony učiněné finančním úřadem se hradí na níže uvedené bankovní účty:

Název finančního úřadu PBÚ Matrika Kód banky
FÚ pro hlavní město Prahu 3711 77628031 0710
FÚ pro Středočeský kraj 3711 77628111 0710
FÚ pro Jihočeský kraj 3711 77627231 0710
FÚ pro Plzeňský kraj 3711 77627311 0710
FÚ pro Karlovarský kraj 3711 77629341 0710
FÚ pro Ústecký kraj 3711 77621411 0710
FÚ pro Liberecký kraj 3711 77628461 0710
FÚ pro Královéhradecký kraj 3711 77626511 0710
FÚ pro Pardubický kraj 3711 77622561 0710
FÚ pro Kraj Vysočina 3711 67626681 0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 3711 77628621 0710
FÚ pro Olomoucký kraj 3711 47623811 0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 3711 77621761 0710
FÚ pro Zlínský kraj 3711 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad 3711 77620021 0710

Na účet s PBÚ 13717 se hradí správní poplatky spojené pouze se specifickými úkony Finanční správy, a to Generálního finančního ředitelství a Odvolacího finančního ředitelství, na tyto účty:

PBÚ Matrika Kód banky
Generální finanční ředitelství 13717 77628031 0710
Odvolací finanční ředitelství 13717 77628621 0710

V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH

ZDPH upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (§ 109 ZDPH).
V § 108a ZDPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. V § 109aa ZDPH je zakotveno ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní. Využije-li oprávněný příjemce nebo osoba povinná k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní, zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a ZDPH), hledí se na tyto osoby pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.
Aby úhrada provedená příjemcem zdanitelného plnění byla v souladu s § 109a odst. 2 ZDPH a mohla být použita na úhradu daně z předmětného zdanitelného plnění, musí příjemce poskytnout finančnímu úřadu nezbytné identifikační údaje, a to:

a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění, popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:

•   předčíslí bankovního účtu (PBÚ) – je nezbytné vyplnit 80039, matriku bankovního účtu relevantního finančního úřadu a kód banky 0710 (kód ČNB)
•   variabilní symbol – uvádí se kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
•   specifický symbol – uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
•   zpráva pro příjemce
  1. uvede se den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P (Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění: 18. 3. 2024, tzn. 18/03/2024-P)
  2. den přijetí úplaty ve tvaru DD/MM/RRRR-U (Příklad: den přijetí úplaty: 22. 4. 2024, tzn. 22/04/2024-U)
  3. oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru DD/MM/RRRR-O (Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu: 8. 4. 2024, tzn. 08/04/2024-O). Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl pro poskytovatele vybraných plnění zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. OSS.

Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce – Mezinárodní spolupráce a DPH – One Stop Shop (OSS):

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet finančního úřadu, a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Platba je uhrazena finančnímu úřadu v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet finančního úřadu. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v ČNB v eurech:

IBAN účtu CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky CNBACZPP
Tuzemský formát účtu 34534-177653621/0710

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

Struktura Referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy:

EU režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DIČ – identifikační číslo pro DPH pro EU režim
Zdaňovací období (čtvrtletí a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2024

Non EU režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DEČ – daňové evidenční číslo pro Non EU režim
Zdaňovací období (čtvrtletí a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2024

Dovozní režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DEČ – daňové evidenční číslo pro dovozní režim
Zdaňovací období (měsíc a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
Příklad: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2024

VII. Seznam zkratek

ČNB Česká národní banka
DIČ Daňové identifikační číslo
DPH Daň z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Finanční úřad 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad
Finanční úřad
IČO Identifikační číslo osoby
OSS One Stop Shop
PBÚ Předčíslí bankovního účtu
SFÚ Specializovaný finanční úřad
SIPO Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
VČP Vlastní číslo plátce
Zákon o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ZSP Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oznámení Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

VIII. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Předčíslí bankovních účtů FÚ
Příloha č. 2 – Čísla matrik bankovních účtů FÚ a SFÚ
Příloha č. 3 – Bankovní účty SFÚ
Příloha č. 4 – Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní
Příloha č. 5 – Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní ve formátu IBAN

Ing. Milan Tvrdík, v. r.
Ředitel Odboru evidence a vymáhání daní
Generální finanční ředitelství

Příloha č. 1

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710

Příloha č. 2

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název daně Předčíslí účtu
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
Daň silniční 748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020 7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763
Daň z přidané hodnoty1) 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 4722
Odvod z nadměrných příjmů2) 7843
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Paušální daň a paušální veřejná pojistná2) 2866
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754
Příslušenství daně z hazardních her 14701
Příslušenství daní 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144
Správní poplatky 3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství3) 13717
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

Vysvětlivky:

1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (OSS).
2) Bankovní účet s předčíslím 7843 Odvod z nadměrných příjmů je otevřen pouze pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina.
3) Bankovní účet s předčíslím 2866 Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
4) Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

Příloha č. 3

Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název daně Předčíslí účtu Matrika Kód banky
Daň silniční 748 77620021 0710
Daň z hazardních her – vyjma daně z technických her platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 2815 77620021 0710
Daň z hazardních her – z technických her platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 2823 77620021 0710
Daň z hazardních her – z ostatních hazardních her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 20241) 5821 77620021 0710
Daň z hazardních her – z ostatních technických her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 20242) 5872 77620021 0710
Daň z hazardních her – z internetových her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 20243) 5899 77620021 710
Daň z hazardních her – provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení platné pro zdaňovací období od 1. 1. 20244) 5848 77620021 710
Daň z hazardních her – příslušenství daně platné pro zdaňovací období do 31. 12. 2023 14701 77620021 0710
Daň z hazardních her – příslušenství daně platné pro zdaňovací období od 1. 1. 20245) 24707 77620021 0710
Daň z přidané hodnoty6) 705 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710
Daň z neočekávaných zisků 7878 77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837 77620021 0710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710
Poplatek za správu majetku 4861 77620021 0710
Příslušenství daní 4706 77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144 77620021 0710
Správní poplatky 3711 77620021 0710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710
Zvláštní prostředky – kauce dle DAC7 170034 77620021 0710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710

Vysvětlivky:

1) Bankovní účet s předčíslím 5821 - Daň z hazardních her - z ostatních hazardních her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 bude otevřen k 1. 1. 2024
2) Bankovní účet s předčíslím 5872 - Daň z hazardních her - z ostatních technických her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 bude otevřen k 1. 1. 2024
3) Bankovní účet s předčíslím 5899 - Daň z hazardních her - z internetových her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 bude otevřen k 1. 1. 2024
4) Bankovní účet s předčíslím 5848 - Daň z hazardních her - provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 bude otevřen k 1. 1. 2024
5) Bankovní účet s předčíslím 24707 - Příslušenství daně z hazardních her platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024 bude otevřen k 1. 1. 2024
6) Bankovní účet s předčíslím 705 - Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (OSS)

Příloha č. 4

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název finančního úřadu Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň silniční Daň z nemovitých věcí* Daň z nabytí nemovitých věcí*** Paušální daň a paušální veřejná pojistná****
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 705-77628031/0710 7704-77628031/0710 7712-77628031/0710 721-77628031/0710 713-77628031/0710 7720-77628031/0710 748-77628031/0710 7755-77628031/0710 7691-77628031/0710 2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 705-77628111/0710 7704-77628111/0710 7712-77628111/0710 721-77628111/0710 713-77628111/0710 7720-77628111/0710 748-77628111/0710 7755-77628111/0710 7691-77628111/0710 2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 705-77627231/0710 7704-77627231/0710 7712-77627231/0710 721-77627231/0710 713-77627231/0710 7720-77627231/0710 748-77627231/0710 7755-77627231/0710 7691-77627231/0710 2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 705-77627311/0710 7704-77627311/0710 7712-77627311/0710 721-77627311/0710 713-77627311/0710 7720-77627311/0710 748-77627311/0710 7755-77627311/0710 7691-77627311/0710 2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 705-77629341/0710 7704-77629341/0710 7712-77629341/0710 721-77629341/0710 713-77629341/0710 7720-77629341/0710 748-77629341/0710 7755-77629341/0710 7691-77629341/0710 2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 7704-77621411/0710 7712-77621411/0710 721-77621411/0710 713-77621411/0710 7720-77621411/0710 748-77621411/0710 7755-77621411/0710 7691-77621411/0710 2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 705-77628461/0710 7704-77628461/0710 7712-77628461/0710 721-77628461/0710 713-77628461/0710 7720-77628461/0710 748-77628461/0710 7755-77628461/0710 7691-77628461/0710 2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 705-77626511/0710 7704-77626511/0710 7712-77626511/0710 721-77626511/0710 713-77626511/0710 7720-77626511/0710 748-77626511/0710 7755-77626511/0710 7691-77626511/0710 2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 705-77622561/0710 7704-77622561/0710 7712-77622561/0710 721-77622561/0710 713-77622561/0710 7720-77622561/0710 748-77622561/0710 7755-77622561/0710 7691-77622561/0710 2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 705-67626681/0710 7704-67626681/0710 7712-67626681/0710 721-67626681/0710 713-67626681/0710 7720-67626681/0710 748-67626681/0710 7755-67626681/0710 7691-67626681/0710 2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 705-77628621/0710 7704-77628621/0710 7712-77628621/0710 721-77628621/0710 713-77628621/0710 7720-77628621/0710 748-77628621/0710 7755-77628621/0710 7691-77628621/0710 2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 705-47623811/0710 7704-47623811/0710 7712-47623811/0710 721-47623811/0710 713-47623811/0710 7720-47623811/0710 748-47623811/0710 7755-47623811/0710 7691-47623811/0710 2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710 7704-77621761/0710 7712-77621761/0710 721-77621761/0710 713-77621761/0710 7720-77621761/0710 748-77621761/0710 7755-77621761/0710 7691-77621761/0710 2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 705-47620661/0710 7704-47620661/0710 7712-47620661/0710 721-47620661/0710 713-47620661/0710 7720-47620661/0710 748-47620661/0710 7755-47620661/0710 7691-47620661/0710 2866-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 705-77620021/0710 7704-77620021/0710 7712-77620021/0710 -** 713-77620021/0710 7720-77620021/0710 748-77620021/0710 -** -** -**

Poznámky:

*  Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**  Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***  Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
****  Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Příloha č. 5

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název finančního úřadu Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň silniční Daň z nemovitých věcí* Daň z nabytí nemovitých věcí*** Paušální daň a paušální veřejná pojistná****
Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ74 0710 0007 0500 7762 8031 CZ17 0710 0077 0400 7762 8031 CZ06 0710 0077 1200 7762 8031 CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 CZ63 0710 0007 1300 7762 8031 CZ92 0710 0077 2000 7762 8031 CZ27 0710 0007 4800 7762 8031 CZ56 0710 0077 5500 7762 8031 CZ47 0710 0076 9100 7762 8031 CZ49 0710 0028 6600 7762 8031
Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ48 0710 0007 0500 7762 8111 CZ88 0710 0077 0400 7762 8111 CZ77 0710 0077 1200 7762 8111 CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 CZ37 0710 0007 1300 7762 8111 CZ66 0710 0077 2000 7762 8111 CZ98 0710 0007 4800 7762 8111 CZ30 0710 0077 5500 7762 8111 CZ21 0710 0076 9100 7762 8111 CZ23 0710 0028 6600 7762 8111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 7231 CZ83 0710 0077 0400 7762 7231 CZ72 0710 0077 1200 7762 7231 CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 CZ32 0710 0007 1300 7762 7231 CZ61 0710 0077 2000 7762 7231 CZ93 0710 0007 4800 7762 7231 CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 CZ16 0710 0076 9100 7762 7231 CZ18 0710 0028 6600 7762 7231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ17 0710 0007 0500 7762 7311 CZ57 0710 0077 0400 7762 7311 CZ46 0710 0077 1200 7762 7311 CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 CZ06 0710 0007 1300 7762 7311 CZ35 0710 0077 2000 7762 7311 CZ67 0710 0007 4800 7762 7311 CZ96 0710 0077 5500 7762 7311 CZ87 0710 0076 9100 7762 7311 CZ89 0710 0028 6600 7762 7311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ12 0710 0007 0500 7762 9341 CZ52 0710 0077 0400 7762 9341 CZ41 0710 0077 1200 7762 9341 CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 CZ98 0710 0007 1300 7762 9341 CZ30 0710 0077 2000 7762 9341 CZ62 0710 0007 4800 7762 9341 CZ91 0710 0077 5500 7762 9341 CZ82 0710 0076 9100 7762 9341 CZ84 0710 0028 6600 7762 9341
Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 1411 CZ83 0710 0077 0400 7762 1411 CZ72 0710 0077 1200 7762 1411 CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 CZ32 0710 0007 1300 7762 1411 CZ61 0710 0077 2000 7762 1411 CZ93 0710 0007 4800 7762 1411 CZ25 0710 0077 5500 7762 1411 CZ16 0710 0076 9100 7762 1411 CZ18 0710 0028 6600 7762 1411
Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ07 0710 0007 0500 7762 8461 CZ47 0710 0077 0400 7762 8461 CZ36 0710 0077 1200 7762 8461 CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 CZ93 0710 0007 1300 7762 8461 CZ25 0710 0077 2000 7762 8461 CZ57 0710 0007 4800 7762 8461 CZ86 0710 0077 5500 7762 8461 CZ77 0710 0076 9100 7762 8461 CZ79 0710 0028 6600 7762 8461
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ83 0710 0007 0500 7762 6511 CZ26 0710 0077 0400 7762 6511 CZ15 0710 0077 1200 7762 6511 CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 CZ72 0710 0007 1300 7762 6511 CZ04 0710 0077 2000 7762 6511 CZ36 0710 0007 4800 7762 6511 CZ65 0710 0077 5500 7762 6511 CZ56 0710 0076 9100 7762 6511 CZ58 0710 0028 6600 7762 6511
Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ33 0710 0007 0500 7762 2561 CZ73 0710 0077 0400 7762 2561 CZ62 0710 0077 1200 7762 2561 CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 CZ22 0710 0007 1300 7762 2561 CZ51 0710 0077 2000 7762 2561 CZ83 0710 0007 4800 7762 2561 CZ15 0710 0077 5500 7762 2561 CZ06 0710 0076 9100 7762 2561 CZ08 0710 0028 6600 7762 2561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ67 0710 0007 0500 6762 6681 CZ10 0710 0077 0400 6762 6681 CZ96 0710 0077 1200 6762 6681 CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 CZ56 0710 0007 1300 6762 6681 CZ85 0710 0077 2000 6762 6681 CZ20 0710 0007 4800 6762 6681 CZ49 0710 0077 5500 6762 6681 CZ40 0710 0076 9100 6762 6681 CZ42 0710 0028 6600 6762 6681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ52 0710 0007 0500 7762 8621 CZ92 0710 0077 0400 7762 8621 CZ81 0710 0077 1200 7762 8621 CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 CZ41 0710 0007 1300 7762 8621 CZ70 0710 0077 2000 7762 8621 CZ05 0710 0007 4800 7762 8621 CZ34 0710 0077 5500 7762 8621 CZ25 0710 0076 9100 7762 8621 CZ27 0710 0028 6600 7762 8621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ84 0710 0007 0500 4762 3811 CZ27 0710 0077 0400 4762 3811 CZ16 0710 0077 1200 4762 3811 CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 CZ73 0710 0007 1300 4762 3811 CZ05 0710 0077 2000 4762 3811 CZ37 0710 0007 4800 4762 3811 CZ66 0710 0077 5500 4762 3811 CZ57 0710 0076 9100 4762 3811 CZ59 0710 0028 6600 4762 3811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ02 0710 0007 0500 7762 1761 CZ42 0710 0077 0400 7762 1761 CZ31 0710 0077 1200 7762 1761 CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 CZ88 0710 0007 1300 7762 1761 CZ20 0710 0077 2000 7762 1761 CZ52 0710 0007 4800 7762 1761 CZ81 0710 0077 5500 7762 1761 CZ72 0710 0076 9100 7762 1761 CZ74 0710 0028 6600 7762 1761
Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ65 0710 0007 0500 4762 0661 CZ08 0710 0077 0400 4762 0661 CZ94 0710 0077 1200 4762 0661 CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 CZ54 0710 0007 1300 4762 0661 CZ83 0710 0077 2000 4762 0661 CZ18 0710 0007 4800 4762 0661 CZ47 0710 0077 5500 4762 0661 CZ38 0710 0076 9100 4762 0661 CZ40 0710 0028 6600 4762 0661
Specializovaný finanční úřad CZ34 0710 0007 0500 7762 0021 CZ74 0710 0077 0400 7762 0021 CZ63 0710 0077 1200 7762 0021 -** CZ23 0710 0007 1300 7762 0021 CZ52 0710 0077 2000 7762 0021 CZ84 0710 0007 4800 7762 0021 -** -** -**

Poznámky:

* Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
** Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
*** Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
****  Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.