Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 22/2017 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2017, číslo 10, ze dne 22. 12. 2017

22

Změny

Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018

MF- 4272/2017/28-3
PID: MFCR7XTDEQ

Zpracovatel: Ing. Pavla Strakošová,
tel.: 257 043 163
Ing. Jiří Koch,
tel.: 257 044 459

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 002, č. 008, č.  009, č. 013, č. 017 a č. 018 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002  Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010, pod č. 16 a 17 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, pod č. 9-27 ve Finančním zpravodaji č. 1 ze dne 31. 12. 2013, pod č. 19 ve Finančním zpravodaji č. 6 ze dne 21. 12. 2015 a pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 3 ze dne 5. 2. 2016 s účinností od 1. ledna 2018. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2018.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

A. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih bodu 2.1.4 se slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.

B. V ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly:

1. Bod 2.5. zní:

„Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, v účinném znění, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak.“.

C. V ČÚS č. 009 Deriváty:

1. Bod 2 zní:

„Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení derivátů uvedené ve vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.

2. Bod 3 zní:

„3. POSTUP ÚČTOVÁNÍ

Pro postupy účtování se přiměřeně použijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017, a Českých účetních standardů pro finanční instituce v účinném znění.“.

D. V ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek bodu 1. se slova „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.

E. V ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy:

1. V bodu 1. se za slova „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ vkládají slova

„C.II.3. Časové rozlišní aktiv

C.II.3.1. Náklady příštích období

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období

C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

2. V bodu 1. se za slova „C.II.8.7. Jiné závazky“ vkládají slova

„C.III. Časové rozlišní pasiv

C.III.1. Výdaje příštích období

C.III.2. Výnosy příštích období“.

3. V bodu 3.11.1. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.1. Náklady příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“.

4. V bodu 3.11.2. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“.

5. V bodu 3.11.3. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.III.1. Výdaje příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“.

6. V bodu 3.11.4. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.III.2. Výnosy příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“.

7. V bodu 3.11.5. se za slova „v položce“ vkládají slova „C.II.3.3. Příjmy příštích období, respektive“ a slova „se zaúčtují“ se nahrazují slovy „ , se zaúčtují“.

F. V ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky:

1. Bod 1 zní:

„1. CÍL

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál

3. Změny základního kapitálu

A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio

2. Kapitálové fondy

2.1. Ostatní kapitálové fondy

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.III. Fondy ze zisku

A.III.1. Ostatní rezervní fondy

2. Statutární a ostatní fondy

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

1.2. Ostatní dluhopisy

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím

3. Dlouhodobé přijaté zálohy

4. Závazky z obchodních vztahů

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7. Závazky - podstatný vliv

8. Odložený daňový závazek

9. Závazky - ostatní

9.1. Závazky ke společníkům

9.2. Dohadné účty pasivní

9.3. Jiné závazky

vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.“.

2. V bodu 3.1.10. věta poslední zní:

„V případě příslušných účtů účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ podle § 15a vyhlášky.“.

3. V bodu 3.1.11. věta poslední zní:

„Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch (v případě zisku) nebo na vrub (v případě ztráty) příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-).“.

ředitel odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví
JUDr. David Bauer, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.