Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 22/2015 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2015, číslo 7, ze dne 18. 12. 2015

22

Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-57032/2015/5407
PID: MFCR5XTGTH
ze dne 17. 12. 2015

Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 704 - Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, ve znění účinném od 1. ledna 2010, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2014.

1. V bodech 1. první tabulce, 2. tabulce, 6.2.2. písm. d), 6.3.2. písm. e), 7.1. písm. a), 7.1. písm. b), 7.1. písm. c), 7.1. písm. d), 7.2. písm. a), 7.3. písm. a), 7.3. písm. b), 7.3. písm. c), 7.3. písm. d), 7.4. písm. a), 7.4. písm. b) a nadpisu bodu 7. se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.

2. V bodu 3.1. se slova „investičním fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.

3. V bodech 6.2.2. písm. a), 6.2.2. písm. c) a 6.3.2. písm. d) se za slova „výsledku hospodaření“ vkládají slova „nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů“.

4. V bodech 6.2.2. písm. d), 6.2.2. písm. e) a 6.3.2. písm. b) se za slovo „DÁTI“ vkládají slova „účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo“.

5. V bodu 6.3.2. písm. e) a v úvodní části bodů 7.3. a 7.4. se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.

6. V úvodní části bodů 7.1. a 7.3. se slova „ve výši“ nahrazují slovem „z“.

7. V bodu 7.1. písm. a) se za slovo „odpisů“ vkládají slova „hmotného a nehmotného dlouhodobého“.

8. V bodu 7.1. písm. c) se za slova „prodeje dlouho-dobého“ vkládají slova „movitého hmotného a ne-hmotného“ a za slova „nemovitého majetku“ se vkládají slova „, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním,“.

9. V bodu 7.1. písm. d) se na začátku textu čárka nahrazuje slovem „a“, za slovo „sbírek“ se vkládají slova „určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majet-ku“ a za slovo „zahraničí“ se vkládají slova „určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“.

10. V bodech 7.1. písm. d), 7.3. písm. c) a 7.4. písm. b) se slova „241 - Běžný účet“ nahrazují slovy „401 - Jmění účetní jednotky“.

11. V bodu 7.2. písm. a) se slova „majetku a jeho pří-padného“ nahrazují slovem „a“ a za slovo „zhod-nocení“ se vkládají slova „hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“.

12. V bodu 7.2. písmeno b) zní:

„b) na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a v případě pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z jiných peněžních prostředků účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.“.

13. V bodu 7.3. písm. a) se slova „odpisů majetku, investiční dotace od zřizovatele a příspěvku státního fondu“ nahrazují slovy „peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele a investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů“.

14. V bodu 7.3. písm. b) se slova „výnosů z prodeje majetku, za podmínek stanovených jiným právním předpisem,“ nahrazují slovy „příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, a z příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace“ a slovo „výnosem“ se nahrazuje slovem „příjmem“.

15. V bodu 7.3. písm. c) se slovo „darů“ nahrazuje slovy „peněžních darů“, za slovo „příspěvků“ se vkládá slovo „od“ a za slovo „subjektů“ se vkládají slova „, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům“.

16. V bodu 7.4. písm. a) se slova „k financování investičních výdajů“ nahrazují slovy „na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,“.

17. V bodu 7.2. písm. b) se za slovo „zřizovatele“ vkládají slova „,pokud takový odvod uložil,“.

18. V bodu 7.4. písmeno c) zní:

„c) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z jiných peněžních prostředků, účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.“.

Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.

ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling
a účetnictví veřejného sektoru
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.