Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 97/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 5, ze dne 19. 12. 2014

97

Změna

Českého účetního standardu č. 703 – Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-77337/2014/5407
PID: MFCR4XMDVB
ze dne 15. 12. 2014

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 rozeslaném dne 20. prosince 2011, ve znění účinném od 1. ledna 2012, a jehož úplné znění bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 rozeslaném dne 1. února 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2012.

1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládá slovo „některými“.

2. V bodu 1. první tabulka zní:

Číslo položky rozvahy Název položky rozvahy Syntetický účet
C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu 222
CIV.2. Zvláštní výdajový účet 223
B.III.13. Běžné účty státních fondů 224
B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
B.III.9. Běžný účet 241
B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375
D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375
D.III.35. Výnosy příštích období 384
B.II.31. Dohadné účty aktivní 388
D.III.36. Dohadné účty pasivní 389
C.I.1. Jmění účetní jednotky 401
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475
D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475“.

3. V bodu 1. druhá tabulka zní:

Číslo položky výkazu zisku a ztráty Název položky výkazu zisku a ztráty Syntetický účet
A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů 575
B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672
B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů 675“.

4. V bodu 2. se v celé tabulce slovo „finančního“ zrušuje.

5. V bodu 3.1. písm. a) se slova „podpory či peněžní dary. Za transfer“ nahrazují slovy „podpory či peněžní dary; za transfer“, slova „poplatky a obdobné dávky“ se nahrazují slovy „obdobné poplatky a dávky“, za slova „pokuty, penále, odvody“ se vkládají slova „sankčního charakteru“ a slova „a také dotace zřizovatele určené na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci“ se nahrazují slovy „; za transfer se také nepovažuje dotace zřizovatele určená na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud tato dotace nebyla poskytnuta z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem“.

6. V bodu 3.1. se na konci textu písmene b) doplňují slova „, včetně organizační složky státu poskytující předfinancování transferu zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, nebo na základě jiného právního předpisu2“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní: „Např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

7. V bodu 3.1. písm. e) se slovo „zároveň“ zrušuje a slova „; a dále organizační složka státu například Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství, pokud poskytují prostředky získané od subjektu se sídlem v zahraničí (zahraniční transfer)“ se zrušují

8. V bodu 3.2. se za slova „poskytnutí peněžních pro-středků“ vkládají slova „jinému subjektu“.

9. V bodu 4. se vkládá nový bod 4.1., který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„4.1. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtů 912 – Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů, 914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů, 952 – Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů nebo 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

3Např. ustanovení bodu 6.2. písm. c) a d) a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech.“.

Dosavadní body 4.1. až 4.13. se označují jako body 4.2. až 4.14.

10. V bodu 4.2. se slovo „významná2“ nahrazuje slovem „významná3“, za slova „možnost poskytnutí transferu“ vkládají slova „neuvedeného v bodu 4.1.“ a za slova „, účtuje o této skutečnosti pro-střednictvím“ vkládají slova „účtu 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů nebo 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“.

11. V bodu 4.5. se slova „939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo 941 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahrani-čí“ nahrazují slovy „913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů nebo 953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“.

12. V bodu 4.6. se slova „v bodu 4.4.“ nahrazují slovy „v bodu 4.5.“, slova „942 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům nebo 943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ se nahrazují slovy „915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů nebo 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“.

13. Bod 4.9. zní:

„4.9. Organizační složka státu, která poskytuje předfinancování transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, účtuje v souladu s bodem 3.1. písm. b) o poskytnutí příslušného transferu prostřednictvím účtu 575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů a o přijetí příslušného transferu zejména z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím účtu 675 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů.“.

14. V bodu 4.13. se za slova „jenž je poskytován“ vkládají slova „nebo přijímán“.

15. V bodu 4.14. úvodní části se za slova „organizační složky státu dochází“ vkládají slova „v případě transferu“.

16. Na konci bodu 4. se doplňují body 4.15. a 4.16., které znějí:

„4.15. Organizační složka státu účtuje o podmíněné pohledávce prostřednictvím účtu 911 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů nebo 951 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů, a to

a) v případech podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí zálohy na transfer v případě transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie předfinancovaných z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
b) v ostatních případech než podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí transferu prostřednictvím účtu 575 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan-cování transferů, a to ve výši, která odpovídá celkové výši příslušného transferu poskytovaného zejména z rozpočtu Evropské unie.

4.16. Zprostředkovatel transferu podle bodu 3.1. písm. e) účtuje o zprostředkování průtokového transferu prostřednictvím účtů 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů nebo 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů.“.

17. V bodu 5.1.1. se slova „374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nahrazují slovy „375 – Zprostředkování krátkodobých transferů nebo 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů“.

18. Bod 5.1.2. se zrušuje.

19. V nadpisech bodů 5.2., 5.3., 5.4. a 5.5. se slovo „fi-nančního“ zrušuje.

20. Na konci bodu 5.2. se doplňuje bod 5.2.5., který zní: „5.2.5. K okamžiku provedení úhrady doplatku ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje příslušná organizační složka státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 245 – Jiné běžné účty. K okamžiku přijetí úhrady doplatku od organizační složky státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje Ministerstvo financí o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 222 – Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky. V případech podle věty první i věty druhé může organizační složka státu účtovat také prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.“.

Český účetní standard č. 703 – Transfery ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

ředitel odboru 54 – Státní pokladna, controlling
a účetnictví veřejného sektoru
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.