Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 73/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

73

Změna Českého účetního standardu č. 409

Dlouhodobý majetek pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 409 – Dlouhodobý majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.

1. V bodu 1. položce A.II.4. se za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.

2. V bodu 1. položce A.III.4. se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.

3. V bodu 1. položce A.III. 5. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

4. V bodu 1. položce A.IV.7. se za slovo „samostat-ným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.

5. V bodu 3.3. se slova „u jednotlivého majetku převýšily částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je“ nahrazují slovy „je technické zhodnocení“ a slova „v úhrnu za rok převyšují částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je“ se nahrazují slovy „je technické zhodnocení“.

6. V bodu 3.5. se za slova „Pořizovací cena souboru“ vkládá slovo „hmotných“ a za slova „Při vyřazení části souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.

7. V bodu 3.6. se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovem „korporaci“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

8. V bodu 3.10. se slovo „Příslušenstvím1)“ nahrazuje slovy „Příslušenstvím“. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

9. V bodu 4.1. písmenu c) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovem „pachtýřem“.

10. V bodu 4.1. písmenu f) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

11. V bodu 4.1. písmeno g) zní:

„g) pachtýř o pachtu obchodního závodu nebo jeho části podle občanského zákoníku pokud se tak pro-pachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.“.

12. V bodu 5.9. se za slova „zálohy a“ vkládá slovo „závdavky“.

13. V bodu 7.2. se za slova „má povahu samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.

14. V bodu 7.4. písmenu e) se slova „společnosti či druž-stva“ nahrazují slovem „korporace“.

15. V bodu 8.5. se slova „pronájmu podniku“ nahrazují slovy „propachtování obchodního závodu“, slova „§ 488b a násl. obchodního“ se nahrazují slovem „občanského“, slova „pronajímatel s nájemcem“ se nahrazují slovy „propachtovatel s pachtýřem“, slova „najatém podniku“ se nahrazují slovy „propachto-vaném obchodním závodu“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“.

16. V bodu 9.1. písmenu a) se za slova „V případě sou-boru“ vkládá slovo „hmotných“.

17. V bodu 9.1. písmenu c) se slova „b) a“ zrušují.

18. V bodu 9.3. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

Český účetní standard č. 409 – Dlouhodobý majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.