Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 21/2011 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

21

Změna

Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15. 12. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 – Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010

1. V bodu 1. se za slova „některými vybranými účetními jednotkami“ vkládá slovo „zejména“.

2. V bodu 1. první tabulce se pod řádek

„B.I.10. Ostatní zásoby 139“

doplňují řádky, které znějí:

„B.III.17. Pokladna 261
D.III.33. Dohadné účty pasivní 389
C.I.1. Jmění účetní jednotky 401“.

3. V bodu 1. druhé tabulce se pod řádek

„A.I.4. Prodané zboží 504“

vkládají nové řádky, které znějí:

„A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507
A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508
A.I.10. Náklady na reprezentaci 513
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516“.

4. V bodu 1. druhé tabulce se číslo „A.I.22.“ nahrazuje číslem „A.I.25.“, číslo „A.I.23.“ se nahrazuje číslem „A.I.26.“, číslo „B.I.20.“ se nahrazuje číslem „B.I.12.“ a číslo „B.I.25.“ se nahrazuje číslem „B.I.17.“.

5. V bodu 1. druhé tabulce se řádky

„B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby 611
B.I.10. Změna stavu polotovarů 612
B.I.11. Změna stavu ostatních zásob 613
B.I.12. Změna stavu ostatních zásob 614
B.I.13. Aktivace materiálu a zboží 621
B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622
B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623
B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624“

zrušují.

6. V bodu 2. v tabulce řádky první až třetí znějí:

„Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
Bod 4. Oceňování
Bod 5. Postup účtování“.

7. V bodu 4. se slovo „zásob“ zrušuje.

8. V bodu 4.3. se za slova „zásob lze“ vkládá slovo „též“.

9. Za bod 5.1.1. se vkládá nový bod 5.1.2., který zní:

„5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 – Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty.“.

Dosavadní body 5.1.2. až 5.1.16. se označují jako body 5.1.3. až 5.1.17.

10. Body 5.1.8. a 5.1.9. znějí:

„5.1.8. O zvýšení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby. O snížení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12.

5.1.9. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.1.8. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností, včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 – Aktivace oběžného majetku.“.

11. Bod 5.1.10. se zrušuje.

Dosavadní body 5.1.11. až 5.1.17. se označují jako body 5.1.10. až 5.1.16.

12. V bodu 5.1.10. se slova „vlastní výroby“ zrušují.

13. Za bod 5.2.1. se vkládá nový bod 5.2.2., který zní:

„5.2.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 – Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty.“. Dosavadní body 5.2.2. až 5.2.11. se označují jako body 5.2.3. až 5.2.12.

14. Body 5.2.5 a 5.2.6. znějí:

„5.2.5. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny

12. Obdobně postupuje účetní jednotka též v případě, že stanoví účtování k jinému okamžiku než k rozvahovému dni.

5.2.6. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.2.5. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 – Aktivace oběžného majetku.“.

15. Bod 5.2.7. se zrušuje. Dosavadní body 5.2.8. až 5.2.12. se označují jako body 5.2.7. až 5.2.11.

16. Za bod 5.2.7. se vkládá nový bod 5.2.8., který zní:

„5.2.8. K okamžiku úbytku materiálu z titulu prodeje účtuje účetní jednotka o nákladech na prodaný materiál na stranu MÁ DÁTI účtu 544 – Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 – Spotřeba materiálu, a to ve výši ocenění podle bodu 4.3.“.

Dosavadní body 5.2.8. až 5.2.11. se označují jako body 5.2.9. až 5.2.12.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.