Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 20/2011 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

20

Změna

Českého účetního standardu č. 703 – Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15. 12. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 – Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010

1. V bodu 1. se za slova „při používání účetních metod“ vkládá slovo „vybranými“ a za slova „účetními jednotkami“ se vkládá slovo „zejména“.

2. V bodu 1. první tabulka zní:

Číslo položky
rozvahy
Název položky rozvahy Syntetický účet
C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu 222
C.IV.2. Zvláštní výdajový účet 223
B.III.13. Běžné účty státních fondů 224
B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
B.III.9. Běžný účet 241
D.III.5. Dodavatelé 321
D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
B.II.16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
D.III.21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
B.II.17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
D.III.22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
B.II.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
D.III.29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
D.III.30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
B.II.27. Dohadné účty aktivní 388
D.III.33. Dohadné účty pasivní 389
C.I.1. Jmění účetní jednotky 401
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472“.

3. V bodu 1. ve druhé tabulce se slova „ústředních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí“ a slova „územních rozpočtů“ se nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí“.

4. V bodu 2. v tabulce řádek první až třetí znějí:

„Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5. Některé postupy účtování“.

5. V bodu 3.1. písmenu a) se za slova „v rámci dodavatelsko- odběratelských vztahů“ vkládají slova „, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu“.

6. V bodu 3.1. písmenu d) bodu 2. se v poznámce pod čarou č. 1 za slova „108/2006 Sb.,“ vkládají slova „o sociálních službách,“.

7. V bodu 3.1. se na konci textu písmene f) doplňují slova „, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku“.

8. Za bod 3.4. se doplňují body 3.5. a 3.6., které znějí:

„3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.

3.6. Informace o otevření limitu výdajů nebo o blokovaných prostředcích v případě organizačních složek státu se nepovažuje za významnou.“.

9. V bodu 4.8. se slova „Výnosy ústředních rozpočtů z transferů“ nahrazují slovy „Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ a slova „Výnosy územních rozpočtů z transferů“ se nahrazují slovy „Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů“.

10. Za bod 4.10. se vkládá nový bod 4.11., který zní:

„4.11. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 – Výnosy příštích období.“.

Dosavadní body 4.11. a 4.12. se označují jako body 4.12. a 4.13.

11. Bod 5.1. zní:

5.1. Účtování u zprostředkovatele“.

12. V bodu 5.1.1. větě první a druhé se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“, na konci věty první se doplňují slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ a ve větě druhé se za slova „zálohy na transfery“ vkládají slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

13. V bodu 5.1.2. větě první se za slova „MÁ DÁTI“ vkládají slova „příslušného syntetického“, slova „222 – Příjmový účet organizačních složek státu“ se nahrazují slovy „účtové skupiny 22, 23 nebo 24“, větě druhé se za slovo „DAL“ vkládají slova „příslušného syntetického“ a slova „223 – Zvláštní výdajový účet“ se nahrazují slovy „účtové skupiny 22, 23 nebo 24“.

14. Bod 5.2. zní:

Účtování transferů s povinností finančního vypořádání – poskytovatel“.

15. V bodu 5.2.1. se slovo „Poskytnuté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.

16. V bodu 5.2.2. se slova „nebo účtu 378 – Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují, větě druhé a poslední se slovo „Poskytnuté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.

17. V bodu 5.2.3. se slova „nebo účtu 378 – Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují, slovo „Poskytnuté“ se nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a na konci textu věty třetí a poslední se doplňují slova „nebo 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.

18. Bod 5.3. zní:

Účtování transferů s povinností finančního vypořádání – příjemce“.

19. V bodu 5.3.1. se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

20. V bodu 5.3.3 se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

21. V bodu 5.3.3. písmenu b) se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

22. V bodu 5.3.6. se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

23. V bodu 5.3.6. písmenu b) se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

24. Bod 5.4. zní:

Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání – poskytovatel“.

25. V bodu 5.4.1. se slova „nebo účtu 378 – Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují.

26. V bodu 5.4.2. se slova „nebo účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují.

27. Bod 5.5. zní:

„Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání – příjemce“.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.