Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 25/2009 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2009, číslo 7, ze dne 31. 12. 2009

25

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180
Ing. Markéta Grünerová, tel.: 257 044 053
Ing. Michal Svoboda, tel.: 257 043 129
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163

Čj. 282/102 406/2009

ze dne 31. 12. 2009

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. České účetní standardy použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010.

ČÚS číslo Název
701 Účty a zásady účtování na účtech
702 Otevírání a uzavírání účetních knih
703 Transfery
704 Fondy účetní jednotky

Ing. Petr Plesnivý, v. r.
Ředitel odboru 28

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701
Účty a zásady účtování na účtech

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška“), základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Účtový rozvrh

Účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh v souladu s § 14 odst. 2 a 3 zákona a s § 78 vyhlášky.

3. Syntetické účty a analytické účty

3.1. Syntetické účty zřizuje účetní jednotka v souladu se směrnou účtovou osnovou podle § 14 zákona a § 76 až 78 vyhlášky.
3.2. V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere účetní jednotka v úvahu zejména následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty směrné účtové osnovy nebo zajištěna jinými nástroji pro členění syntetických účtů:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob, případně podle míst uložení či umístění majetku,
b) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění,
c) změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 64 odstavce 1 vyhlášky,
d) další významné skutečnosti, například u pohledávek členění podle jednotlivých dlužníků nebo u cenných papírů cenné papíry v umořovacím řízení,
e) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
f) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona,
g) členění pro účely přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech1) a podle jiných právních předpisů2),
h) členění pro účely sestavení přílohy podle § 45 vyhlášky a podle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 5 k vyhlášce,
i) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002  Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
j) oddělené sledování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost,
k) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, apod.,
l) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
m) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
n) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, na základě jiného právního předpisu.

4. Podrozvahové účty

4.1. V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne.
4.2. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek.
4.3. Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak. Zápisy v knize podrozvahových účtů lze provádět také s kladným nebo záporným znaménkem tak, že podle výše uvedeného je přírůstek stavu příslušného podrozvahového účtu označován kladným znaménkem a snížení stavu příslušného podrozvahového účtu je označován záporným znaménkem.
4.4. Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).

5. Účetní zápisy

5.1. Účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona.
5.2. Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí, zda:
a) nastala určitá právní skutečnost, například došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou,
b) byla s touto právní skutečností účetní jednotka seznámena nebo je možné oprávněněpožadovat po účetní jednotce, aby se s touto skutečností seznámila,
c) je informace o této skutečnosti významná a d) náklady na získání informace nepřevyšují přínos plynoucí z této informace.
5.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy).
5.4. Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, provede účetní jednotka odpovídající opravu účetním zápisem. Podmíněnost okamžiku uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu vyjádří účetní jednotka na účetním záznamu, který obsahuje i označení příslušného analytického účtu, uvede o tomto informaci v příloze účetní závěrky a v inventurních soupisech.
5.5. Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je obecně posuzována ve vztahu k jejímu uživateli a možnosti ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování (§ 19 odst. 6 zákona). Uživatelem se v tomto smyslu rozumí nejen uživatel účetní závěrky sestavované účetní jednotkou, ale též uživatel účetních výkazů sestavených za Českou republiku, příp. za dílčí konsolidační celek státu. Účetní jednotka v tomto případě postupuje buď v souladu s jiným právním předpisem, nebo podle vnitřního předpisu, který stanoví pravidla významnosti, a to například způsobem stanovení procentní hranice, určením jednotlivých druhů účetních případů, případně kombinací obou způsobů.
5.6. Ve vztahu k mezitímní účetní závěrce se považují za významné informace související s použitím účetních metod a s účetními operacemi k rozvahovému dni pouze ve vztahu k dalším informacím, které jsou účetní jednotkou předávány do centrálního systému účetních informací státu, příp. vyžadovány podle jiných právních předpisů, například u položek účetní závěrky vztahujících se k operativním účetním záznamům.
5.7. Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.

6. Vnitroorganizační účetnictví

6.1. Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví určí účetní jednotka sama, vnitřním předpisem, přičemž zabezpečí pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
6.2. Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat
a) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama,
c) kombinací přístupů podle bodu a) a b).
6.3. Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
6.4. Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.

7. První použití účetní metody

7.1. V případě prvního použití účetní metody účetní jednotka posuzuje ve vztahu k příslušným účetním případům, které se uskutečnily v minulých účetních obdobích a mají vztah k použití účetní metody, zejména:
a) jakým způsobem by se použití účetní metody projevilo v předchozích účetních závěrkách, pokud by daná účetní metoda byla použita u příslušného účetního případu a
b) významnost informace získané podle písmene a).
7.2. V případě prvního použití účetní metody nebo v případě finančních údajů u položek účetní závěrky členěných rozpočtovou skladbou účetní jednotka účtuje rozvahově prostřednictvím syntetického účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody, a to u těchto účetních metod:
a) oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,
b) opravné položky,
c) odpisy a
d) rezervy.
7.3. Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona majetek, o jehož určení k prodeji rozhodla účetní jednotka nebo jiná oprávněná osoba po okamžiku jeho nabytí. Majetek, který účetní jednotka nabývá za účelem zcizení, např. zboží nebo jiné zásoby, se reálnou hodnotou neoceňuje.

8. Opravy chyb minulých období

V případě opravy chyb minulých období účetní jednotka posuzuje zejména:

a) zda je možné provést opravu, zejména s ohledem na ustanovení § 35 odst. 3 zákona,
b) zda je informace získaná provedením opravy dané chyby minulých období významná.

9. Utajované informace

Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně na činnosti, které jsou předmětem utajení.3)


3) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů a
Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702
Otevírání a uzavírání účetních knih

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška“) stanovit základní postupy účtování při otevírání  a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Postup při otevírání a uzavírání účetních knih

Při otevírání a uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky v souladu s ustanoveními § 17 zákona.

2.1. Otevírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) účty hlavní knihy otevírají účetními zápisy,
b) stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 – Počáteční účet rozvažný navazují na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 492 – Konečný účet rozvažný,
c) účetními zápisy na stranu MÁ DÁTI účtu 491 – Počáteční účet rozvažný a na stranu DAL příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy na stranu DAL účtu 491 – Počáteční účet rozvažný a na stranu MÁ DÁTI příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky,
d) zisk, popř. ztráta plynoucí z činností některých vybraných účetních jednotek (hlavní a hospodářské činnosti), zaúčtovaný na stranu DAL, popř. na stranu MÁ DÁTI účtu 492 – Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu DAL, příp. na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI, příp. na stranu DAL účtu 491 – Počáteční účet rozvažný,
e) rozdíl příjmů a výdajů (499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů) zaúčtovaný na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 492 – Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 404 – Agregované příjmy a výdaje minulých let.
2.2. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) zjišťují obraty stran MÁ DÁTI a DAL jednotlivých syntetických účtů, analytických účtů a podrozvahových účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) u hlavní i hospodářské činnosti se převádí nákladové a výnosové účty na účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období,
d) provede se převod konečného zůstatku účtu 222 – Příjmový účet organizačních složek státu a konečného zůstatku účtu 223 – Zvláštní výdajový účet na účet 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů,
e) konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv se převedou na účet 492 – Konečný účet rozvažný
f) konečné zůstatky účtů 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období a 499 – Zúčtování na základě zvláštních předpisů se převedou na účet 492 – Konečný účet rozvažný.

3. Postup účetní jednotky k 1. lednu 2010

3.1. Účetní jednotka uzavírá účetní knihy k 31. prosinci 2009 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu č. 502 – Otevírání a uzavírání účetních knih1).

3.2. Účetní jednotka k 1. lednu 2010
a) sestaví účtový rozvrh podle § 78 vyhlášky,
b) stanoví převodový můstek v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto standardu a
c) otevře účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a Českými účetními standardy účinnými k 1. lednu 2010.

3.3. Při otevření účetních knih k 1. lednu 2010 musí navazovat stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 – Počáteční účet rozvažný na stav účtu 962 – Konečný účet rozvažný, a to v souladu s převodovým můstkem, zajišťujícím též bilanční kontinuitu.

(Příloha je dostupná na adrese: https://www.mfcr.cz/)


1) Český účetní standard č. 502 – Otevírání a uzavírání účetních knih, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejněný pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č.  11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003, ve znění změn a oprav.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703
Transfery

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování transferů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:

Číslo položky
rozvahy
Název položky rozvahy

Syntetický účet

B.III.1. Příjmový účet organizačních složek státu

222

D.I.1. Zvláštní výdajový účet

223

B.IV.13. Běžné účty státních fondů

224

B.IV.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

B.IV.9. Běžný účet

241

B.II.16. Pohledávky za státním rozpočtem

346

D.IV.21. Závazky ke státnímu rozpočtu

347

B.II.17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků

348

D.IV.22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků

349

B.II.24. Poskytnuté zálohy na dotace

373

D.IV.30. Přijaté zálohy na dotace

374

B.II.28.  Ostatní krátkodobé pohledávky

377

D.IV.34. Ostatní krátkodobé závazky

378

B.II.27. Dohadné účty aktivní

388

D.IV.33. Dohadné účty pasivní

389

C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

403

 

Číslo položky výkazu
zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty

Syntetický účet

A.III.1. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu

571

A.III. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

572

A.III.3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů

573

A.III.4. Náklady na ostatní nároky

574

B.IV.1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

671

B.IV.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků

672

B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů

673

B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků

674

   

 

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.

2. Předmět standardu

Standard upravuje:

Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5. Některé postupy účtování
Bod 5.1. Transfery formou otevření limitu výdajů
Bod 5.2. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání – poskytovatel
Bod 5.3. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání – příjemce
Bod 5.4. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání – poskytovatel
Bod 5.5. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání – příjemce
Bod 5.6. Účtování průtokových transferů s povinností finančního vypořádání
Bod 5.7. Účtování průtokových transferů bez povinnosti finančního vypořádání

3. Vymezení pojmů

3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze zahraničí, zejména ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků nebo poskytnutých státními fondy, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí, pokud jedna účetní jednotka je poskytovatelem peněžních prostředků a jiná účetní jednotka je jejich příjemcem,
b) poskytovatelem účetní jednotka, která poskytuje transfer jeho příjemci,
c) příjemcem účetní jednotka, která přijímá transfer jako konečný příjemce s cílem uhradit závazek nebo uhradit pořízení aktiva,
d) průtokovým transferem transfer, který je poskytován příjemci prostřednictvím zprostředkovatele,
e) zprostředkovatelem účetní jednotka, která není poskytovatelem a přesto přijímá transfer za účelem jeho poskytnutí příjemci nebo jeho přijetí příjemcem od poskytovatele svým jménem a na svůj účet zajišťuje.
3.2. V případě transferů poskytovaných formou limitů výdajů se informace o otevření limitu výdajů nepovažuje za významnou, nestanoví-li jiný právní předpis nebo účetní jednotka jinak.

4. Obecné postupy účtování o transferech

4.1. Poskytovatel nebo zprostředkovatel transferu ze zahraničí účtuje o podmíněném závazku na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy přijal žádost o transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu určité osobě, a to prostřednictvím účtu 975 – Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU nebo 976 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.2. Příjemce transferu ze zahraničí účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU nebo 941 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Zprostředkovatel účtuje o příslušné podmíněné pohledávce obdobně jako příjemce.
4.3. O podmíněných pohledávkách a podmíněných závazcích vyplývajících z transferů neuvedených v bodech 4.1. a 4.2. účtují účetní jednotky obdobně s přihlédnutím k významnosti informace podle Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech.
4.4. Zjistí-li poskytovatel transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku daného závazku prostřednictvím příslušného závazkového účtu se souvztažným zápisem na příslušném nákladovém účtu, pokud již ne účtoval prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Ve stejný okamžik provádí poskytovatel transferu také související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.5. Zjistí-li zprostředkovatel průtokového transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí průtokového transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí průtokového transferu, účtuje o vzniku daného závazku prostřednictvím příslušného závazkového účtu se souvztažným zápisem na příslušném syntetickém účtu účtové skupiny 34 nebo 37, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Ve stejný okamžik provádí poskytovatel transferu také související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.6. Není-li v případech uvedených v bodech 4.4. a 4.5 známa výše transferu nebo je tato výše zpochybnitelná, účtuje poskytovatel nebo zprostředkovatel transferu o této skutečnosti prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní s obdobným souvztažným zápisem a souvisejícím zápisem v knize podrozvahových účtů.
4.7. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku dané pohledávky k tomuto okamžiku. Pokud již příjemce transferu neúčtoval prostřednictvím účtu 388 – Dohadný účet aktivní, provádí ve stejný okamžik také související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.8. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, a není známa výše transferu nebo je tato výše zpochybnitelná, účtuje prostřednictvím účtu 388 – Dohadný účet aktivní. Ve stejný okamžik provádí příjemce transferu také související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.9. V případě transferu, který je realizován formou zálohy, a k rozvahovému dni nebudou známy skutečnosti dokládající oprávněnost výše čerpání zálohy, např. není doložena finančním vypořádáním nebo splněním jiné obdobné povinnosti (dále jen „vypořádání“), a proto může být zpochybněna výše nároku, je účtováno prostřednictvím dohadných účtů.

5. Některé postupy účtování

5.1.1. Organizační složka státu - příjemce transferu poskytnutého formou otevření limitu výdajů na financování dlouhodobého majetku účtuje o úhradě závazku plynoucího z pořízení dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 321 – Dodavatelé či obdobného závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 223 – Zvláštní výdajový účet.
5.1.2. Organizační složka státu - příjemce transferu poskytnutého formou otevření limitu výdajů na úhradu provozních výdajů účtuje o úhradě závazku plynoucího z provozu účetní jednotky na stranu MÁ DÁTI účtu 321 – Dodavatelé či obdobného závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 223 – Zvláštní výdajový účet.
5.2. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje poskytovatel o předpisu poskytované zálohy na stranu MÁ DÁTI účtu 373 – Poskytnuté zálohy na dotace se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34. O poskytnutí zálohy účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 23.
5.2.1. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy ve stejném účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje poskytovatel o skutečné výši čerpání transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 – Poskytnuté zálohy na dotace. O úhradě případného rozdílu mezi výší poskytnutých záloh a skutečným čerpáním transferu účtuje poskytovatel na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 23 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 373 – Poskytnuté zálohy na dotace.
5.2.2. V případě, že dochází k celkovému vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v některém z účetních období následujících po období, ve kterém byl transfer poskytnut, a proto může být zpochybněna výše nároku, účtuje poskytovatel ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 – Dohadné účty pasivní. K okamžiku vypořádání účtuje poskytovatel skutečnou výši čerpání transferu na stranu DAL účtu 373 – Poskytnuté zálohy na dotace se souvztažným zápisem ve výši vytvořené dohadné položky na stranu MÁ DÁTI účtu 389 – Dohadné účty pasivní a rozdíl mezi výší vytvořené dohadné položky a skutečného čerpání transferu účtuje poskytovatel na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 57; tento složený zápis může poskytovatel účtovat i jiným způsobem, kterým dochází ke stejnému zobrazení v účetní závěrce. O úhradě případného rozdílu mezi výší poskytnutých záloh a skutečným čerpáním transferu účtuje poskytovatel na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 23 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 373 – Poskytnuté zálohy na dotace.
5.3. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje příjemce o předpisu poskytované zálohy na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace. O přijetí zálohy účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.3.1. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy ve stejném účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje příjemce o skutečné výši čerpání transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, jedná-li se o transfer na úhradu provozních výdajů, nebo na stranu DAL účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, jedná-li se o transfer na pořízení dlouhodobého majetku. O úhradě případného rozdílu mezi výší poskytnutých záloh a skutečným čerpáním transferu účtuje příjemce na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace.
5.3.2. V případě, že dochází k celkovému vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v některém z účetních období následujících po období, ve kterém byl transfer poskytnut, a proto může být zpochybněna výše nároku, účtuje příjemce ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI účtu 388 – Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, jedná-li se o transfer na úhradu provozních výdajů, nebo na stranu DAL účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, jedná-li se o transfer na pořízení dlouhodobého majetku. K okamžiku vypořádání účtuje příjemce skutečnou výši čerpání transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 374 – Poskytnuté zálohy na dotace se souvztažným zápisem ve výši vytvořené dohadné položky na stranu DAL účtu 388 – Dohadné účty aktivní a rozdíl mezi výší vytvořené dohadné položky a skutečného čerpání transferu účtuje příjemce na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 67, jedná-li se o transfer na úhradu provozních výdajů, nebo na příslušnou stranu účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, jedná-li se o transfer na pořízení dlouhodobého majetku; tento složený zápis může poskytovatel účtovat i jiným způsobem, kterým dochází ke stejnému zobrazení v účetní závěrce. O úhradě případného rozdílu mezi výší poskytnutých záloh a skutečným čerpáním transferu účtuje příjemce na příslušnou stranu syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu syntetického účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace.
5.4. V případě poskytnutí transferu nerealizovaného formou zálohy, a proto nemůže být zpochybněna výše nároku, poskytovatel účtuje o předpisu závazku z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34. O uskutečnění transferu účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 23.
5.5. V případě poskytnutí transferu nerealizovaného formou zálohy, a proto nemůže být zpochybněna výše nároku, příjemce účtuje o předpisu pohledávky z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, jedná-li se o transfer na financování provozních výdajů, nebo na stranu DAL účtu 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, jedná-li se o transfer na úhradu pořízení dlouhodobého majetku. O uskutečnění transferu účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.6. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či příslušné smlouvy povinnost vypořádání průtokového transferu, účtuje zprostředkovatel o jeho příjmu od poskytovatele na svůj bankovní  účet na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace. O poskytnutí tohoto průtokového transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci ze svého bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 374 – Přijaté zálohy na dotace se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.7. Nevyplývá-li z jiného právního předpisu či příslušné smlouvy povinnost vypořádání průtokového transferu, účtuje zprostředkovatel o předpisu průtokového transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 či účtové skupiny 37 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 či účtové skupiny 37. O příjmu průtokového transferu od poskytovatele na svůj bankovní účet účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 či účtové skupiny 37. O převodu průtokového transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci ze svého bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 či účtové skupiny 37 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704
Fondy účetní jednotky

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o fondech účetní jednotky podle § 27 vyhlášky za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:

Číslo položky
rozvahy
Název položky rozvahy

Syntetický účet

C.II.1. Fond odměn

411

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

C.II.6. Ostatní fondy

419

 

Číslo položky výkazu
zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty

Syntetický účet

A.I.24. Tvorba fondů 548
B.I.24. Čerpání fondů 648

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.

2. Předmět standardu

Standard upravuje:

Bod 3. Obecná pravidla
Bod 4. Fond odměn
Bod 5. Fond kulturních a sociálních potřeb
Bod 6. Rezervní fond
Bod 7. Fond reprodukce majetku, investiční fond
Bod 8. Ostatní fondy

3. Obecná pravidla

3.1. Na syntetických účtech uvedených v bodu 1 účtují některé vybrané účetní jednotky o tvorbě a použití fondů podle jiných právních předpisů, a to o fondu odměn, o fondu kulturních a sociálních potřeb, o rezervním fondu, o fondu reprodukce majetku, o investičním fondu a o ostatních fondech.
3.2. Postupy účtování o tvorbě a použití fondů podle bodu 3.1 se vztahují vždy na ty účetní jednotky, kterým zvláštní právní předpis stanovuje povinnost či možnost příslušný fond tvořit a používat.

4. Fond odměn

4.1. O tvorbě fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 411 – Fond odměn.
4.2. O čerpání fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 411 – Fond odměn se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.
4.3. Pro účtování o převodu peněžních prostředků použijí některé vybrané účetní jednotky účet 262 – Peníze na cestě.

5. Fond kulturních a sociálních potřeb

5.1.1. O tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových prostředků (základní příděl) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 527 – Zákonné sociální náklady se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb. Zároveň účetní jednotka účtuje také o převodu peněžních prostředků tohoto fondu, a to na stranu MÁ DÁTI účtu 243 – Běžný účet FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 24. Pro účtování o tomto  převodu může organizační složka státu použít účet 262 – Peníze na cestě.
5.1.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím jiné osoby účtuje účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci a případně o nákladech za nakoupené stravování zaměstnanců nad rámec příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 528 – Jiné sociální náklady, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 – Dodavatelé.
5.1.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení účtuje tato účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a v příslušné výši o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb a případně, je-li toto závodní stravování zdanitelným plněním pro účely daně z přidané hodnoty, účtuje účetní jednotka v příslušné výši této daně na stranu DAL účtu 343 – Daň z přidané hodnoty. Účetní jednotka může k účtování o tomto závodním stravování také použít účet 395 – Vnitřní zúčtování.
5.1.4. V případě závodního stravování podle bodu 5.1.3. může účetní jednotka účtovat též o výrobě obědů na stranu MÁ DÁTI účtu 123 – Výrobky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 613 – Změna stavu výrobků. O úbytku obědů může v tomto případě účtovat na stranu MÁ DÁTI účtu 613 – Změna stavu výrobků se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 123 – Výrobky. V tomto případě účetní jednotka účtuje o výnosu z prodeje obědů prostřednictvím účtu 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.1.5. V případech uvedených v bodech 5.1.2 až 5.1.4 účtuje účetní jednotka o převodu prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu skupiny 22 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP.
5.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu návratné sociální výpomoci nebo půjčky, včetně půjčky na bytové účely, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP. O splátkách těchto půjček účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 243 – Běžný účet FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci.
5.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu pořízeného od jiné osoby účtuje účetní jednotka ve výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnanci na stranu MÁ DÁTI účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 – Dodavatelé.
5.4. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatní konečné výdaje poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP.
5.5. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 – FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů. Účetní jednotky také účtují o převodu peněžních prostředků na stranu MÁ DÁTI účtu 222 – Příjmový účet OSS se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 – Běžný účet FKSP. Pro účtování o tomto převodu lze také použít účet 262 – Peníze na cestě.

6. Rezervní fond

6.1.1. Organizační složka státu účtuje o tvorbě rezervního fondu
a) z prostředků ze zahraničí a peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 225 – Běžné účty fondů organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
b) z odvodů neoprávněně použitých či zadržených peněžních prostředků a z prodeje majetku v případech stanovených jiným právním předpisem účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 548 – Tvorba fondů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.
6.1.2. Organizační složka státu účtuje o použití rezervního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů. Účetní jednotka vždy účtuje také o převodu peněžních prostředků. Pro účtování o tomto převodu může také použít účet 262 – Peníze na cestě.
6.2.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
d) prostředků poskytnutých ze zahraničí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů.
6.2.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,
b) určené k úhradě sankcí na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
c) určené k úhradě zhoršených hospodářských výsledků před účinností zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,
d) určené k doplnění fondu reprodukce majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond,
e) určené k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.
6.3.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného výsledku hospodaření na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67.
6.3.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k dalšímu rozvoji činnosti na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
b) určené k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
c) určené k úhradě sankcí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
d) určené k úhradě ztráty za předchozí léta na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nebo účtu 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,
e) určené k posílení investičního fondu na  stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond.

7. Fond reprodukce majetku, investiční fond

7.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku ve výši
a) odpisů majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond,
b) přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond,
c) výnosů z prodeje dlouhodobého majetku, včetně nemovitého majetku na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů,
d) darů, výnosů z povolených veřejných sbírek a prostředků poskytnutých ze zahraničí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond.
7.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) fondu reprodukce majetku ve výši určené
a) na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky,
b) na financování oprav a udržování majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.
7.3. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě investičního fondu ve výši
a) odpisů majetku, investiční dotace od zřizovatele a příspěvku státního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond,
b) výnosů z prodeje majetku, za podmínek stanovených jiným právním předpisem, na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů,
c) darů a příspěvků jiných subjektů účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond,
d) převodu z rezervního fondu účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond.
7.4. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) investičního fondu ve výši určené
a) k financování investičních výdajů a k úhradě investičních úvěrů a půjček na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky,
b) k odvodu do rozpočtu zřizovatele na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 241 – Běžný účet,
c) k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.

8. Ostatní fondy

Účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanoví povinnost či možnost tvořit a používat i jiné fondy, než vyjmenované v bodech 4. až 7., použijí pro účtování o tvorbě a použití (čerpání) těchto fondů přiměřeně postupy účtování uvedené v příslušných bodech 4. až 7.


1) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.