Invalid procedure call or argument Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Změny Českého účetního standardu č. 110 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 65/2005 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2005, číslo 12/2, ze dne 30. 12. 2005

65

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Čj. 28/117 492/2005

Ad 1) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu přechodu působnosti Fondu národního majetku České republiky na Ministerstvo financí podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.
Tyto změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1 ze dne 31. 12. 2003; účetní jednotky je použijí s účinností od 1. ledna 2006.
Ad 2) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 110 pro účetní jednotky, které
účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004  ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2006 nebo dnem pozdějším; účetní jednotky mohou tyto změny použít i pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
Ad 3) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 401, 403, 406, 408, 409, 411, 412, 413 a 414 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod. č. 66 ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínajícím dnem 1. ledna 2006 nebo dnem pozdějším.
Ad 4) Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 505, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod. č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003 a pod č. 67 ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. 12. 2004; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínajícím dnem 1. ledna 2006.

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Český účetní standard pro podnikatele č. 022 se mění takto:

Slova "Fond národního majetku České republiky" se nahrazují slovy "Ministerstvo financí", a to ve všech gramatických tvarech.

Změny Českého účetního standardu č. 110 pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

1. V Českém účetním standardu pro finanční instituce č. 110 bod 25 zní: Nastane-li některá ze skutečností uvedených v bodu 24, veškeré úpravy vzniklé ze změn reálných hodnot zajišovaných nástrojů, které jsou oceňovány pořizovací cenou, jsou od tohoto okamžiku odúčtovávány do nákladů či výnosů. Nejpozději v době splatnosti zajištěné položky musí být úprava plně odúčtována.
2. V Českém účetním standardu pro finanční instituce č. 110 bod 37 zní: Účetní jednotky, které při sestavování účetní závěrky postupují v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použijí ustanovení bodů 34. až 36. tohoto standardu, jen jsou-li transakce s vloženými deriváty významné a náklady na získání informací nepřevýší přínosy z nich plynoucí.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

1. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 bod 2.1.1. zní: Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde zejména ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů nebo z  vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy ze Střediska cenných papírů). Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
2. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401, bodu 4.2.1. písmeno f) zní: členění nákladů a výnosů na činnosti, z nichž příjmy (výnosy) jsou předmětem daně z příjmů a v rámci tohoto členění na činnosti, z nichž příjmy jsou od daně osvobozeny,
3. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č.403, bodu 3.3.2. třetí odrážka zní: u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
4. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 403 bod 3.4.1. zní: Inventarizační rozdíly u nakupovaného materiálu a zboží v případě, že se jedná o manka nad normy přirozených úbytků, se zachytí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Ostatní náklady a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch příslušeného účtu účtové skupiny 64 - Ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy a na vrub příslušného účtu zásob.
5. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 406 bod 4.6.3. zní: U kuponových dluhových cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek nebo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 souvztažně s účtem finančního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se účtuje podle bodu 4.6.2. písm. a). U bezkuponových dluhových cenných papírů a směnek držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 65 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.
6. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 408, bodu 5.1. písmeno c) zní: k účtům účtové skupiny 22 se vede podle jednotlivých účtů otevřených účetní jednotce v bankách,
7. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 409 bod 3.3. zní: Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o náklady na technické zhodnocení, pokud u jednotlivého majetku převýšily částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění odpisovaného dlouhodobého  hmotného majetku se zvyšuje o náklady na technické zhodnocení, pokud v úhrnu za rok převyšují částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.
8. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 409 se bod 3.10. zrušuje. Dosavadní body 3.11., 3.12. a 3.13. se označují jako body 3.10., 3.11. a 3.12.
9. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 409 se body 5.10. a 5.11. zrušují. Dosavadní body 5.12., 5.13. a 5.14. se označují jako body 5.10., 5.11. a 5.12.
10. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 409 bod 6.1. zní: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka podle zákona. Zůstatková cena se zjišuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
11. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 409, bodu 8.4. písmeno b) zní: pronajímatel vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtu účtové skupiny 64 - Ostatní výnosy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.
12. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411 název položky B. II. 15. zní: Pohledávky z pevných termínových operací a opcí.
13. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411 název položky B.III. 16. zní: Závazky z pevných termínových operací a opcí.
14. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411 první odstavec bodu 4.4.4. zní: Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování se účtuje podle příslušných dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 31 - Pohledávky, 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, 37 - Jiné pohledávky a závazky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích. Na vrub účtu účtové skupiny 34 se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtové skupiny 34 účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 32 - Závazky, 37 - Jiné pohledávky a závazky, 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
15. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411 nadpis bodu 4.5. zní: Pohledávky za sdružením.
16. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411 nadpis bodu 4.6. zní: Závazky ke sdružením.
17. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411, bodu 4.7.3. druhá odrážka zní: pohledávky za členy společenství vlastníků jednotek, souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 64 - Ostatní výnosy,
18. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 411, bodu 4.7.3. čtvrtá odrážka zní: závazky za členy společenství vlastníků jednotek, souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 54 - Ostatní výnosy,
19. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 se bod 4.2.2. zrušuje.
20. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 se dosavadní bod 4.6. Účtová skupina 58 - Poskytnuté příspěvky se označuje jako bod 4.7.
21. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 bod 4.7.2. zní: Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 - Poskytnuté příspěvky se zaúčtují příspěvky poskytnuté organizačním složkám, pokud jsou účetními jednotkami, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 22- Účty v bankách nebo 21 - Peníze. Dosavadní body 4.7., 4.8. a 4.8.1. se označují jako body 4.8., 4.8.1. a 4.8.2.
22. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 bod 5.3.1. zní: Ve prospěch   příslušného účtu účtové skupiny 62 - Aktivace se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové třídy 1, popř. příslušných účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob. Následující dosavadní bod 5.3.1. se označuje jako bod 5.3.2. Dosavadní bod 5.3.2. se označuje jako bod 5.3.3.
23. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 413 název položky A.I.3. zní: Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků.
24. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 413 bod 4.1.2. zní: Na příslušném účtu účtové skupiny 90 účtují všechny účetní jednotky, které mají vlastní majetek jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku, podle předpisů platných pro jednotlivé druhy účetních jednotek tvorbu a snížení vlastního jmění.
25. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 413 bod 4.2.1. včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: Fondy obsahují zdroje účetní jednotky, které jsou účelově určeny, a které nejsou zdrojem vlastního jmění. Není však vyloučena možnost převodu zdrojů z vlastního jmění do fondů. Tvorba a čerpání fondů se řídí příslušnými právními předpisy,1 stanovami, statutem či jinými zřizovacími listinami, zakladatelskými listinami, interními předpisy účetní jednotky, případně rozhodnutím oprávněného orgánu účetní jednotky. Fondy se tvoří ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, případně převody zdrojů z jiných fondů nebo z vlastního jmění a z dalších účelově určených zdrojů přijatých účetní jednotkou. Dosavadní body 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. a 4.4.8. se označují jako body 4.4., 4.5., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5. a 4.5.6.
____________________
1Např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
26. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 414, bodu 3.5. písmeno i) zní: stav oceňovacích rozdílů k nabytému majetku se uvede jako počáteční zůstatek účtové skupiny 92 - Oceňovací rozdíly,1. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 505 bod 3.1. zní: Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9 ), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů (výnosů).

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

1. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky. které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 505 bod 3.1 zní: Na účte ch pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), účtů úvěrů a finanční výpomoci (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů (výnosů).

Kursové rozdíly z inkasa pohledávek a z plateb závazků v cizí měně běžně účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky, pokud souvisejí s jejich hlavní činností, podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch:

a) účtu nákladů v případě závazků,
b) účtu vyúčtování rozpočtových příjmů v případě pohledávek,
c) účtu nedokončeného dlouhodobého majetku v případě dlouhodobých závazků uhrazených před uvedením dlouhodobého majetku do používání.

Kursové rozdíly účtují územní samosprávné celky, pokud souvisejí s jejich hospodářskou činností, a příspěvkové organizace podle svého charakteru na účtu 545 - Kursové ztráty nebo účtu 645 - Kursové zisky.
Obdobným způsobem se účtují i realizované kursové rozdíly při prodeji devizových prostředků.
Kursové rozdíly z přepočtu stavu pohledávek, závazků a dlouhodobého finančního majetku v cizí měně k 31. 12. daného účetního období účtují příspěvkové organizace a územní samosprávné celky pouze v případech, kdy souvisejí s provozováním hospodářské činnosti. Účtují se podle svého charakteru na účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo 387 - Kursové rozdíly pasivní.
Na účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní se účtují aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a dlouhodobého finančního majetku, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31. 12. daného účetního období. V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle výše uvedeného zruší.
Na účtu 387 - Kursové rozdíly pasivní se účtují pasivní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasivní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, jakož i částky snížení úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31. 12. daného účetního období. V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle výše uvedeného zruší.

2. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 512 bod 3.9. zní: Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, toto technické zhodnocení zaúčtuje
a) organizační složka státu nebo územní samosprávný celek na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy nebo účtu 410 - Materiální náklady,
b) příspěvková organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
3. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 512 bod 5.2. zní: Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtují na vrub syntetického účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebo přímo na vrub příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01. Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtují na vrub syntetického účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebo přímo na vrub příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02.
4. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 512 bod 5.9. zní: Pořizovací cena drobného dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje u územních samosprávných celků, státních fondů a organizačních složek státu na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy nebo na vrub nákladů hospodářské činnosti územních samosprávných celků a na vrub nákladů příspěvkových organizací tj. na vrub účtu 518 - Ostatní služby.
5. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 512 bod 5.11. zní: Pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku se účtuje u územních samosprávných celků, státních fondů a organizačních složek státu na vrub účtu 410 - Materiální náklady nebo na vrub nákladů hospodářské činnosti územních samosprávných celků nebo nákladů příspěvkových organizací tj., na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu.
6. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 512 bod 7.4. zní: Na podrozvahových účtech účtových skupin 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky (např. drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici) a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka vlastnické právo, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky). Na podrozvahových účtech se dále sleduje majetek podle Českého účetního standardu číslo 501.
7. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 513 první odstavec bodu 4.2. zní: Pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na vrub účtu 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo přímo na vrub příslušných syntetických účtů účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek, pokud při pořízení dlouhodobého finančního majetku nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných syntetických účtů účtových skupin například
8. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 514 druhý odstavec bodu 4.3. zní: Stav účtu 111 nebo 131 k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. se uvede v příslušném sloupci rozvahy (bilance) na příslušné položce účtu 119 nebo 139. Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 - Materiál na cestě nebo 139 - Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
9. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 515 poslední věta bodu 3.1. se zrušuje.
10. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 515 bod 3.2. zní: Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
Přijaté krátkodobé bankovní úvěry, vydané krátkodobé dluhopisy a jiné přijaté krátkodobé finanční výpomoci účtují územní samosprávné celky a příspěvkové organizace na účtech účtové skupiny 28 - Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci.
Na účtu 281 - Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší. Územní samosprávný celek účtuje o přijatém bankovním úvěru na straně Dal tohoto účtu a na vrub
a) účtu 231 - Základní běžný účet v případě, že částka ve výši poskytnutého úvěru je převedena na základní běžný účet,
b) účtu 321 - Dodavatelé v případě, kdy banka uhrazuje jednotlivé faktury přímo z úvěrového účtu. V tomto případě se u účtu 281 uvádí v analytickém účtu rozpočtová skladba třídy 5 nebo 6.

Úhrady krátkodobých úvěrů územní samosprávné celky provádějí ze základního běžného účtu.
Příspěvkové organizace účtují částky poskytnutých úvěrů na straně Dal tohoto účtu a na straně Má dáti

a) účtu 241 - Běžný účet v případě, kdy je úvěr převeden bankou na tento účet, anebo
b) účtu 321 - Dodavatelé, pokud jsou z úvěrového účtu přímo uhrazovány faktury.

Na účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) účtují územní samosprávné celky a příspěvkové organizace úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu.
Poskytnutí úvěru se účtuje ve prospěch účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) a na vrub příslušného bankovního účtu účetní jednotky (u územních samosprávných celků na vrub příjmového účtu, u příspěvkových organizací na vrub běžného účtu). Předání směnky bance k eskontu se vyúčtuje na vrub účtu 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry a ve prospěch účtu 312 - Směnky k inkasu. Po obdržení avíza od banky o provedené úhradě směnky nebo cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu poskytnutého úvěru zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Souvztažným účtem k účtu 312 - Směnky k inkasu je účet 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků.
Obdobně se na vrub účtu 282 zúčtuje bankou vrácená směnka nebo cenný papír v případě, že dlužník odmítl provést úhradu. Tento případ  se vyúčtuje zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Banka současně vyinkasuje dlužnou částku. U příspěvkových organizací se provede inkaso z běžného účtu, u územních samosprávných celků z výdajového účtu nebo ze základního běžného účtu. V případě úhrady ze základního běžného účtu účtuje územní samosprávný celek tuto úhradu na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet. V případě úhrady z výdajového účtu účtuje účetní jednotka úhradu ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet nebo účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a na vrub příslušného účtu v účtové třídě 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků.
Na účtu 283 - Vydané krátkodobé dluhopisy se účtuje o krátkodobých dluhopisech, které mají dobu splatnosti do l roku. Emitent vyúčtuje krátkodobé dluhopisy ve prospěch tohoto účtu a na vrub účtu 375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů.
Na účtu 289 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účtují příspěvkové organizace o přijatých výpomocích (půjčkách) poskytnutých od ostatních osob, s výjimkou bank na základě smluv.

11. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 516 v bodu 2. písmeno d) zní: zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování dotací na dlouhodobý majetek a příspěvků a dotací na provoz (skupina 34 - směrné účtové osnovy),
12. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 516 bod 3.6. zní: Na účtu 378 - Jiné pohledávky a na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu nebo 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků, pokud tato pohledávka souvisí s jejich hlavní činností; pokud souvisí s hospodářskou činností, vyúčtuje se ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy (stejně jako příspěvková organizace),
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 460 - Manka a škody, pokud tento závazek souvisí s hlavní činností organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, pokud souvisí s hospodářskou činností provozovanou územním samosprávným celkem, vyúčtuje se na vrub účtu 548 - Manka a škody (stejně jako příspěvková organizace),
- organizační složky státu nebo územní samosprávné celky, jsou-li nájemcem dlouhodobého majetku podle § 28, zákona o daních z příjmů,závazek z titulu odvodu odpisů účetní jednotce, která je pronajímatelem tohoto majetku,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytických účtech vede účetní jednotka zvláš účtování cel a zvláš účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytických účtů k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.

Na těchto účtech se také účtují účetní případy spojené s nákupem a prodejem opce. Na účtu 378 - Jiné pohledávky se účtuje o nakoupené opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem u územního samosprávného celku na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy, u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územních samosprávných celků na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva. Na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o prodané opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem u územního samosprávného celku ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků, u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územního samosprávného celku ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. Analytické účty se vedou v členění na nákupní opce a prodejní opce.

13. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 517 bodu 3.2., třetí odstavec zní: Na účtu 224 - Běžné účty státních fondů se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy, např.: Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury.
14. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 517 bod 4. zní:
Analytické účty
Analytické účty u účtu 202 se vedou podle jednotlivých organizací, kterým byla dotace poskytnuta.
Analytické účty k účtu 218 se vedou v členění
a) výdaje hrazené na vrub prostředků územního samosprávného celku, popř. na vrub prostředků státního rozpočtu,
b) výdaje hrazené z úvěrových prostředků poskytnutých peněžním ústavem v případě jejich přímé úhrady z poskytnutých úvěrů.

Analytické účty k účtu 221 se vedou podle jednotlivých druhů limitů (na základě limitních oznámení).
Pokud ve výjimečných případech má účetní jednotka zřízen vkladový bankovní účet v devizových prostředcích, pak je veden na samostatných analytických účtech k příslušným syntetickým účtům účtových skupin 23 a 24. U účtů obou těchto účtových skupin se v případě více otevřených bankovních účtů zachycovaných na jednom syntetickém účtu používá samostatný analytický účet.
Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
Analytické účty se vedou podle jednotlivých druhů cenin.
Analytické účty se vedou v členění podle organizací, kterým byly výpomoci poskytnuty nebo podle organizací, od nichž byly výpomoci přijaty.

15. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 518 bod 3. zní: Postup účtování
Organizační složky státu, státní fondy a územní samosprávné celky na účtech nákladů organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků účtují náklady za vlastní hospodaření. Neúčtují se zde náklady spojené s provozováním hospodářské činnosti, náklady na dlouhodobý majetek, dotace a příspěvky poskytované příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům.
Organizační složky státu, státní fondy a územní samosprávné celky účtují o veškerých nákladech spojených s provozováním vlastní činnosti na syntetických účtech účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků.
16. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 518 bod 3.1. zní: Na účtu 410 - Materiální náklady se účtuje spotřeba nakupovaného materiálu, elektrické energie, vody, páry, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobní povahy a náklady na pohoštění a dary. Do spotřeby materiálu se nezahrnuje prodaný materiál a zboží v pořizovací ceně a poddodávky.
Náklady na pohoštění a dary poskytované domácím a zahraničním hostům, zahrnují spotřebu předmětů reprezentační povahy.
Spotřeba materiálu se účtuje při uplatnění způsobu A i B způsobem, jaký je uveden v Českém účetním standardu číslo 514 tj.
a) při uplatnění varianty A se spotřebovaný materiál vyúčtuje na vrub účtu 410 a zboží na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Případné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem zjištěných zásob se vyúčtují v případě zjištěné ztráty do normy na vrub účtu 410, manka nad normu a škody na vrub účtu 460 - Manka a škody a přebytky se vyúčtují ve prospěch účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
b) při uplatnění varianty B se náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek, účtují v průběhu účetního období, pokud jde o materiál, prostřednictvím účtu 111 - Pořízení materiálu přímo na vrub účtu 410, a pokud jde o prodej zboží, prostřednictvím účtu 131 - Pořízení zboží přímo na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků.
Koncem účetního období při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky na účtech 112 a 132 vyúčtují se souvztažným zápisem na vrub účtů 410 a 201 nebo 211. Konečné zůstatky účtů 112 a 132 ověřené inventurou se vyúčtují ve prospěch účtů 410 a 201 nebo 211 se souvztažným zápisem na vrub účtů 112 a 132.
17. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 518 se poslední věta bodu 3.4. zrušuje.
18. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 519 bod 3.4. zní: Na účtu 521 - Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu, které patří do mzdových nákladů a jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.
19. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 520 bod 3.7. zní: Ve prospěch účtu 691 - Příspěvky a dotace na provoz účtují příspěvkové organizace příspěvky a dotace na provoz. Na vrub tohoto účtu se účtují částky příspěvků a dotací na provoz, které jsou účetní jednotky povinné vrátit zřizovateli na základě jeho rozhodnutí v průběhu účetního období.
20. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 521 bod 3.1.1. zní: Na straně Dal účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku se účtuje běžně zejména
a) o bezúplatně převzatém nebo darovaném dlouhodobém majetku,
b) o předmětech převzatých ze zásob v pořizovacích (reprodukčních) cenách,
c) o tvorbě zdrojů k profinancovanému dlouhodobému majetku ve výši splacených dlouhodobých úvěrů.

Organizační složky státu, státní fondy a územní samosprávné celky účtují běžně tvorbu zdrojů

a) k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku převodem zůstatku účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
b) k dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků v částkách vykázaných v pořizovací  ceně na příslušných účtech účtové třídy 0. Dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtů účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtů účtová skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo na vrub účtové skupiny 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.

Příspěvkové organizace účtují běžně tvorbu zdrojů k

a) dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku převodem zdrojů z účtu 916 - Fond reprodukce majetku,
b) dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 914 - Fond rezervní.

Na straně Má dáti účtu 901 se účtují běžně zejména

a) zůstatkové ceny u příspěvkových organizací a pořizovací ceny u organizačních složek státu a územních samosprávných celků dlouhodobého majetku při jeho vyřazení z používání pro opotřebení, v důsledku vzniklých mank a škod nebo jeho prodeje,
b) zůstatkové ceny bezúplatně předaného nebo darovaného dlouhodobého majetku.
c) zúčtované náklady na dlouhodobý majetek v souvislosti s účetním postupem vymezeným v Českém účetním standardu č. 519 u syntetického účtu 549 (zmařený dlouhodobý majetek).
21. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 521 předposlední odstavec bodu 3.2. zní: O tvorbě a použití státních fondů se účtuje na účtu 921 - Státní fondy. Těmito fondy jsou např. fond životního prostředí, fond tržní regulace v zemědělství, fond kultury, fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, fond rozvoje bydlení a fond dopravní infrastruktury.

E-shop

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ... pokračování

Cena: 2 265 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ... pokračování

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.