Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU.

Podrobněji k obsahu publikace

Použitá data byla získána analýzou odborných pramenů a dalších zdrojů, včetně původních zdrojů v národních jazycích. Analýza je doplněna dotazníkovým šetřením mezi odborníky na elektronickou preskripci přímo z jednotlivých zemí EU. Kniha popisuje vznik a vývoj eReceptu, jeho technické a funkční řešení a analyzuje jeho využití od samého počátku až do současnosti. Obsahuje také návrh modelu vhodného systému elektronické preskripce, který by bylo možné nasadit ve všech zemích EU a dosáhnout tak žádané interoperability v této oblasti.

Blíže k autorovi

Autor zpracovanou monografií navazuje na svůj dlouholetý zájem o elektronizaci zdravotnictví a o elektronickou preskripci, publikuje odborné články v tuzemské i zahraniční odborné literatuře, vyučuje informační technologie ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVÚT a je garantem předmětu Nemocniční informační systémy. Autor dále poskytuje expertní konzultace v této oblasti, podílí se na praktickém zavádění elektronizace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v minulosti analyzoval záměry elektronizace v ČR pro politickou reprezentaci.

Pro koho je publikace určena

Publikace je vhodná pro všechny zájemce o elektronizaci zdravotnictví, ať již pracují na straně poskytovatelů zdravotních služeb, nebo naopak na straně dodavatelů softwarových či hardwarových produktů pro zdravotnictví, ale také pro ústřední orgány státní správy při rozvoji další elektronizace zdravotnictví. Pro její teoretický i praktický záběr lze monografii doporučit i jako studijní materiál pro výuku medicínské informatiky na lékařských, zdravotnických i dalších příbuzných oborech.


autoři: MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-284-7

Cena: 299 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Abstrakt - str. 12
Abstract - str. 13
1. Úvod - str. 14
1.1 Cíle a rozsah práce - str. 14
1.2 Hypotézy práce - str. 15
1.3 Užší vymezení tématu práce - str. 15
1.4 Použitá metodika - str. 16
1.5 Vztah autora k tématu práce - str. 17
1.6 Základní zatřídění předmětu práce - str. 17
2. eHealth - str. 19
2.1 Definice eHealth - str. 19
2.2 Jednotlivé komponenty eHealth - str. 21
2.2.1 Telemedicína a telehealth - str. 21
2.2.2 Elektronická dokumentace pacienta - str. 22
2.2.3 Elektronická obrazová data pacienta - str. 26
2.2.4 Systémy na pomezí eGovernementu - str. 27
2.2.5 Jiné systémy eHealth - str. 28
2.3 Historický vývoj eHealth - str. 30
2.4 eHealth - shrnutí a přínosy - str. 32
3. Teoretické základy elektronické preskripce - str. 34
3.1 Klasické formy preskripce léčiv  - str. 34
3.1.1 Listinný recept - str. 34
3.1.2 Opiátový recept - str. 38
3.1.3 Předepisování léčiv v lůžkovém zdravotnickém zařízení - str. 38
3.1.4 Specifické případy vydávání léčiv - str. 39
3.2 Elektronizace preskripce léčiv - str. 40
3.2.1 Ambulantní elektronická preskripce - str. 40
3.2.2 Stěžejní prvky elektronické preskripce - str. 41
3.2.3 Elektronizace preskripce v lůžkovém zdravotnickém zařízení - str. 43
3.2.4 Styčné body mezi ambulantním a nemocničním systémem - str. 44
3.3 Funkce a související přínosy elektronické preskripce - str. 45
3.3.1 Přínosy spojené se změnou nosiče informací - str. 45
3.3.2 Přínosy spojené se shromažďováním informace o preskripci - str. 46
3.3.3 Přínosy spojené s propojením s dalšími segmenty eHealth - str. 48
3.3.4 Přínosy spojené s automatizovanou klinickou podporou - str. 48
3.4 Nevýhody a kontroverze elektronické preskripce - str. 49
3.4.1 Ochrana osobních dat - str. 49
3.4.2 Souhlas pacienta s účastí v systému elektronické preskripce - str. 49
3.4.3 Povinnost provozovatele používat systém elektronické preskripce - str. 49
3.4.4 Zvýšení pracovní zátěže při používání elektronické preskripce - str. 51
3.5 Elektronická preskripce - součást eHealth - str. 52
4. Elektronická preskripce v ČR - podklad a vývoj - str. 53
4.1 První záměry elektronické preskripce v ČR - str. 53
4.2 Vznik Centrálního úložiště elektronických receptů - str. 55
4.3 Skutečný vznik elektronické preskripce v ČR - str. 57
4.4 Velmi pomalý rozvoj systému eRecept - str. 59
4.5 eRecept od roku 2018 - str. 61
4.6 Shrnutí vývoje elektronické preskripce v ČR - str. 63
5. Aktuální funkce a technická řešení systému eRecept - str. 64
5.1 Základní prvky řešení eReceptu - str. 64
5.1.1 Identifikátor eReceptu - str. 64
5.1.2 Stavy elektronického eReceptu - str. 65
5.1.3 Řešení centrálního úložiště elektronických receptů - str. 66
5.1.4 Autentizace v rámci eReceptu - str. 64
5.2 eRecept pohledem jednotlivých aktérů - str. 68
5.2.1 eRecept pohledem předepisujícího lékaře - str. 68
5.2.2 eRecept pohledem lékárníka - str. 69
5.2.3 eRecept pohledem pacienta - str. 70
5.3 Klientské aplikace pro přístup do eReceptu - str. 71
5.3.1 Funkce informačních systémů pro předepisování eReceptu - str. 73
5.3.2 Funkce lékárenských informačních systémů - str. 73
5.4 Aplikace pro přístup k eReceptu zajišťované SÚKL - str. 74
5.4.1 Alternativní přístup k eReceptu pro lékaře - str. 74
5.4.2 Alternativní přístup k eReceptu pro lékárníky - str. 75
5.4.3 Přístup k eReceptu pro pacienty - str. 75
5.5 Sdílený lékový záznam - str. 76
5.6 Přeshraniční výměna - str. 77
5.7 Chybějící funkce a kontroverze eReceptu - str. 78
5.7.1 Opiátová preskripce - str. 78
5.7.2 Doplnění dalších léčiv do lékového záznamu pacienta - str. 79
5.7.3 Sledování preskripčních limitů v rámci zdravotnického zařízení - str. 79
5.7.4 Nadstavbové funkce elektronické preskripce - str. 80
5.7.5 Přebytečné, zavádějící a chybné informace eReceptu - str. 80
5.8 eRecept pohledem roku 2020 - str. 81
6. Využití eReceptu - str. 83
6.1 Možnosti získání dat o využití eReceptu - str. 83
6.2 Nedostupná statistická data v ČR - str. 86
6.3 Počet předložených elektronických receptů v rámci eReceptu - str. 87
6.4 Počet lékařů předepisujících pomocí eReceptu - str. 88
6.5 Počet lékáren, které vydávají léčiva pomocí eReceptu - str. 90
6.6 Celkový pohled na využití eReceptu - str. 92
7. Elektronická preskripce v zemích EU - str. 94
7.1 Souhrnné práce zkoumající elektronickou preskripci - str. 94
7.2 Elektronická preskripce v jednotlivých zemích EU - str. 98
7.3 Elektronická preskripce v jednotlivých zemích EU - souhrn - str. 111
8. eRecept v kontextu elektronické preskripce zemí EU - str. 114
8.1 Získání informací o elektronické preskripci od místních odborníků - str. 114
8.2 Úspěšné kontaktovaní respondenti ze zemí EU - str. 115
8.3 Výsledky dotazníkového šetření - str. 117
8.3.1 Rozsah použití elektronické preskripce - str. 117
8.3.2 Počet projektů elektronické preskripce - str. 118
8.3.3 Podíl využití elektronické preskripce - str. 119
8.3.4 Povinnost používat elektronickou preskripci - str. 120
8.3.5 Místa nasazení elektronické preskripce - str. 121
8.3.6 Interoperabilita elektronické preskripce - str. 122
8.3.7 Základní architektura elektronické preskripce - str. 123
8.3.8 Způsoby autentizace c rámci elektronické preskripce - str. 125
8.3.9 Přístup l lékovému záznamu pacienta - str. 126
8.3.10 Další funkce elektronické preskripce - str. 127
8.4 Zhodnocení dotazníkového šetření, zařazení eReceptu - str. 128
8.4.1 Omezení daná použitou metodikou - str. 128
8.4.2 Rozsah použití elektronické preskripce - str. 129
8.4.3 Počet projektů elektronické preskripce - str. 129
8.4.4 Podíl využití elektronické preskripce, omezení na některá léčiva - str. 129
8.4.5 Povinnost používat elektronickou preskripci - str. 130
8.4.6 Místa nasazení elektronické preskripce - str. 130
8.4.7 Interoperabilita elektronické preskripce - str. 131
8.4.8 Základní architektura elektronické preskripce - str. 132
8.4.9 Způsoby autentizace v rámci elektronické preskripce - str. 132
8.4.10 Přístup k lékovému záznamu pacienta - str. 133
8.4.11 Další funkce elektronické preskripce - str. 134
8.5 Shrnutí zhodnocení eReceptu v kontextu zemí EU - str. 134
9. Návrh jednotného systému elektronické preskripce EU - str. 136
9.1 Interoperabilita v elektronické komunikaci v EU - str. 136
9.1.1 Connecting Europe Facility in Telecom - str. 136
9.1.2 Projekt epSOS - str. 136
9.1.3 eHealth Digital Service Infrastructures - str. 137
9.2 Elektronická prskripce v USA - str. 139
9.2.1 Zavádění elektronizace zdravotnictví v USA - str. 139
9.2.2 Systém Surescripts - str. 140
9.3 Srovnání přístupů k elektronické preskripci v EU a v USA - str. 142
9.4 Potřeba jednotného modelu elektronické preskripce v EU - str. 143
9.5 Jednotný model elektronické preskripce - str. 144
9.5.1 Základní zásady centralizace elektronické preskripce - str. 144
9.5.2 Základní východiska pro zavedení jednotného modelu elektronické preskripce - str. 145
9.5.3 Rozsah použití elektronické preskripce - str. 146
9.5.4 Sdílený lékový záznam v jednotném modelu elektronické preskripce - str. 147
9.5.5 Autentizace v jednotném systému elektronické preskripce - str. 148
9.5.6 Další navrhované funkce jednotného sytému elektronické preskripce - str. 149
9.5.7 Překážky v nasazení jednotného systému elektronické preskripce - str. 150
9.5.8 Podstatné náležitosti směrnice EU o elektronické preskripci - str. 151
9.5.9 Další vhodná opatření pro zavedení jednotného modelu elektronické preskripce - str. 152
9.6 Shrnutí - str. 152
10. Diskuze - str. 154
11. Závěr - str. 159
Seznam použité literatury - str. 162
Příloha A - Dotazníkové šetření elektronické preskripce v EU za rok 2018 - str. 188
Příloha B - Vyjádření recenzentů monografie - str. 190

 

Další nabídka k tématu

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ... pokračování

Cena: 1 760 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ... pokračování

Cena: 1 485 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.