Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu.

V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva na spravedlivý proces jakožto garance práv obviněného v řízení o dohodě o vině a trestu. Dále je pojednáno o vývoji institutu plea bargaining ve Spojených státech amerických, které lze považovat za pomyslnou kolébku institutu dohody o vině a trestu. Kniha rozebírá rovněž obecné otázky dohody o vině a trestu včetně jejích pozitiv a negativ.

Monografie představuje přiléhavá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v relaci k dohodě o vině a trestu. Meritem publikace pak je deskripce a analýza české právní úpravy a recentní judikatury. Dílčí části jsou zaměřeny na legislativní vývoj, základní zásady trestního řízení, podmínky dohody o vině a trestu, proces jejího sjednávání, obsahové náležitosti dohody o vině a trestu a řízení o jejím schválení se zaměřením na některé klíčové aspekty problematiky z aplikační praxe. V neposlední řadě jsou představeny statistické údaje aplikace dohody o vině a trestu a návrhy de lege ferenda. Poslední částí textu je přehledný sumarizující závěr.

autor: Lukáš Bohuslav; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 11. 2023, 232 stran
ISBN: 978-80-7676-744-7

Cena: 630 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  X
Úvod - str.  XI
1 Krátce k restorativní justici a odklonům v trestním řízení - str.  1
2 Mezinárodněprávní základ problematiky dohody o vině a trestu - str.  9
3 K vývoji dohody o vině a trestu v USA - str.  17
3.1 Z dávné historie - str.  17
3.2 Dohoda o vině a trestu v USA - str.  18
3.2.1 Dohoda o vině a trestu a její formy - str.  19
3.2.2 Dohoda o vině a trestu v USA v proměnách času - str.  21
3.2.3 K recentnímu pojetí dohody o vině a trestu v USA - str.  27
4 Obecně k dohodě o vině a trestu - str.  31
5 Dohoda o vině a trestu ve světle judikatury ESLP - str.  39
5.1 Rozsudek ESLP V.C.L. a A.N. proti Spojenému království (2021) - str.  39
5.2 Rozsudek ESLP Deweer proti Belgii (1980) - str.  41
5.3 Rozhodnutí ESLP Kwiatkowska proti Itálii (2000) - str.  43
5.4 Rozsudek ESLP Le Compte, Van Leuven a de Meyere proti Belgii (1981) - str.  44
5.5 Rozhodnutí ESLP Sodadžiev proti Bulharsku (2006) - str.  45
5.6 Rozsudek ESLP Natsvlishvili a Togonidze proti Gruzii (2014) - str.  46
5.7 Rozhodnutí Komise X. proti Spojenému království (1972) - str.  50
5.8 Rozhodnutí ESLP Hall proti Spojenému království (2002) - str.  51
5.9 Rozhodnutí ESLP X a Y proti Gruzii (2014) - str.  51
5.10 Rozhodnutí ESLP Babar Ahmad a ostatní proti Spojenému království (2010) - str.  52
5.11 Rozsudek ESLP Dimitrov a ostatní proti Bulharsku (2011) - str.  53
5.12 Rozsudek ESLP Navalnyj a Ofitserov proti Rusku (2013) - str.  55
5.13 Rozsudek ESLP Razvozzhayev proti Rusku a Ukrajině a Udaltsov proti Rusku (2019) - str.  59
5.14 Rozsudek ESLP Mucha proti Slovensku (2021) - str.  61
5.15 Rozsudek ESLP Karaman proti Německu (2014) - str.  63
5.16 Rozsudek ESLP Hasáliková proti Slovensku (2021) - str.  64
5.17 Rozsudek ESLP Kadagishvili proti Gruzii (2020) - str.  66
5.18 Rozhodnutí ESLP Lorsé proti Nizozemsku (2004) - str.  69
5.19 Rozsudek ESLP Dimitrov a Hamanov proti Bulharsku (2011) - str.  70
5.20 Rozsudek ESLP Correia de Matos proti Portugalsku (2018) - str.  71
5.21 Rozsudek ESLP Mihalache proti Rumunsku (2019) - str.  72
5.22 Rozsudek ESLP Leuska a ostatní proti Estonsku (2017) - str.  74
5.23 Rozhodnutí ESLP Nikolov proti Bulharsku (2010) - str.  75
5.24 Rozsudek ESLP Sejdovic proti Itálii (2006) - str.  77
5.25 Rozsudek ESLP Eremia proti Moldavsku (2013) - str.  78
5.26 Rozsudek ESLP Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş proti Bulharsku (2015) - str.  79
6 Právní úprava dohody o vině a trestu v českém právním řádu - str.  81
6.1 Legislativní vývoj - str.  81
6.2 K základním zásadám trestního řízení ve vztahu k dohodě o vině a trestu - str.  85
6.2.1 Zásada presumpce neviny - str.  88
6.2.2 Zásada legality - str.  90
6.2.3 Zásada materiální pravdy - str.  91
6.2.4 Zásada volného hodnocení důkazů - str.  94
6.2.5 Zásada rychlosti - str.  95
6.2.6 Zásada veřejnosti - str.  97
6.2.7 Právo na obhajobu - str.  97
6.3 Úvod do právní úpravy dohody o vině a trestu - str.  103
6.3.1 Výčet trestných činů - str.  105
6.4 Podmínky dohody o vině a trestu - str.  107
6.4.1 K prohlášení obviněného - str.  108
6.4.2 K výsledkům vyšetřování - str.  111
6.4.3 K neexistenci důvodných pochybností - str.  111
6.5 K sjednávání dohody o vině a trestu - str.  114
6.6 Obsahové náležitosti dohody o vině a trestu - str.  127
6.6.1 K dohodnutému druhu a výměře trestu - str.  128
6.7 Návrh na schválení dohody o vině a trestu - str. 134
6.8 Řízení o schválení dohody o vině a trestu před soudem - str.  135
6.8.1 Hlavní body právní úpravy - str. 136
6.8.2 Skupinové věci - str.  141
6.8.3 K odstoupení od dohody o vině a trestu - str.  148
6.8.4 Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu - str.  151
6.8.5 Opravné prostředky - str.  157
6.9 Dohoda o vině a trestu v řízení proti právnickým osobám - str. 165
6.10 K postavení jednotlivých subjektů - str. 168
6.10.1 Postavení obviněného - str.  169
6.10.2 Postavení státního zástupce - str.  170
6.10.3 Postavení poškozeného - str.  171
6.10.4 Postavení soudu - str.  177
7 Dohoda o vině a trestu ve světle statistiky - str.  179
7.1 Shrnutí prezentovaných dat - str.  186
8 Návrhy de lege ferenda - str.  189
Závěr - str.  191
Abstract - str.  196
Judikatura - str.  197
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  202
Věcný rejstřík - str.  214

Další nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ... pokračování

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.