Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty. Vymezuje jednak základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami podle zákona o účetnictví) podle zákona o daních z příjmů a dále základní pojmy a postupy při vedení jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty podle zákona o účetnictví a příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro subjekty účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

Kniha vychází z legislativy platné k 1. 1. 2021. Je určena především široké účetní veřejnosti, zabývající se problematikou vedení daňové evidence podnikatelů, ale také vedením jednoduché účetnictví neziskových subjektů, dále například i posluchačům středních, vyšších odborných a vysokých škol ekonomického směru s odborným zaměřením na daňovou evidenci a jednoduché účetnictví, popřípadě dalším zájemcům o tuto problematiku.


autoři: Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 2. 2021, 200 stran
ISBN: 978-80-7676-024-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Předmluva  - str. XI
1 Právní úprava a úvod do problematiky daňové evidence  - str. 1
1.1 Zákon o účetnictví  - str. 1
1.2 Zákon o daních z příjmů - str. 2
1.3 Základní princip vedení daňové evidence  - str. 4
1.4 Forma vedení daňové evidence  - str. 5
1.5 Interní směrnice v daňové evidenci - str. 6
2 Způsob vedení daňové evidence - str. 9
2.1 Způsob vedení daňové evidence - str. 9
2.1.1 Výdaje uplatňované procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP - str. 10
2.1.2 Společné podnikání fyzických osob - str. 12
2.1.3 Spolupracující osoby - str. 13
2.2 Živnostenské oprávnění  - str. 14
2.2.1 Vznik živnostenského oprávnění  - str. 14
2.2.2 Ohlášení živnosti - str. 15
2.2.3 Žádost o koncesi - str. 16
2.2.4 Provozovny - str. 16
2.2.5 Ostatní způsoby podnikání - str. 17
2.3 Daňová evidence – peněžní deník, kniha pohledávek a dluhů a ostatní pomocné knihy - str. 20
2.3.1 Peněžní deník – deník příjmů a výdajů - str. 20
2.3.2 Kniha pohledávek a kniha dluhů - str. 23
2.3.3 Pomocné knihy - str. 25
3 Vymezení základních pojmů pro účely vedení daňové evidence - str. 29
4 Daňová evidence a způsob uplatňování příjmů a výdajů z hlediska ZDP - str. 33
4.1 Členění příjmů a výdajů v peněžním deníku - str. 33
4.2 Evidence peněžitých a nepeněžitých vkladů - str. 35
4.3 Evidence hmotného a nehmotného majetku - str. 35
4.4 Evidence úvěrů a zápůjček - str. 46
4.5 Evidence zásob - str. 46
4.6 Evidence cenin - str. 49
4.7 Evidence převodů hotovosti mezi pokladnou a bankovním účtem - str. 50
4.8 Evidence záloh a závdavků - str. 50
4.9 Evidence provozních výdajů - str. 51
4.10 Mzdová agenda - str. 52
4.11 Sociální pojištění OSVČ - str. 55
4.12 Zdravotní pojištění OSVČ - str. 58
4.13 Evidence dotací - str. 59
4.14 Evidence zákonných rezerv  - str. 60
4.15 Evidence postoupených pohledávek - str. 64
4.16 Evidence finančního leasingu - str. 64
4.17 Evidence náhrad cestovních výdajů - str. 66
4.18 Evidence dopravních prostředků – automobilů - str. 69
4.19 Evidence soukromých dopravních prostředků - str. 71
4.20 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 72
4.21 Evidence bezúplatných plnění – darů - str. 79
4.22 Evidence osobních výdajů podnikatele a spolupracujících osob - str. 80
5 Postup při uzavírání knih na konci zdaňovacího období - str. 81
5.1 Uzávěrková úprava příjmů a výdajů na konci zdaňovacího období  - str. 81
5.2 Výkazy v daňové evidenci  - str.  82
5.3 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 84
5.3.1 Rozdělení příjmů a výdajů podnikatele na spolupracující osoby - str. 86
5.3.2 Daň z příjmů fyzických osob - str. 87
5.3.3 Paušální daň v roce 2021 - str. 88
5.4 Ukončení činnosti, přerušení činnosti a změna způsobu uplatňování výdajů - str. 89
6 Postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů - str. 91
7 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci podnikatelů - str. 95
8 Právní úprava a úvod do jednoduchého účetnictví - str. 97
8.1 Zákon o účetnictví - str. 97
8.2 Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví - str. 98
8.3 Zákon o veřejných rejstřících - str. 99
9 Charakteristika organizací, které mohou vést jednoduché účetnictví - str. 101
9.1 Spolky - str. 101
9.2 Církve a náboženské společnosti - str. 104
9.3 Honební společenstva - str. 106
10 Metodika vedení jednoduchého účetnictví - str. 109
10.1 Základní principy vedení jednoduchého účetnictví - str. 109
10.2 Účetní knihy - str. 110
10.2.1 Peněžní deník - str. 110
10.2.2 Kniha pohledávek a závazků - str. 112
10.2.3 Pomocné knihy o ostatních složkách majetku - str. 113
11 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví - str. 115
11.1 Přípravné práce - str. 115
11.2 Účetní závěrka – sestavení přehledů - str. 117
12 Přechod z jednoduchého účetnictví do účetnictví - str. 119
13 Přechod z účetnictví do soustavy jednoduchého účetnictví - str. 123
14 Daň z příjmů neziskových organizací - str. 125
14.1 Vymezení hlavní (nepodnikatelské) a vedlejší (doplňkové) činnosti - str. 126
14.2 Příjmy, které jsou předmětem daně - str. 128
14.3 Příjmy, které nejsou předmětem daně - str. 129
14.4 Příjmy osvobozené od daně  - str. 130
14.5 Zjišťování základu daně z příjmů právnických osob  - str. 131
14.6 Daňové přiznání - str. 133
Shrnutí - str. 135
Summary - str. 137
Přílohy - str. 139
Seznam tabulek a příloh - str. 153
Seznam použité literatury - str. 155
Rejstřík - str. 157
O autorech - str. 161

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.