Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem a doporučením OECD Principů správy a řízení společností i Kodexu řízení a správy společností v ČR, zaměřili na:

nástroje regulace corporate governance,
organizační strukturu kapitálových společností,
správní orgány společností a postavení jejich členů,
interní a externí nástroje kontroly správy a řízení obchodní korporace,
postavení společníka v systému corporate governance,
posuny v pravidlech corporate governance v mimořádných situacích (nabídka převzetí, úpadek, likvidace),
trestněprávní aspekty corporate governance a compliance,
právní regulaci výběru osob do volených orgánů obchodních korporací s majetkovou účastí státu (nominační postup).
Autoři dospívají k závěru, že české corporate governance strukturálně a funkčně zásadně vyhovuje evropským standardům a očekáváním a že rozumně zrcadlí OECD Principy správy a řízení společností. Bude na posouzení každého čtenáře, zda na základě předložené argumentace a zdůvodnění dospěje ke stejnému závěru, či zda monografie rozproudí věcnou a podnětnou diskusi. 

autoři: Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 12. 2022, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-557-3

Cena: 605 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
1 Slova a slova úvodem - str. 1
2 Podstata, nástroje a metody regulace corporate governance a její role v korporačním právu (hard law, soft law, autonomní regulace); včetně popisu statu quo (národního i OECD Principů) - str. 5
2.1 Podstata corporate governance - str. 5
2.2 Nástroje regulace corporate governance - str. 6
2.2.1 Právní nástroje řízení - str. 6
2.2.2 Nástroje soft law - str. 10
3 Organizační struktura kapitálových společností - str. 13
3.1 Struktura orgánů - str. 13
3.1.1 Struktura orgánů společnosti s ručením omezeným - str. 13
3.1.2 Struktura orgánů akciové společnosti - str. 16
3.2 Ustavování orgánů a ukončení funkce - str. 18
3.2.1 Valná hromada - str. 18
3.2.2 Ustavování volených orgánů společnosti s ručením omezeným a zánik funkce jejich členů - str. 18
3.2.3 Ustavování volených orgánů akciové společnosti a zánik funkce jejich členů - str. 23
3.3 Dělba působnosti mezi orgány - str. 33
3.3.1 Exkurs o povaze úpravy působnosti orgánů - str. 33
3.3.2 Dělba působnosti mezi orgány společnosti s ručením omezeným - str. 37
3.3.3 Dělba působnosti mezi orgány akciové společnosti - str. 47
3.4 Dělba působnosti uvnitř orgánu - str. 51
3.5 Soulad české úpravy s kodexy správy a řízení (Kodex, Principy) - str. 55
3.5.1 Principy - str. 56
3.5.2 Kodex - str. 58
4 Správní orgány společností a postavení jejich členů - str. 65
4.1 Správní orgány jako strážci zájmů společnosti - str. 65
4.2 Odpovědnost členů správních orgánů - str. 68
4.3 Funkce správních orgánů - str. 71
4.4 Výbory - str. 74
4.4.1 Obecně k postavení výborů - str. 74
4.4.2 Výbor pro audit - str. 76
4.4.3 Výbor pro odměňování - str. 78
4.4.4 Výbor pro jmenování - str. 79
4.4.5 Výbor pro rizika - str. 80
4.5 Nezávislí členové správních orgánů - str. 81
4.5.1 Požadavek nezávislosti - str. 81
4.5.2 Nezávislost - str. 84
4.5.3 Nezávislost a řízení společnosti - str. 85
4.6 Diverzita správních orgánů - str. 87
4.6.1 Požadavek diverzity - str. 87
4.6.2 Diverzita jako nástroj řízení a politika mandatorní diverzity - str. 89
4.6.3 Diverzita a teorie corporate governance - str. 92
4.7 Kodeterminace. Zástupci zaměstnanců ve správních orgánech - str. 95
4.7.1 Kodeterminace - str. 95
4.7.2 Kodeterminace v Evropě - str. 97
4.7.3 Kodeterminace a kvalita řízení společností - str. 100
4.7.4 Kodeterminace jako forma spolupráce - str. 103
4.7.5 Kodeterminace a corporate governance - str. 105
5 Institucionální nástroje interní a externí kontroly správy kapitálových společností - str. 109
5.1 Úvod - str. 109
5.1.1 Interní nástroje kontroly řízení a správy obchodní korporace - str. 112
5.1.2 Externí nástroje kontroly řízení a správy obchodní korporace - str. 113
5.2 Interní nástroje kontroly řízení a správy obchodní korporace - str. 114
5.2.1 Interní audit a „výkonná“ kontrola řádného řízení a správy kapitálové společnosti a jeho vazba na výbor pro audit114
5.2.2 „Nevýkonná“ kontrola řádného řízení a správy kapitálové společnosti: mandatorní kontrolní orgán - str. 118
5.2.3 Výbor pro audit: zvláštní kontrolní orgán (entita) v subjektech veřejného zájmu - str. 127
5.2.4 Fakultativní kontrolní orgán - str. 134
5.3 Interní nástroje kontroly akcionářské povahy - str. 137
5.3.1 Obecné právo akcionářů podílet se na řízení a kontrole a přezkum působnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře - str. 137
5.3.2 Akcionářská žaloba (žaloba pro socio) - str. 139
5.4 Externí nástroje kontroly řízení a správy obchodní korporace - str. 142
5.4.1 Insider trading - str. 142
5.4.2 Transparentnost - str. 149
5.4.3 Kodexy corporate governance jako credible commitment - str. 150
5.4.4 „Gatekeepers“ - str. 152
6 Postavení společníka v systému corporate governance - str. 163
6.1 Postavení společníka v systému corporate governance - str. 163
6.1.1 Právo na rovné zacházení - str. 163
6.1.2 Povinnost loajality - str. 166
6.2 Právo podílet se na řízení společnosti - str. 167
6.2.1 Předpoklady pro využití práva podílet se na řízení společnosti - str. 169
6.2.2 Valná hromada jako orgán, jehož prostřednictvím se společníci zapojují do řízení společnosti - str. 175
6.2.3 Hlasovací právo - str. 189
6.2.4 Právo podávat návrhy a protinávrhy - str. 193
6.3 Nástroje obrany proti rozhodování orgánů společnosti - str. 195
6.3.1 Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem - str. 195
6.3.2 Návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí jiného orgánu soudem - str. 198
6.4 Společnické žaloby - str. 199
6.4.1 Aktivní a pasivní legitimace a důvody společnické/ akcionářské žaloby - str. 199
6.4.2 Informační povinnost - str. 200
6.4.3 Postavení společníka / kvalifikovaného akcionáře v řízení, účastníci řízení, důkazní břemeno - str. 201
6.4.4 Žaloba na náhradu reflexní škody - str. 201
6.5 Soulad české úpravy s Principy a Kodexem - str. 202
6.5.1 Principy - str. 202
6.5.2 Kodex - str. 204
7 Posuny v pravidlech corporate governance v mimořádných situacích (M&A, nabídka převzetí, úpadek, likvidace) - str. 205
7.1. Obecná správa v době zdraví - str. 205
7.2 M&A (prodeje podniku / akcií / přeměny) - str. 206
7.3 Nabídka převzetí - str. 213
7.4 Šedá zóna (corporate governance under operational of financial distress) - str. 216
7.5 Úpadek (insolvency governance) - str. 219
7.6 Likvidace - str. 220
8 Trestněprávní aspekty corporate governance a compliance - str. 223
8.1 Úvod - str. 223
8.2 Vztah corporate governance a trestněprávního compliance programu - str. 224
8.3 Civilněprávní východiska ve vztahu k trestněprávním aspektům corporate governance - str. 226
8.4 Trestněprávní aspekty corporate governance - str. 229
8.4.1 Aktuální třetí vydání Metodiky NSZ ke compliance - str. 230
8.4.2 Další inspirativní východiska trestněprávního compliance programu - str. 232
8.4.3 Relevantní judikatura k obsahu trestněprávního compliance programu - str. 233
8.4.4 Základní atributy trestněprávního compliance programu - str. 234
8.4.5 Konkluze vztahu trestněprávních aspektů corporate governance a compliance - str. 235
8.5 Závěr - str. 237
9 Právní regulace výběru osob do volených orgánů obchodních korporací s majetkovou účastí státu - str. 239
9.1 Jak probíhalo zpracování návrhu zákona o výběru osob do volených orgánů státem vlastněných osob - str. 240
9.2 Uplatnění nominačního zákona a výbor pro personální nominace - str. 241
9.3 Nominační postup - str. 245
9.3.1 Výběrové řízení - str. 245
9.3.2 Nominace - str. 247
9.4 Soulad nominačního zákona s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises - str. 250
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 253

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.