Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového řádu. Poslední kapitola se věnuje sociálnímu zabezpečení v Evropské Unii. V publikaci naleznete názorné příklady včetně podrobných výpočtů z praxe. Ke čtenáři se tak dostává komplexně popsaný postup u jednotlivých situací různých typů osob majících rozličné příjmy v České republice.

Publikace je napsána podle právního stavu ke dni 31. 12. 2021 s aktualizovanými údaji pro daň z příjmů pro rok 2022.

autor: Magaléna Vyškovská; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 1. 2022, 296 stran
ISBN: 978-80-7676-126-1

Cena: 745 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek  - str. IX
Úvod   - str. XIII
1 Hlavní principy zdaňování fyzických osob v České republice   - str. 1
1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizinců   - str. 2
1.2 Určení daňové rezidence v České republice   - str. 2
1.2.1 Určení daňové rezidence podle ZDP   - str. 3
1.2.2 Postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právním řádu  - str. 8
1.2.3 Určení daňové rezidence podle smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 11
1.3 Popis hlavních principů zdaňování fyzických osob v České republice   - str. 21
1.3.1 Předmět daně z příjmů fyzických osob – stručný popis jednotlivých druhů příjmů  - str. 21
1.3.2 Nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP)   - str. 22
1.3.3 Sleva na dani poplatníka, na manželku, na osoby pobírající invalidní důchod a držitele ZTP/P, sleva na studenta (§ 35ba ZDP)   - str. 27
1.3.3.1 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti i daňoví nerezidenti bez omezení  - str. 28
1.3.3.2 Slevy, které mohou uplatnit daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti jen ve vybraných případech  - str. 24
1.3.4 Sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP)  - str. 29
1.3.5 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c ZDP)  - str. 30
1.3.6 Sazba daně (§ 16 a 16a ZDP)  - str. 31
1.4 Určení příjmu ze zdroje na území České republiky podle ZDP   - str. 32
2 Různé kategorie fyzických osob z pohledu rozdílnosti jejich povinností na území ČR a zdaňování – stručný popis  - str. 45
2.1 Zaměstnanec   - str. 46
2.1.1 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem na území České republiky  - str. 63
2.1.2 Zaměstnanec, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem mimo území České republiky   - str. 64
2.1.2.1 Zaměstnanec vykonává závislou činnost i u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele  - str. 64
2.1.2.2   Zaměstnanec je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky poskytovat služby  - str. 65
2.1.2.3   Zaměstnanec vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly   - str. 66
2.2 Osoby samostatně výdělečně činné   - str. 72
2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností   - str. 77
2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností   - str. 78
2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 79
2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu   - str. 79
2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy  - str. 80
3 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob   - str. 81
3.1 Zaměstnanec (daňový rezident a daňový nerezident)   - str. 82
3.1.1 Zaměstnanec – daňový nerezident, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm v České republice  - str. 101
3.1.2 Zaměstnanec – daňový nerezident, který uzavřel pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky  - str. 103
3.1.2.1   Zaměstnanec – daňový nerezident vykonává závislou činnost u odštěpného závodu zahraničního zaměstnavatele umístěného v ČR   - str. 103
3.1.2.2   Zaměstnanec – daňový nerezident je svým zahraničním zaměstnavatelem, který ho řídí, vyslán do České republiky 
poskytovat služby   - str. 105
3.1.2.3   Zaměstnanec – daňový nerezident vykonává závislou činnost v režimu tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 105
3.2 Osoby samostatně výdělečně činné   - str. 118
3.2.1 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného v České republice  - str. 120
3.2.2 Osoba, která vykonává činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného mimo Českou republiku   - str. 124
3.2.3 Advokát, daňový poradce   - str. 126
3.2.4 Sportovci, herci, zpěváci  - str. 128
3.2.5 Autoři  - str. 133
3.3 Členové orgánů právnických osob včetně jednatelů  - str. 136
3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 143
3.4.1 Závislá činnost (§ 6 ZDP)  - str. 143
3.4.2 Příjmy OSVČ (§ 7 ZDP)  - str. 144
3.4.3 Příjmy podle § 8 ZDP  - str. 147
3.4.4 Příjmy podle § 10  - str. 150
3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z kapitálového majetku  - str. 155
3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu  - str. 159
3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy  - str. 162
4 Vyloučení dvojího zdanění   - str. 173
5 Procesní povinnosti s ohledem na každou z uvedených kategorií fyzických osob   - str. 183
5.1 Registrace k dani z příjmů fyzických osob  - str. 184
5.1.1 Zaměstnanci   - str. 187
5.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 187
5.1.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností  - str. 188
5.1.4 Společníci a akcionáři obchodních společností   - str. 189
5.1.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 189
5.1.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu  - str. 190
5.1.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy   - str. 190
5.2 Povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 190
5.2.1 Zaměstnanci  - str. 196
5.2.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 199
5.2.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové orgánů obchodních společností  - str. 200
5.2.4 Společníci a akcionáři obchodních společností  - str. 200
5.2.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 201
5.2.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu  - str. 202
5.2.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy  - str. 203
5.3 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 204
5.3.1 Zaměstnanci  - str. 205
5.3.2 Osoby samostatně výdělečně činnéV207
5.3.3 Jednatelé společnosti s ručením omezeným a další členové statutárních orgánů obchodních společností  - str. 207
5.3.4 Společníci a akcionáři obchodních společností   - str. 208
5.3.5 Fyzické osoby pobírající příjmy z ostatního kapitálového majetku  - str. 208
5.3.6 Fyzické osoby pobírající příjmy z nájmu   - str. 208
5.3.7 Fyzické osoby pobírající ostatní příjmy   - str. 209
5.4 Oznámení o osvobozených příjmech  - str. 209
5.5 Přepočet příjmů v cizí měně  - str. 210
6 Povinnosti plátců příjmů z pohledu zákona o daních z příjmů  - str. 213
6.1 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště na území České republiky  - str. 214
6.2 Zaměstnavatelé, kteří mají sídlo nebo bydliště mimo území České republiky  - str. 222
6.2.1 Zaměstnavatel, který je odštěpným závodem  - str. 222
6.2.2 Zahraniční zaměstnavatel, který vyslal zaměstnance, kterého řídí, do České republiky poskytovat služby   - str. 224
6.2.3 Zaměstnavatel se sídlem nebo bydlištěm v ČR, který uzavřel smlouvu o mezinárodním pronájmu pracovní síly  - str. 224
6.3 Plátci, kteří vyplácejí příjmy, z nichž jsou povinni vybrat daň srážkou podle zvláštní sazby   - str. 226
6.4 Plátci, kteří jsou povinni provádět zajištění daně  - str. 231
6.5 Oznamovací povinnost  - str. 234
7 Sociální zabezpečení v EU, EHP a Švýcarsku  - str. 235
7.1 Základní principy  - str. 236
7.2 Definice některých výrazů používaných v Nařízeních  - str. 239
7.3 Základní principy určení příslušnosti k právním předpisům  - str. 241
7.3.1 Zaměstnanci vykonávající činnost v jednom Členském státě   - str. 242
7.3.2 Osoba samostatně výdělečně činná na území jednoho Členského státu  - str. 244
7.3.3 Vyslání zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné  - str. 245
7.3.3.1  Vyslaní zaměstnanci   - str. 245
7.3.3.2  Vyslané osoby samostatně výdělečně činné   - str. 246
7.3.4 Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou nebo více Členských státech  - str. 247
7.3.4.1   Zaměstnanci vykonávající činnost ve dvou nebo více Členských státech  - str. 249
7.3.5 Osoba samostatně výdělečně činná na území dvou a více Členských států  - str. 254
7.4 Kombinace výkonu zaměstnání v jednom Členském státě a činnosti osob samostatně výdělečně činných v druhém Členském státě   - str. 255
7.5 Zvláštní případy souběžně vykonávané činnosti ve dvou a více Členských státech  - str. 257
7.6 Výjimka z pravidel pro určení použitelných právních předpisů  - str. 258
7.7 Nezaopatření rodinní příslušníci   - str. 259
7.8 Povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných   - str. 260
7.8.1 Povinnosti zaměstnanců  - str. 260
7.8.2 Povinnosti zaměstnavatelů  - str. 260
7.8.3 Povinnosti osob samostatně výdělečně činných  - str. 262
7.9 Platnost formulářů E 101 vystavených podle Původních nařízení   - str. 262
7.10 Občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu  - str. 263
Příloha 1  - str. 266
Věcný rejstřík  - str. 271

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.