Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. 

Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem judikatury českých i evropských soudů a přehled souvisejících předpisů. 

Věříme, že se kniha stane pro právní praxi vyhledávaným zdrojem informací a názorů. 
Z předmluvy prof. Jiřího Malenovského:
Nakladatelství Leges přichází na knižní trh s komentářem k autorskému zákonu, jehož účelem je podat praktickou informaci profesionálům tohoto oboru, který v České republice vytváří normativní prostředí pro „pěstování kreativity“. 

Zvláštnosti autorského práva jsou početné. Většinu z nich pojmenovávají autoři na prvních desítkách stran: autorské právo bourá odvěké rozdělování práva na soukromé a veřejné, působí v podmínkách mnohdy hlubokých rozdílů v přístupu kontinentální a anglosaské doktríny, má výrazný ústavněprávní přesah a ovlivňuje tak výkon konkurujících si základních práv a svobod obrovských skupin osob. Klopýtá za překotným rozvojem informačních technologií, což vyvolává turbulence v jeho pojmech a institutech. Je nerozdělitelným celkem složeným z mnohostranných mezinárodních úmluv, z nichž některé se zrodily v dobách našich praprarodičů, četných recentních instrumentů unijního práva i národních právních předpisů.

Jinými slovy, práce s autorským zákonem vyžaduje od všech, kteří jej ve své praxi aplikují, škálu specifických znalostí, a to nejen právnických, teoretický nadhled a systémové myšlení. 

Autorský kolektiv čítá čtrnáct osobností. Způsoby i formy komentování jednotlivými spolutvůrci se pochopitelně nemálo liší. Pluralita v přístupech celému dílu neublíží. Naopak: navozuje komplementaritu mezi autory v případech, kdy se vyjadřují ke stejnému problému z různých úhlů pohledu, v různé míře abstrakce i v jinak definovaných souvislostech. 


autoři: Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 6. 2020, 864 stran
ISBN: 978-80-7502-391-9

Cena: 1 390 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
Úvod - str. 21
Foreword - str. 25
Část první Právo autorské a práva s ním související - str. 31
§ 1 Předmět úpravy - str. 31
Hlava I Právo autorské - str. 39
Díl 1 Předmět práva autorského - str. 39
§ 2 Autorské dílo - str. 39
§ 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu - str. 67
§ 4 Zveřejnění a vydání díla - str. 72
Díl 2 Autorství - str. 78
§ 5 Autor - str. 78
§ 6 Zákonná domněnka autorství - str. 79
§ 7 Anonym a pseudonym - str. 82
§ 8 Spoluautoři - str. 85
Díl 3 Vznik a obsah práva autorského - str. 95
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 95
§ 9 Vznik práva autorského - str. 95
§ 10 Obsah práva autorského - str. 101
Oddíl 2 Osobnostní práva - str. 105
§ 11 - str. 105
Oddíl 3 Majetková práva - str. 115
Pododdíl 1 Práva dílo užít - str. 115
§ 12 Právo dílo užít - str. 115
§ 13 Rozmnožování - str. 123
§ 14 Rozšiřování - str. 129
§ 15 Pronájem - str. 137
§ 16 Půjčování - str. 140
§ 17 Vystavování - str. 143
Sdělování veřejnosti - str. 145
§ 18 Obecná ustanovení - str. 145
§ 19 Živé provozování a jeho přenos- str. 163
§ 20 Provozování ze záznamu a jeho přenos - str. 168
§ 21 Vysílání rozhlasem nebo televizí - str. 172
§ 22 Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání - str. 179
§ 23 Provozování rozhlasového či televizního vysílání - str. 185
Pododdíl 2 Jiná majetková práva - str. 224
§ 24 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého v224
§ 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu - str. 231
§ 25a Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla - str. 243
Oddíl 4 Společná ustanovení pro majetková práva - str. 245
§ 26 - str. 245
Oddíl 5 Trvání majetkových práv - str. 256
§ 27 - str. 256
Oddíl 6 Osiřelé dílo - str. 262
§ 27a - str. 262
§ 27b - str. 267
Oddíl 7 Volné dílo - str. 269
§ 28 - str. 269
Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského - str. 270
Oddíl 1 Obecné ustanovení - str. 270
§ 29 - str. 270
Oddíl 2 Volná užití a zákonné licence - str. 290
§ 30 Volná užití - str. 290
§ 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad - str. 299
§ 30b Předvedení nebo oprava přístroje - str. 304
§ 31 Citace - str. 306
§ 32 Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje - str. 316
§ 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství - str. 319
§ 34 Úřední a zpravodajská licence - str. 324
§ 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního - str. 335
§ 36 Omezení práva autorského k dílu soubornému - str. 345
§ 37 Knihovní licence - str. 349
§ 37a Licence pro určitá užití osiřelého díla - str. 354
§ 38 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením - str. 358
§ 38a Licence pro dočasné rozmnoženiny - str. 360
§ 38b Licence pro fotografickou podobiznu - str. 372
§ 38c Nepodstatné vedlejší užití díla - str. 374
§ 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým - str. 377
§ 38e Licence pro sociální zařízení - str. 382
§ 38f Licence pro společné domovní antény - str. 385
§ 38g Licence pro karikaturu a parodii - str. 390
§ 39 Licence pro osoby se zdravotním postižením - str. 395
§ 39a Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení - str. 401
§ 39b Povinnosti oprávněného poskytovatele - str.  410
Díl 5 Ochrana práva autorského - str. 412
§ 40 - str. 412
§ 41 - str. 431
§ 42 - str. 437
§ 43 - str. 440
§ 44 - str. 449
§ 45 - str. 451
Díl 6 (zrušen) - str. 455
Díl 7 Zvláštní ustanovení o některých dílech - str. 456
§ 58 Zaměstnanecké dílo - str. 456
§ 59 Kolektivní dílo - str. 479
§ 60 Školní dílo - str. 489
§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo - str. 499
Dílo audiovizuální - str. 513
§ 62 Obecná ustanovení - str. 513
§ 63 Autor audiovizuálního díla - str. 518
§ 64 Díla audiovizuálně užitá - str. 522
Počítačové programy - str. 524
§ 65 Obecná ustanovení - str. 524
§ 66 Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu - str. 529
Hlava II Práva související s právem autorským - str. 541
Díl 1 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - str. 541
§ 67 Umělecký výkon a výkonný umělec - str. 541
§ 68 Společný zástupce výkonných umělců - str. 543
§ 69 Obsah práva výkonného umělce - str. 543
§ 70 Osobnostní práva výkonného umělce - str. 544
§ 71 Majetková práva výkonného umělce - str. 545
§ 72 Úplatná zákonná licence - str. 546
§ 72a Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce - str. 548
§ 72b Opatření k vyvážení smluvních závazků - str. 548
§ 73 Trvání majetkových práv výkonného umělce - str. 549
§ 74 Použití úpravy hlavy I - str. 550
Díl 2 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - str. 550
§ 75 Zvukový záznam a jeho výrobce - str. 550
§ 76 Obsah práva výrobce zvukového záznamu - str. 551
§ 76a Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou - str. 552
§ 77 Trvání práva výrobce zvukového záznamu - str. 553
§ 77a - str. 553
§ 78 Použití úpravy hlavy I - str. 554
Díl 3 Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - str. 554
§ 79 Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce - str. 554
§ 80 Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu - str. 555
§ 81 Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu - str. 556
§ 82 Použití úpravy hlavy I - str. 556
Díl 4 Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - str. 557
§ 83 Vysílání a vysílatel - str. 557
§ 84 Obsah práva vysílatele - str. 559
§ 85 Trvání práva vysílatele - str. 563
§ 86 Použití úpravy hlavy I - str. 564
Díl 5 Právo nakladatele - str. 567
§ 87 - str. 567
Díl 6 Právo prvního zveřejnitele - str. 572
§ 87a - str. 572
Hlava III Zvláštní právo pořizovatele databáze - str. 75
§ 88 Vymezení pojmu - str. 575
§ 88a - str. 583
§ 89 Pořizovatel databáze - str. 591
§ 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze - str. 596
§ 91 Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze - str. 604
§ 92 Bezúplatné zákonné licence - str. 608
§ 93 Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi - str. 612
§ 94 Použití úpravy hlavy I - str. 613
Hlava IV Kolektivní správa- str. 616
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 616
§ 95 Kolektivní správa - str. 616
§ 95a Kolektivní správce - str. 19
Díl 2 Oprávnění ke kolektivní správě - str. 625
§ 96 Žádost o udělení oprávnění - str. 625
§ 96a Rozhodnutí o udělení oprávnění - str. 628
§ 96b Prokazování bezúhonnosti - str. 635
§ 96c Odnětí oprávnění - str. 637
Díl 3 Členství a organizační struktura kolektivního správce - str. 640
§ 96d Členství - str. 640
§ 96e Orgány kolektivního správce - str. 642
§ 96f Nejvyšší orgán - str. 643
§ 96g Člen vedení kolektivního správce - str. 646
§ 96h Kontrolní komise - str. 648
Díl 4 Výkon kolektivní správy - str. 649
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 49
§ 97 - str. 649
§ 97a Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv - str. 652
§ 97b Informace poskytované nositelům práv - str. 657
§ 97c Seznamy kolektivního správce - str. 658
Oddíl 2 Práva kolektivně spravovaná - str. 660
§ 97d Povinná kolektivní správa - str. 660
§ 97e Rozšířená kolektivní správa - str. 664
§ 97f Seznam děl na trhu nedostupných - str. 668
Oddíl 3 Závazky mezi kolektivními správci - str. 670
§ 97g Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy - str. 670
§ 97h Společný zástupce kolektivních správců - str. 675
Oddíl 4 Uzavírání smluv s uživateli - str. 678
§ 98 - str. 678
§ 98a - str. 683
§ 98b - str. 686
§ 98c Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv - str. 687
§ 98d Omezení odpovědnosti uživatele - str. 691
Oddíl 5 Sazby odměn - str. 694
§ 98e Obecná ustanovení - str. 694
§ 98f Postup sjednávání některých sazebníků - str. 697
Oddíl 6 Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv - str. 701
§ 99 Obecná ustanovení - str. 701
§ 99a Pravidla pro investování příjmů - str. 704
§ 99b Srážky z příjmů - str. 705
Rozdělování a výplata příjmů - str. 707
§ 99c - str. 707
§ 99d - str. 711
§ 99e - str. 713
Oddíl 7 Transparentnost kolektivní správy - str. 715
§ 99f Informace poskytované veřejnosti - str. 715
§ 99g Výroční zpráva - str. 716
§ 99h Informace poskytované jinému kolektivnímu správci - str.  717
§ 99i Informace poskytované ministerstvu - str. 718
§ 99j Informace poskytované na vyžádání - str. 719
Oddíl 8 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online - str. 721
§ 100 - str. 722
§ 100a Způsobilost k poskytování licencí - str. 736
§ 100b Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí - str. 743
§ 100c Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí - str. 753
§ 100d Informační povinnosti - str. 762
§ 100e Poskytování informací o užití a fakturace - str. 769
§ 100f Výplata příjmů z výkonu práv - str. 779
§ 100g Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele - str. 785
Oddíl 9 Postupy pro řešení sporů - str. 791
§ 101 Využití prostředníka - str. 791
§ 101a Seznam prostředníků - str. 793
§ 101b Rozhodnutí o zápisu do seznamu prostředníků - str. 795
§ 101c Hostující prostředník - str. 796
§ 101d Změny zapsaných údajů - str. 798
§ 101e Zrušení rozhodnutí o zápisu a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků - str. 799
§ 101f Postup při využití prostředníka - str. 801
§ 101g Vyřizování stížností kolektivním správcem - str. 806
Díl 5 Dohled nad kolektivními správci - str. 807
§ 102 - str. 807
§ 102a Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu - str. 808
Díl 6 Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany - str. 810
§ 103 - str. 810
Díl 7 Nezávislý správce práv - str. 817
§ 104 - str. 817
§ 104a - str. 818
§ 104b Seznam nezávislých správců práv - str. 818
Hlava V Souběh ochrany - str. 820
§ 105 - str. 820
Hlava VI Přestupky - str. 825
§ 105a Přestupky fyzických osob - str. 825
§ 105b Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 828
§ 105ba Přestupky kolektivních správců - str. 830
§ 105bb Přestupky nezávislých správců práv - str. 835
§ 105c Společná ustanovení k přestupkům - str. 836
§ 105d - str. 837
Hlava VII Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 838
§ 106 Ustanovení přechodná - str. 838
§ 107 Ustanovení závěrečná - str. 844
Část druhá Změna zákona o oceňování majetku - str. 851
§ 108 - str. 851
Část třetí (zrušena) - str. 852
Část čtvrtá (zrušena) - str. 852
Část pátá Změna živnostenského zákona - str. 852
§ 111 - str. 852
Část šestá Změna zákona o daních z příjmů- str. 853
§ 112 - str. 853
Část sedmá (zrušena) - str. 853
Část osmá Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných - str. 854
§ 114 - str. 854
Část devátá (zrušena) - str. 854
Část desátá Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 854
§ 116 - str. 854
Část jedenáctá Zrušovací ustanovení - str. 854
§ 117 - str. 854
Část dvanáctá Účinnost - str. 855
§ 118 - str. 855
Věcný rejstřík - str. 857

Další nabídka k tématu

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Roman Horáček a kolektiv - C. H. Beck

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na ... pokračování

Cena: 760 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.