Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Atomový zákon - Komentář

Atomový zákon - Komentář

Atomový zákon č. 263/2016 Sb. upravuje komplexně celou oblast atomové energie a zároveň integruje všechny dotčené související podoblasti, kterými jsou zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování ozáření, zvládání radiační mimořádné události, nakládání s radioaktivním odpadem atd. Nenalezneme zde však právní úpravu odpovědnosti za jadernou škodu, jakožto případ zvláštní odpovědnosti za škody, která byla ponechána v hlavě páté zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a která prakticky zbyla jako jediná část z předchozí právní úpravy.

Autorský tým sestavený z řad akademiků, advokátů a zaměstnanců národního dozorového orgánu přichází s prvním uceleným komentářem atomového zákona č. 263/2016 Sb., jehož součástí je i komentář hlavy páté zákona č. 18/1997 Sb. upravující občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody.

Cílem unikátního komentáře je nejenom poskytnout vodítko k interpretaci jednotlivých ustanovení, ale také nastínit jejich vazbu na existující závazky plynoucí České republice z práva mezinárodního a z práva evropského – zejména tedy práva Evropského společenství pro atomovou energii. Cílem je rovněž přispět ke kultivované a objektivní aplikaci jednotlivých ustanovení atomového zákona, a to nejenom ze strany správních orgánů, ale také správních soudů, a být užitečným zdrojem informací i pro zákonodárce při jeho úvahách de lege ferenda.

Právní stav komentáře je k 31. 3. 2023.

autoři: Jana Tlapák Navrátilová, Jaromír Bláha, Jakub Handrlica, Ingrid Galovcová, Štěpán Kchánek,; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2023, 760 stran
ISBN: 978-80-7552-614-4

Cena: 2 450 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autorství jednotlivých částí - str. XIII
Seznam zkratek - str. XIV
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIX
Předmluva - str. XXVII
Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon
§ 1–42 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1–8 Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět právní úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení některých pojmů z oblasti zárukového režimu a z oblasti využívání ionizujícího záření - str. 11
§ 3 Vymezení některých pojmů z oblasti radiační ochrany a z oblasti nakládání s radioaktivními odpady - str. 19
§ 4 Vymezení některých pojmů z oblasti zvládání mimořádné radiační události a z oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti - str. 24
§ 5 Zásady mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 34
§ 6 Obecné povinnosti k zajištění mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 38
§ 7 Zakázané činnosti v oblasti využívání jaderné energie - str. 40
§ 8 Zakázané činnosti v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 45
§ 9–42 Hlava II Společné předpoklady výkonu činností v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 48
§ 9 Povolení - str. 48
§ 10 Registrace - str. 54
§ 11 Ohlášení - str. 55
§ 12 Obecná výjimka z povolení, registrace a ohlášení - str. 57
§ 13 Předpoklady povolení a registrace - str. 58
§ 14 Bezúhonnost - str. 59
§ 15 Odborná způsobilost - str. 62
§ 16 Žádost o povolení - str. 64
§ 17 Žádost o registraci - str. 66
§ 18 Ohlášení činností - str. 67
§ 19 Postup při vydávání povolení - str. 69
§ 20 Postup při registraci - str. 73
§ 21 Náležitosti a doba platnosti povolení - str. 74
§ 22 Nové rozhodnutí o vydání povolení, zrušení a zánik povolení - str. 76
§ 23 Zrušení a zánik registrace - str. 79
§ 24 Dokumentace pro povolovanou činnost a její změny - str. 80
§ 25 Společné povinnosti držitele povolení a registranta - str. 84
§ 26 Seznamy - str. 87
§ 27 Rejstříky - str. 90
§ 28 Zveřejňování informací - str. 92
§ 29 Systém řízení - str. 94
§ 30 Systém řízení - str. 101
§ 31 Výkon činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany - str. 106
§ 32 Oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany - str. 110
§ 33 Povinnosti držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany - str.112
§ 34 Vymezení poplatků - str. 114
§ 35 Subjekty poplatků - str. 117
§ 36 Předmět poplatků - str. 119
§ 37 Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku - str. 125
§ 38 Osvobození od poplatků - str. 127
§ 39 Sazba poplatků - str. 133
§ 40 Splatnost poplatků - str. 136
§ 41 Správce poplatků - str. 137
§ 42 Rozpočtové určení poplatků - str. 139
§ 43–174 Část druhá Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 141
§ 43–59 Hlava I Využívání jaderné energie - str. 141
§ 43 Vymezení některých pojmů v oblasti využívání jaderné energie - str. 141
§ 44 Kategorizace v oblasti využívání jaderné energie - str. 145
§ 45 Principy bezpečného využívání jaderné energie - str. 147
§ 46 Požadavky na projekt jaderného zařízení a projektování jaderného zařízení - str. 149
§ 47 Umístění jaderného zařízení - str. 152
§ 48 Hodnocení bezpečnosti - str. 154
§ 49 Obecné povinnosti držitele povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie - str. 158
§ 50 Povinnosti držitele povolení k výstavbě jaderného zařízení - str. 169
§ 51 Povinnosti držitele povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem - str. 172
§ 52 Povinnosti držitele povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem - str. 179
§ 53 Povinnosti držitele povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru - str. 181
§ 54 Povinnosti držitele povolení k provozu jaderného zařízení - str. 185
§ 55 Povinnosti držitele povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení - str.193
§ 56 Zajišťování kvality vybraných zařízení - str. 197
§ 57 Technická bezpečnost - str. 199
§ 58 Posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky - str. 201
§ 59 Prověřování shody vybraného zařízení s technickými požadavky - str. 205
§ 60–104 Hlava II Radiační ochrana - str. 209
§ 60 Vymezení některých pojmů v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 209
§ 61 Kategorizace v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 213
§ 62 Omezení ozáření - str. 217
§ 63 Limity ozáření - str. 218
§ 64 Omezení ozáření ve zvláštním případě - str. 220
§ 65 Výjimečné ozáření - str. 222
§ 66 Optimalizace radiační ochrany - str. 224
§ 67 Zproštění - str. 227
§ 68 Společné povinnosti držitele povolení a registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 230
§ 69 Zvláštní povinnosti držitele povolení v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 233
§ 70 Zvláštní povinnosti registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 235
§ 71 Zvláštní povinnosti ohlašovatele v oblasti zajišťování radiační ochrany - str. 237
§ 72 Soustavný dohled nad radiační ochranou - str. 239
§ 73 Kontrolované pásmo - str. 242
§ 74 Sledované pásmo - str. 243
§ 75 Bezpečný provoz pracoviště - str. 245
§ 76 Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost - str. 248
§ 77 Přechodné pracoviště - str. 250
§ 78 Radiační pracovníci - str. 251
§ 79 Externí pracovníci - str. 253
§ 80 Pracovnělékařské služby poskytované radiačním pracovníkům - str. 258
§ 81 Výpusti - str. 260
§ 82 Optimalizace radiační ochrany obyvatel - str. 263
§ 83 Nelékařské ozáření - str. 264
§ 84 Optimalizace lékařského ozáření - str. 267
§ 85 Sledování dávek z lékařského ozáření - str. 269
§ 86 Vybavení pracoviště a domácí péče - str. 270
§ 87 Radiologické události - str. 272
§ 88 Činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu - str. 274
§ 89 Vysokoaktivní zdroj - str. 276
§ 90 Zvláštní povinnosti při nakládání s radionuklidovým zdrojem - str. 277
§ 91 Opuštěný zdroj - str. 279
§ 92 Dovoz a vývoz radionuklidového zdroje - str. 281
§ 93 Pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - str. 282
§ 94 Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření - str. 285
§ 95 Podmínky uvolňování radioaktivní látky z některých pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - str. 286
§ 96 Pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu - str. 288
§ 97 Pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu - str. 290
§ 98 Prevence pronikání radonu do stavby - str. 291
§ 99 Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě - str. 292
§ 100 Voda - str. 294
§ 101 Stavební materiál - str. 296
§ 102 Existující expoziční situace jako následek nehodových expozičních situací nebo jiných okolností - str. 298
§ 103 Poskytování dotací v některých existujících expozičních situacích - str. 300
§ 104 Ochrana fyzických osob v nehodových expozičních situacích - str. 303
§ 105 Hlava III Úplné vyřazení - str. 306
§ 105 Úplné vyřazení - str. 306
§ 106–117 Hlava IV Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem - str. 310
§ 106 Vymezení některých pojmů v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem - str. 310
§ 107 Základní pravidla nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem - str. 313
§ 108 Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem - str. 316
§ 109 Podmínky nakládání s radioaktivním odpadem - str. 319
§ 110 Podmínky nakládání s vyhořelým jaderným palivem - str. 320
§ 111 Povinnosti původce radioaktivního odpadu a držitele povolení k nakládání s radioaktivním odpadem - str. 322
§ 112 Povinnosti držitele povolení k uzavření úložiště radioaktivního odpadu - str. 325
§ 113 Správa, její činnost a hospodaření - str. 327
§ 114 Likvidace staré radiační zátěže - str. 334
§ 115 Jaderný účet - str. 335
§ 116 Investování peněžních prostředků na jaderném účtu - str. 337
§ 117 Příspěvky z jaderného účtu - str. 339
§ 118–135 Hlava V Poplatky za ukládání radioaktivních odpadů - str. 344
§ 118 Typy poplatků - str. 344
§ 119 Subjekt poplatku - str. 346
§ 120 Předmět poplatku - str. 348
§ 121 Základ poplatku - str. 349
§ 122 Sazba poplatku - str. 351
§ 123 Výpočet poplatku - str. 352
§ 124 Poplatkové období - str. 353
§ 125 Registrace - str. 354
§ 126 Poplatkové přiznání - str. 355
§ 127 Zálohy na poplatek - str. 357
§ 128 Subjekt poplatku - str. 359
§ 129 Předmět poplatku - str. 361
§ 130 Základ poplatku - str. 362
§ 131 Sazba poplatku - str. 363
§ 132 Výpočet poplatku - str. 365
§ 133 Splatnost poplatku - str. 366
§ 134 Rozpočtové určení poplatků - str. 367
§ 135 Správce poplatků - str. 369
§ 136–148 Hlava VI Schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přeprava - str. 370
§ 136 Zákonné definice vybraných pojmů - str. 370
§ 137 Výrobek podléhající schválení typu výrobku - str. 373
§ 138 Žádost o schválení typu výrobku - str. 376
§ 139 Náležitosti rozhodnutí o schválení typu výrobku - str. 378
§ 140 Ověřování a dokladování shody vlastností výrobku se schváleným typem výrobku - str. 381
§ 141 Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky - str. 382
§ 142 Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky vyžadující povolení - str. 385
§ 143 Povolení v oblasti přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva - str. 386
§ 144 Přeprava z České republiky do jiného členského státu Euratomu - str. 389
§ 145 Přeprava z České republiky do státu, který není členem Euratomu - str. 392
§ 146 Přeprava do České republiky ze státu, který není členem Euratomu - str. 393
§ 147 Přeprava při průvozu - str. 396
§ 148 Přeprava nevyžadující povolení - str. 398
§ 149–150 Hlava VII Monitorování radiační situace - str. 401
§ 149 Formy monitorování radiační situace - str. 401
§ 150 Povinnosti vybraných držitelů povolení v oblasti monitorování - str. 404
§ 151–158 Hlava VIII Zvládání radiační mimořádné události - str. 408
§ 151 Vymezení některých pojmů v oblasti zvládání radiační mimořádné události - str.. 408
§ 152 Vztah k jiným zákonům - str. 409
§ 153 Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události - str. 410
§ 154 Analýza a hodnocení radiační mimořádné události - str. 412
§ 155 Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost - str. 414
§ 156 Povinnosti držitele povolení k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost - str. 417
§ 157 Odezva na radiační mimořádnou událost - str. 421
§ 158 Náprava stavu po radiační havárii - str. 424
§ 159–164 Hlava IX Zabezpečení - str. 426
§ 159 Kategorizace v oblasti zabezpečení - str. 426
§ 160 Fyzická ochrana - str. 428
§ 161 Prostory jaderného zařízení pro účely fyzické ochrany - str. 430
§ 162 Zabezpečení mimo fyzickou ochranu a citlivé činnosti - str. 432
§ 163 Povinnosti držitele povolení v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu - str. 434
§ 164 Zabezpečení radionuklidového zdroje - str. 436
§ 165–174 Hlava X Nešíření jaderných zbraní - str. 438
§ 165 Vymezení některých pojmů v oblasti nešíření jaderných zbraní - str. 438
§ 166 Povinnosti osob v oblasti nešíření jaderných zbraní - str. 441
§ 167 Povinnosti držitele povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní - str. 443
§ 168 Vývoz a průvoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti - str. 445
§ 169 Dovoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti - str. 447
§ 170 Vývoz položky dvojího použití v jaderné oblasti - str. 448
§ 171 Dovoz položky dvojího použití v jaderné oblasti - str. 450
§ 172 Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo průvozu jaderné položky - str. 452
§ 173 Transfer jaderné položky - str. 453
§ 174 Zajištění nakládání s nalezeným jaderným materiálem - str. 455
§ 175–199 Část třetí Přestupky - str. 457
§ 175–197 Hlava I Přestupky držitele povolení - str. 457
§ 175 Přestupky držitele povolení - str. 457
§ 176 Přestupky v oblasti systému řízení - str. 461
§ 177 Přestupky vybraných držitelů povolení - str. 462
§ 178 Přestupky v oblasti jaderné bezpečnosti - str. 465
§ 179 Přestupky držitelů povolení k činnostem v rámci expozičních situací - str. 469
§ 180 Přestupky v oblasti radiační ochrany - str. 473
§ 181 Přestupky v oblasti plánovaných expozičních situací - str. 475
§ 182 Přestupky v oblasti nakládání s radionuklidovým zdrojem - str. 477
§ 183 Přestupky v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem - str. 479
§ 184 Přestupky v oblasti zvládání mimořádné radiační události - str. 480
§ 185 Přestupky v oblasti zabezpečení a nešíření jaderných zbraní - str. 482
§ 186 Přestupky registranta - str. 485
§ 187 Přestupky ohlašovatele - str. 488
§ 188 Přestupky proti základním pravidlům mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 491
§ 189 Přestupky v oblasti výkonu regulované činnosti bez příslušného oprávnění - str. 494
§ 190 Přestupky v oblasti zajišťování shody vybraného zařízení - str. 497
§ 191 Přestupky v oblasti plnění zvláštních požadavků na radiační ochranu - str. 501
§ 192 Přestupky v oblasti plánovaných expozičních situací na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - str. 504
§ 193 Přestupky v oblasti ochrany před ozářením z přírodního zdroje záření ve stavbě - str. 506
§ 194 Přestupky v oblasti ochrany před ozářením v existujících expozičních situacích - str. 508
§ 195 Přestupky v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem - str. 510
§ 196 Přestupky v oblasti přepravy - str. 512
§ 197 Přestupky v oblasti nešíření jaderných zbraní - str. 515
§ 198–199 Hlava II Společná ustanovení k přestupkům - str. 517
§ 198 Promlčení přestupku - str. 517
§ 199 Příslušnost Úřadu - str. 517
§ 200–226 Část čtvrtá Výkon státní správy - str. 519
§ 200–205 Hlava I Kontrola a opatření k nápravě - str.519
§ 200 Předmět kontroly - str. 519
§ 201 Kontrolující - str. 527
§ 202 Zvláštní pravidla kontroly - str. 532
§ 203 Závazné pokyny inspektorů - str. 535
§ 204 Opatření k nápravě - str. 549
§ 205 Mezinárodní kontrola - str. 554
§ 206–226 Hlava II Výkon státní správy - str. 559
§ 206 Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 559
§ 207 Pověření Úřadu působností pro oblast využívání jaderné energie a ionizujícího záření - str. 564
§ 208 Obecná působnost Úřadu - str. 568
§ 209 Působnost Úřadu v oblasti zvládání radiační mimořádné události - str. 592
§ 210 Vláda - str. 608
§ 211 Ministerstva a jiné správní orgány - str. 611
§ 212 Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 615
§ 213 Ministerstvo vnitra - str. 618
§ 214 Ministerstvo zdravotnictví - str. 621
§ 215 Ministerstvo financí - str. 624
§ 216 Ministerstvo obrany - str. 626
§ 217 Ministerstvo zemědělství - str. 633
§ 218 Ministerstvo životního prostředí - str. 635
§ 219 Ministerstvo pro místní rozvoj - str. 637
§ 220 Hasičský záchranný sbor České republiky - str. 638
§ 221 Policie České republiky - str. 648
§ 222 Orgány Celní správy České republiky - str. 652
§ 223 Státní zemědělská a potravinářská inspekce - str. 653
§ 224 Krajský úřad a hejtman kraje - str. 655
§ 225 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 663
§ 226 zrušen - str. 666
§ 227–239 Část pátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 667
§ 227 Oznámení - str. 667
§ 228 Postavení Úřadu ve stavebním řízení - str. 667
§ 229 Intertemporální ustanovení k návaznosti činnosti - str. 670
§ 230 Intertemporální ustanovení k zajištění radiační ochrany a používání drobných zdrojů ionizujícího záření - str. 671
§ 231 Intertemporální ustanovení k platnosti oprávnění a přechodu na systém řízení a program zajištění radiační ochrany - str. 671
§ 232 Intertemporální ustanovení ke změnám v oblasti zabezpečení a zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany - str. 672
§ 233 Intertemporální ustanovení k řízení Úřadu, dokládání bezpečnostní způsobilosti, přepravě, havarijnímu plánování, inspektorům a odvodové povinnosti - str. 673
§ 234 Intertemporální ustanovení k Národnímu programu monitorování, Národnímu radiačnímu havarijnímu plánu, Koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem a seznamování s vnitřním havarijním plánem - str. 674
§ 235 Intertemporální ustanovení k pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - str. 674
§ 236 Zmocnění pro Úřad k vydání podzákonné úpravy - str. 675
§ 237 Zmocnění pro jiné ústřední orgány státní správy k vydání podzákonné úpravy - str. 676
§ 238 Zrušovací ustanovení - str. 676
§ 239 Účinnost - str. 678
Příloha 1: Dokumentace pro povolovanou činnost - str. 679
1. Činnosti související s využíváním jaderné energie - str. 679
2. Činnosti v rámci expozičních situací - str. 683
3. Činnosti v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem - str. 687
4. Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky - str. 689
5. Činnosti v oblasti nešíření jaderných zbraní - str. 690
6. Odborná příprava a další odborná příprava vybraných pracovníků, příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta - str. 690
7. Úplné vyřazení - str. 691
Příloha 2: Dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku - str. 692
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
Hlava pátá Občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody - str. 695
§ 32 Vztah mezinárodní a vnitrostátní úpravy - str. 695
§ 33 Odpovědnost držitele povolení za jaderné škody - str. 698
§ 34 Rozsah a způsob náhrady jaderné škody - str. 699
§ 35 Omezení odpovědnosti držitele povolení za jadernou škodu - str. 701
§ 36 Pojištění odpovědnosti za jadernou škodu - str. 702
§ 37 Limitace záruk státu - str. 704
§ 38 Promlčení práva na náhradu jaderné škody - str. 705
Slovo o autorech - str. 707
Seznam použité judikatury - str. 708
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 709
Věcný rejstřík - str. 715

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.