Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České republice především antidiskriminačním zákonem, budí mnoho emocí a tyto emoce nejsou ani zdaleka jenom kladné. Moderní antidiskriminační právo totiž nastavuje zrcadlo našim předsudkům, stereotypům,tradicím.

Kolektiv autorů a autorek nejen z Kanceláře veřejného ochránce práv přináší praktické zkušenosti, o které se chce podělit s širší právnickou veřejností. Věřím, že předkládaný komentář napomůže těm, kdo se chtějí zorientovat v antidiskriminačním právu."

- z předmluvy veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D.

Autoři podávají podrobný výklad k jednotlivým ustanovením, detailně jsou rozebrány jednotlivé diskriminační důvody, rozsah zákazu diskriminace v jednotlivých sférách veřejného života, výjimky ze zákazu diskriminace, právní prostředky ochrany před ní a další související pojmy a instituty. Výklad je doplněn jak o rozhodnutí českých i evropských soudů, tak i stanoviska veřejného ochránce práv.

autoři: Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinska, Petra Presserová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 4. 2023, 372 stran
ISBN: 978-80-7676-615-0

Cena: 650 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XV
Autoři jednotlivých pasáží - str.  XVII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str.  XIX
Předmluva - str.  XXII
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Část první Antidiskriminační zákon - str.  1
Hlava I Obecná ustanovení - str.  1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
I. Antidiskriminační zákon a jeho teoretická a právně-politická východiska, ústavní pořádek a judikatura Ústavního soudu - str. 3
II. Oblast práce a zaměstnání - str.  15
II.1 Návaznost na právo Evropské unie - str. 15
II.2 Rozsah působnosti směrnic v oblasti práce a zaměstnání - str. 16
II.3 Právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání - str. 18
II.3.1 Právo na zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti - str. 18
II.3.2 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti - str. 18
II.3.3 Nabídky zaměstnání a výběr zaměstnanců dle zákona o zaměstnanosti - str.  19
II.3.4 Individuální ochrana - str.  20
II.3.5 Poradenství pro volbu povolání, rekvalifikace - str. 21
II.3.6 Zprostředkování zaměstnání - str. 22
II.3.7 Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru - str.  23
II.4 Přístup k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 24
II.4.1 Povolání - str. 24
II.4.2 Podnikání - str. 25
II.4.3 Jiná samostatná výdělečná činnost - str. 25
II.5 Pracovní poměry, služební poměry a jiná závislá činnost, odměňování - str. 25
II.5.1 Pracovní poměry a pracovněprávní vztahy - str. 25
II.5.2 Vztah antidiskriminačního zákona a zákoníku práce - str. 26
II.5.3 Služební poměry - str. 29
II.5.4 Vztah antidiskriminačního zákona a zákona o státní službě - str. 30
II.5.5 Vztah antidiskriminačního zákona a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 30
II.5.6 Vztah antidiskriminačního zákona a zákona o vojácích z povolání - str. 33
II.5.7 Jiná závislá činnost - str. 34
II.5.8 Přístup k odbornému vzdělávání - str. 36
II.5.9 Odměňování - str. 36
II.6 Členství a činnost v odborových organizacích - str. 36
II.6.1 Právní povaha odborových organizací - str. 37
II.6.2 Svoboda sdružování a právo na rovné zacházení - str. 38
II.6.3 Organizace zaměstnanců - str. 38
II.6.4 Členství a činnost v organizacích zaměstnavatelů - str. 39
II.7 Členství a činnost v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují - str. 40
III. Sociální zabezpečení - str. 41
III.1 K pojmu „sociální zabezpečení“ - str. 41
III.2 Členění sociálního zabezpečení - str. 41
III.3 Vztah antidiskriminačního zákona a zákonů v oblasti sociálního zabezpečení - str. 44
III.4 Rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení - str.  44
III.5 Vztah k právu EU - str. 46
IV. Přístup k sociálním výhodám a jejich poskytování - str. 48
V. Přístup ke zdravotní péči a její poskytování - str. 48
V.1 Poskytování zdravotní péče a zdravotních služeb - str. 48
V.2 Exkurz I: Odběr krve a jiného biologického materiálu - str. 49
V.3 Exkurz II: Zvláštní ustanovení o právech osob se zdravotním postižením - str. 51
VI. Rovnost v přístupu ke vzdělání a při jeho poskytování - str. 52
VI.1 Zákaz diskriminace v oblasti vzdělávání v českém právním řádu - str. 52
VI.1.1 Vztah školského zákona a antidiskriminačního zákona - str. 53
VI.2 Mezinárodněprávní kontext zákazu diskriminace v oblasti vzdělávání - str.  53
VI.2.1 Rovný přístup ke vzdělání v rámci EU - str. 54
VI.2.2 Formy podpor studentů - str. 54
VI.2.3 Sociální podpora zahraničních studentů v České republice - str. 55
VI.3 Rovný přístup ke vzdělání v českém právním řádu - str. 56
VI.3.1 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - str. 57
VI.3.2 Očkování jako podmínka přijetí do předškolního zařízení - str. 58
VI.3.2.1 Rovný přístup k dalším stupňům vzdělávání - str. 59
VI.4 Rovnost při poskytování vzdělávání - str. 61
VI.4.1 Obsah výuky a požadavky náboženských menšin - str. 61
VI.4.2 Náboženství jako součást povinné výuky - str.  62
VI.4.3 Organizační opatření ve škole jako forma diskriminace - str. 63
VI.4.4 Náboženské symboly ve veřejných školách - str. 64
VI.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - str. 65
VI.5.1 Skupiny dětí definované diskriminačními důvody ve smyslu antidiskriminačního zákona, které mají speciální potřeby - str. 65
VI.5.2 Vzdělávání dětí etnických (národnostních) menšin - str. 66
VI.5.3 Rovnost při vzdělávání žáků s postižením - str. 68
VI.5.3.1 Vzdělávání žáků s postižením podle antidiskriminačního zákona - str. 68
VI.6 Zajištění rovnosti v přístupu a při poskytování školských služeb - str. 70
VI.6.1 Požadavky na školní stravování - str. 70
VI.6.2 Rovný přístup k dalším školským službám - str. 71
VII. Přístup ke zboží a službám - str. 72
VII.1 K pojmu „zboží“ a „služba“ - str. 72
VII.1.1 Diskriminace v přístupu ke zboží a službám - str.  73
VII.2 Zákaz diskriminace v přístupu ke zboží a službám v jiných právních předpisech - str. 74
VII.2.1 Zákon o ochraně spotřebitele - str. 74
VII.2.2 Zákon o volném pohybu služeb - str. 75
VII.2.3 Regulace reklamy - str. 76
VII.2.4 Nový občanský zákoník a rovné zacházení při uzavírání pojistné smlouvy - str. 77
VII.2.5 Přípustné formy rozdílného zacházení - str. 80
VII.2.6 Zacílení na klientelu - str. 81
VII.2.7 Cenové rozlišování - str. 82
VIII. Přístup k bydlení - str. 82
VIII.1 K pojmu „bydlení“ - str. 82
VIII.1.1 Bydlení jako specifická služba v rámci kategorie zboží a služeb - str. 82
VIII.1.2 Bydlení jako základní životní potřeba, ústavní garance - str. 84
VIII.2 Právo Evropské unie a jeho implementace do vnitrostátního práva České republiky - str. 86
VIII.2.1 Právo na ochranu obydlí ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 87
VIII.2.2 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva - str. 88
VIII.2.3 Judikatura Soudního dvora Evropské unie - str. 90
VIII.3 K nerovnému zacházení v přístupu k bydlení - str. 92
VIII.3.1 Bydlení z pohledu antidiskriminačního zákona jako služba nabízená veřejnosti, postavení obce jako pronajímatele 
a nejčastější diskriminační důvody v této oblasti - str. 92
VIII.3.2 Ze zpráv veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovný přístup k bydlení - str. 95
IX. Negativní vymezení působnosti - str. 98
Základní pojmy
§ 2 Definice diskriminace - str. 115
I. Právo na rovné zacházení dle antidiskriminačního zákona - str. 115
II. Zakázané diskriminační důvody - str. 118
II.1 Rasa, etnický původ, národnost - str. 118
II.1.1 Rasa a etnický původ - str. 118
II.1.2 Etnický původ a národnost - str. 119
II.1.3 Národnost a státní příslušnost - str. 120
II.1.4 Zákaz diskriminace a přípustné formy rozdílného zacházení - str. 121
II.2 Pohlaví - str. 122
II.2.1 Definice pohlaví pro účely antidiskriminačního práva - str. 122
II.2.2 Přístupy k rovnosti všech bez ohledu na pohlaví - str. 123
II.2.3 Kdo může být obětí diskriminace - str. 125
II.3 Sexuální orientace - str. 126
II.3.1 Sexuální orientace jako diskriminační důvod - str. 126
II.3.2 Formy diskriminace na základě sexuální orientace - str. 127
II.3.3 Oprávněné rozdílné zacházení na základě sexuální orientace - str. 128
II.3.4 Geneze diskriminace na základě sexuální orientace a postavení sexuálních menšin a jejich svazků - str. 128
II.3.5 Sexuální orientace vs. sexuální chování - str. 131
II.4 Věk - str. 132
II.4.1 Obecně - str. 132
II.4.2 Přípustné formy rozdílného zacházení na základě věku a stanovení věkové hranice (absolutní věk) - str. 133
II.4.3 Věkové rozmezí (relativní věk) - str. 138
II.5 Zdravotní postižení - str. 139
II.6 Náboženské vyznání, víra a světový názor - str. 139
II.6.1 Obecně - str. 139
II.6.2 Definice náboženství, víry a světonázoru - str.  140
II.6.3 Vnější projevy náboženského vyznání a víry s možnosti jejich omezení - str. 140
II.6.4 Náboženské vyznání, víra a světový názor v antidiskriminačním zákoně - str. 141
II.6.5 Náboženské vyznání, víra a světový názor v souvislosti s jinými diskriminačními důvody - str.  142
II.6.6 Zákaz diskriminace v pracovněprávní oblasti - str. 142
II.6.7 Náboženské vyznání a víra v oblasti vzdělávání - str. 145
II.6.8 Vnější projevy světonázoru - str. 147
III. Formy diskriminace - str. 147
IV. Definice přímé diskriminace - str. 149
IV.1 Zakázané důvody diskriminace - str. 150
V. Další formy diskriminace založené na pohlaví - str. 152
V.1 Těhotenství - str. 152
V.2 Rodičovství - str. 153
V.3 Pohlavní identifikace jako diskriminační důvod - str. 154
V.3.1 Vymezení pojmu pohlavní identifikace - str. 155
V.3.2 Změna pohlaví v českém právním řádu - str. 157
V.3.3 Genderová identita v mezinárodním právu lidských práv - str. 158
V.3.4 Právo EU - str. 159
VI. Diskriminace na základě domnělého důvodu - str. 160
§ 3 Nepřímá diskriminace - str. 172
I. Nepřímá diskriminace - str. 172
I.1 Neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe a úmysl diskriminovat (hranice mezi přímou a nepřímou diskriminací) - str. 173
I.1.1 Úmysl diskriminovat - str. 173
I.1.2 Neutralita ustanovení, kritérium nebo praxe - str. 174
I.2 Přípustná forma rozdílného zacházení - str. 176
II. Povinnost přijmout přiměřené opatření - str. 177
II.1 Obecně - str. 177
II.2 Porušení povinnosti přijmout přiměřené opatření jako forma nepřímé diskriminace - str. 177
II.3 Věcný rozsah normy - str. 178
II.4 Povaha přiměřeného opatření v oblasti zaměstnání - str. 179
II.5 Povaha přiměřeného opatření v oblasti služeb - str. 180
II.6 Nepřiměřené zatížení - str.  180
II.6.1 Vyloučení nepřiměřenosti - str. 181
§ 4 Další formy diskriminace - str. 187
I. Obtěžování a sexuální obtěžování - str. 187
I.1 Obtěžování - str. 187
I.2 Sexuální obtěžování - str. 191
II. Pronásledování - str. 193
III. Pokyn a navádění k diskriminaci - str. 195
III.1 Pokyn - str. 195
III.2 Navádění - str. 196
§ 5 Související pojmy - str. 197
I. Rovnost v odměňování - str.  198
I.1 Definice odměny - str. 199
I.2 Rovnost v odměňování pro muže a ženy - str. 200
II. Zajišťování rovného zacházení - str.  202
III. Povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení - str. 204
IV. Povolání - str. 205
IV.1 Obecně - str. 205
IV.2 Znaky - str. 205
IV.2.1 Diskriminační předpis - str. 206
IV.2.2 Diskriminační jednání- str. 207
V. Sociální výhoda- str. 207
V.1 Jednotlivé definiční znaky sociální výhody- str.  207
V.1.1 Předmět sociální výhody- str. 207
V.1.2 Nezávislost na nárocích ze sociálního zabezpečení- str. 208
V.1.3 Přímost, resp. nepřímost poskytování sociální výhody - str. 210
V.1.4 Příjemci sociálních výhod - str.  210
V.1.5 Účel sociální výhody - str.  210
V.2 Vztah k právu EU- str. 210
VI. Zdravotní postižení- str. 212
VI.1 Obecně - str. 212
VI.2 Zdravotní postižení v právu EU- str. 213
VI.2.1 Definice zdravotního postižení- str. 213
VI.2.2 Okruh chráněných osob- str.  215
VI.3 Zdravotní postižení v antidiskriminačním zákoně - str. 216
VI.3.1 Povaha omezení - str.  217
VI.3.2 Povaha překážky - str.  217
VI.4 Zdravotní postižení v jiných právních předpisech - str.  218
VI.4.1 Zákon o zaměstnanosti - str.  218
VI.4.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákon o vojácích z povolání - str.  218
VI.5 Zdravotní postižení jako diskriminační důvod ve školském zákoně a v antidiskriminačním zákoně - str. 219
VI.5.1 Srovnání pojetí zdravotního postižení v obou předpisech . . . . . . 220
VI.5.2 Nepřímá diskriminace podle antidiskriminačního zákona a práva žáka - str.  221
VI.5.3 Jiné způsoby ochrany- str. 221
§ 6 Přípustné formy rozdílného zacházení- str. 227
I. Přípustné formy rozdílného zacházení na základě věku- str. 228
I.1 Obecně- str.  228
I.2 Podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání - str. 229
I.3 Nepřiměřené délka odborného vzdělávání X důchodový věk - str. 230
II. Důchodový věk - str.  231
III. Obecná forma přípustného rozdílného zacházení v pracovněprávní oblasti - str.  233
III.1 Obecně - str. 233
III.2 Přípustné formy v právu Evropské unie - str. 233
III.3 Práce pro muže a práce pro ženy - str.  234
IV. Zaměstnání v církvích a náboženských společnostech - str.  236
V. Ochranná opatření - str. 237
VI. Rozlišování při poskytování služeb mužům a ženám - str.  239
VI.1 Služby v oblasti soukromého a rodinného života - str.  239
VI.2 Výlučné nebo přednostní poskytování služeb - str.  239
VI.3 Jednotlivé formy rozlišování na základě pohlaví v oblasti poskytování služeb - str.  240
§ 7 Přípustné formy rozdílného zacházení - str.  244
I. Obecná výjimka ze zásady rovného zacházení - str.  245
I.1 Rozsah výjimky ze zásady rovného zacházení - str.  245
I.2 Odůvodněnost rozdílného zacházení - str. 245
I.2.1 Legitimní cíl - str.  246
I.2.2 Přiměřenost a nezbytnost - str. 247
II. Pozitivní opatření - str. 247
III. Limity pro přijímání pozitivních opatření - str. 249
Zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
§ 8 Rovné zacházení v profesních systémech sociálního zabezpečení - str. 251
I. Zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků - str. 252
I.1 Základ právní úpravy v evropském právu - str. 252
I.1.1 Obecně - str. 252
I.1.2 Vymezení pojmu „systémy sociálního zabezpečení pracovníků“ - str. 253
I.2 Věcný rozsah působnosti - str. 258
I.3 Osobní rozsah působnosti - str. 259
I.4 Příklady povinného zachování rovnosti mezi muži a ženami - str. 260
§ 9 Výjimky ze zákazu diskriminace - str. 261
I. Věcný a osobní rozsah § 9 - str. 262
I.2 Problematická implementace směrnic EU - str. 263
I.3 Základní systémy sociálního zabezpečení versus doplňkové sociální systémy pracovníků - str. 264
II.1 Individuální smlouvy pro OSVČ - str. 268
II.2 Zaměstnanecké systémy pro jednoho člena - str. 269
II.3 Pojistné smlouvy zaměstnanců pobírajících plat nebo mzdu, jejichž smluvní stranou zaměstnavatel není - str.  270
II.4 Dobrovolná ustanovení systémů sociální ochrany osob, která jsou účastníkům nabízena jednotlivě, aby jim zaručila doplňkové dávky nebo výběr data vyplácení běžných dávek pro OSVČ nebo výběr z několika dávek - str. 271
II.5 Zaměstnanecké systémy financované z dobrovolných příspěvků zaměstnanců - str. 273
III. Doplněk k důchodu - str. 273
IV. Pojistněmatematické zásady a faktory - str. 274
V. Převody, přeměny a snížení důchodu - str. 275
VI. Pružný důchodový věk - str. 275
VII. Rozšíření pojmu „zaměstnavatel“ pro účely antidiskriminačního zákona - str. 276
VIII. Závěrečné shrnutí - str. 277
Hlava II Právní prostředky ochrany před diskriminací - str.  278
§ 10 Soudní ochrana - str. 278
I. Právní prostředky ochrany před diskriminací – obecně - str. 278
§ 11 Právní pomoc obětem diskriminačního jednání - str. 291
I. Kdo může poskytovat právní pomoc - str. 291
I.1 Poskytování informací o právní pomoci - str.  292
I.2 Podávání podnětů k provedení kontroly a k zahájení správního řízení - str. 293
I.3 Zastupování obětí diskriminačního jednání - str. 294
I.4 Právnické osoby oprávněné poskytovat právní pomoc a zastupovat - str. 295
Hlava III Přechodné ustanovení - str. 298
§ 12 Intertemporální norma - str. 298
 Intertemporální klauzule - str. 298
Část druhá Změna zákona o veřejném ochránci práv  - str. 299
§ 13 Veřejný ochránce práv jako orgán pro rovné zacházení - str. 299
I. Veřejný ochránce práv - str. 300
I.1 Ochránce jako antidiskriminační orgán (tzv. equality body) - str. 300
I.1.1 Návaznost na evropské právo - str. 300
I.1.2 Povaha veřejného ochránce práv jako orgánu pro rovné zacházení - str. 300
II. Působnost ochránce dle § 1 odst. 5 zák. o VOP - str. 302
III. Úkoly ochránce dle § 21b zák. o VOP - str. 305
III.1 Poskytování metodické pomoci obětem - str. 306
III.2 Provádění výzkumu - str. 307
III.3 Možnosti veřejného ochránce práv při provádění situačního testování - str. 309
III.4 Vydávání zpráv a doporučení - str. 310
III.5 Výměna informací - str. 313
III.6 Další činnost veřejného ochránce práv - str. 313
Část třetí Změna občanského soudního řádu - str. 315
§ 14 Změna občanského soudního řádu - str. 315
I. Přenos důkazního břemene a právo na spravedlivý proces - str. 316
II. Přenos důkazního břemene - str. 320
II.1 Obecně - str. 320
II.2 Důkazní břemeno žalobce - str. 323
II.3 Důkazní břemeno žalovaného - str. 327
Část čtvrtá Zrušena - str. 336
§ 15 zrušen - str. 336
Část pátá Zrušena - str. 336
§ 16 zrušen - str. 336
Část šestá Změna zákona o pojišťovnictví - str. 336
§ 17 Změna zákona o pojišťovnictví - str. 336
I. Zákon o pojišťovnictví - str. 337
I.1 Obecně k výjimce z práva na rovné zacházení - str. 337
I.2 Zrušení výjimky - str.  337
§ 18 Přechodné ustanovení - str. 339
 Hodnocení výjimky z práva na rovné zacházení - str. 339
Část sedmá Účinnost - str.  340
§ 19 Účinnost antidiskriminačního zákona - str. 340
O autorech - str. 341
Věcný rejstřík - str. 344

Další nabídka k tématu

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Denisa Linhartová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.) - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož ... pokračování

Cena: 885 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.