Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, odborovým funkcionářům či majitelům firem, popř. i studentům.

Personalistika od A do Z přehledně a srozumitelně
Čtenář v této příručce získá prakticky a přehledně seřazené informace z oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, a to nejen formou teoretického přehledu základních pravidel stanovených v nařízení GDPR, ale zejména díky praktickému a konkrétnímu návodu, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání i samotných zaměstnanců. Samozřejmostí v této knize je nezbytný přesah do souvisejících právních oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky – podrobně jsou rozebrány změny ve vyhlášce o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb. provedené vyhláškou č. 452/2022 Sb. účinné od 1. ledna 2023). Publikace se zabývá též vztahy zaměstnavatelů k Úřadu práce ČR, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Spolehnout se na ni mohou personalisté i v oblasti zaměstnaneckých benefitů – ty jsou rozebrány velice podrobně včetně aktuálních trendů v této oblasti stabilizace zaměstnanců. Ke každému konkrétnímu typu benefitu je vždy nad rámec problematiky uvedena možnost daňových odpočtů a slev uplatnitelných měsíčně již od nástupu zaměstnance. Celá rozsáhlá kapitola řeší problematiku zaměstnávání úředníků v územní veřejné správě a státní správě a zaměstnanců příspěvkových organizací, včetně početné skupiny zaměstnanců ve školství. Samostatná podkapitola věnovaná státní službě zohledňuje rovněž novelu zákona o státní službě účinnou od ledna 2023. Zcela nově je zařazen rovněž výklad zákona o zahraniční službě, a to přímo zpracovaný jednou z jeho spoluautorek Mgr. Ivetou Chmielovou Dalajkovou, LL.M.

Aktuální legislativní rámec zohledňující veškeré změny právních předpisů
Výklad v této publikaci vychází ze stavu platného k únoru roku 2023 a zohledňuje tedy veškeré legislativní novinky uplynulého období, jako např. koncepční novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., jenž nabyl plné účinnosti dnem 1. ledna 2021; tato novela přinesla změny především na úseku dovolené. Čtenář je rovněž upozorněn na očekávané změny, které by s sebou mělo přinést schválení tzv. implementační novely zákoníku práce v první polovině roku 2023, díky níž by mělo dojít k zásadním změnám mimo jiné v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zohledněny jsou pochopitelně nové redukční hranice od 1. 1. 2023 pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu (popř. odměny z dohody) v prvních dvou týdnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, aktuální výše minimální mzdy či daňových slev a cestovních náhrad.

NEPŘEHLÉDNĚTE – nově zařazeny praktické vzory dokumentů
Novinkou v tomto vydání, kterou jistě ocení jak zkušení, tak ale především začínající personalisté, je rozšíření publikace o 36 podrobně zpracovaných vzorů nejčastěji používaných pracovněprávních písemností, které mohou čtenáři využít pro svoji praxi. Vzory zpracovali přímo pro účely této publikace odborníci na pracovní právo JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., a JUDr. Petr Bukovjan.

autoři: Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, 616 stran
ISBN: 978-80-7554-388-2

Cena: 749 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled zkratek- str. 9
1. Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců (GDPR) - str. 11
1.1 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů - str. 12
1.1.1 Rozsah působnosti nařízení GDPR - str. 12
1.1.2 Podstata nařízení GDPR - str. 12
1.1.3 Odpovědnost zaměstnavatele za implementaci nařízení GDPR - str. 13
1.1.4 Vyhodnocení dosavadního stavu zpracování a zabezpečení osobních údajů u zaměstnavatele (GAP analýza) - str. 14
1.1.5 Vyhodnocení legitimního důvodu pro zpracování osobních údajů - str. 17
1.1.6 Vyhodnocení GAP analýzy - str. 17
1.1.7 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů po vyhodnocení GAP analýzy - str. 18
1.1.8 Záznamy zaměstnavatele o činnostech zpracování osobních údajů - str. 18
1.1.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 21
1.1.10 Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů u zaměstnavatele - str. 22
1.1.11 Bezpečnostní incident u zaměstnavatele - str. 24
1.1.12 Smlouvy se zpracovateli osobních údajů - str. 25
1.1.13 Závěrečná doporučení k procesu implementace nařízení GDPR - str. 26
1.2 Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání - str. 26
1.2.1. Prvotní informace o uchazeči o zaměstnání - str. 27
1.2.2 Životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich zpracování - str. 27
1.2.3 Archivace životopisů uchazečů o zaměstnání - str. 28
1.2.4 Profily na osobních i profesních sociálních sítích - str. 29
1.2.5 Osobní dotazníky - str. 30
1.2.6 Vyžadování výpisů z rejstříku trestů - str. 31
1.2.7 Vyžadování informací o zdravotním stavu - str. 32
1.2.9 Kopírování dokladů obsahujících osobní údaje - str. 32
1.3 Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců - str. 32
1.3.1 Vedení personální a mzdové agendy - str. 33
1.3.2 Spolupráce zaměstnavatele s externí mzdovou účetní - str. 35
1.3.3 Osobní spisy zaměstnanců - str. 37
1.3.4 Vizitky, visačky a tabulky s osobními údaji zaměstnanců - str. 39
1.3.5 Webové stránky zaměstnavatele s osobními údaji zaměstnanců - str. 39
1.3.6 Potvrzení pro zaměstnance žádající spotřebitelské nebo hypoteční úvěry - str. 40
1.3.7 Rozsah a doba zpracování osobních údajů odcházejících zaměstnanců - str. 41
1.3.8 Dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání - str. 44
1.4 Monitorování zaměstnanců - str. 45
1.4.1 Ochrana majetkových zájmů monitorujícího zaměstnavatele - str. 45
1.4.2 Ochrana osobnostních práv monitorovaného zaměstnance - str. 46
1.4.3 Základní povinnosti monitorujícího zaměstnavatele - str. 46
1.4.4 Monitorování e-mailové komunikace - str. 47
1.4.5 Monitorování komunikačních aplikací - str. 48
1.4.6 Monitorování webu - str. 48
1.4.7 Lokalizační GPS aplikace - str. 49
1.4.8 Kamerové systémy - str. 51
1.4.9 Ukládání monitorovaných osobních údajů zaměstnanců - str. 51
1.4.10 Zpracování osobních údajů při monitorování kamerami ve služebních automobilech - str. 54
1.5 Žádosti zaměstnanců ohledně jejich práv podle nařízení GDPR - str. 54
1.5.1 Právo zaměstnanců na přístup k osobním údajům - str. 55
1.5.2 Kopie osobního spisu zaměstnance - str. 55
1.5.3 Právo zaměstnance na opravu osobních údajů - str. 56
1.5.4 Právo zaměstnanců na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - str. 56
1.5.5 Právo zaměstnanců na omezení zpracování osobních údajů - str. 57
1.5.6 Oznamovací povinnost zaměstnavatele v souvislosti s opravou, výmazem nebo omezením zpracování osobních údajů - str. 58
1.5.7 Právo zaměstnanců vznést námitku proti zpracování osobních údajů - str. 59
1.5.8 Postup a lhůty při vyřizování žádostí a námitek zaměstnanců - str. 59
1.6 Nápravná opatření nesankčního charakteru a sankce - str. 60
2. Vedení personální agendy - str. 63
Slovníček ke kapitolám 2, 6 a 7 - str. 64
2.1 Pracovněprávní vztahy - str. 70
2.2 Pracovní poměr - str. 71
2.2.1 Výběr nového zaměstnance - str. 71
2.2.2 Předsmluvní fáze - str. 72
2.2.3 Vznik pracovního poměru - str. 80
2.2.4 Informace o obsahu pracovního poměru - str. 90
2.2.5 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele - str. 92
2.2.6 Změny pracovního poměru - str. 93
2.2.7 Pracovní doba - str. 95
2.2.8 Překážky v práci - str. 103
2.2.9 Dovolená - str. 106
2.2.10 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 111
2.2.11 Skončení pracovního poměru - str. 112
2.2.12 Činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru - str. 121
2.2.13 Osobní spis zaměstnance - str. 123
2.3 Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str.  125
2.3.1 Dohoda o pracovní činnosti - str. 125
2.3.2 Dohoda o provedení práce - str. 126
2.3.3 Společná pravidla - str. 127
2.4 Orientační vzory - str.129
3. Odměňování zaměstnanců pro personalisty - str. 183
Slovníček - str.  184
3.1 Mzda, plat a odměna z dohody  - str. 186
3.2 Mzda - str. 187
3.2.1 Způsoby utváření mezd - str. 187
3.2.2 Společné zásady pro sjednávání a určování mezd - str. 190
3.2.3 Mzdový systém - str. 190
3.2.4 Naturální mzda - str. 196
3.2.5 Mzda při uplatnění konta pracovní doby - str. 196
3.3 Plat  - str. 197
3.3.1 Platový tarif - str. 198
3.3.2 Příplatek za vedení - str. 202
3.3.3 Příplatek za noční práci - str. 203
3.3.4 Příplatek za práci v sobotu a v neděli - str. 203
3.3.5 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas - str. 204
3.3.6 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - str. 205
3.3.7 Zvláštní příplatek - str. 205
3.3.8 Příplatek za rozdělenou směnu - str. 206
3.3.9 Osobní příplatek - str. 206
3.3.10 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - str. 207
3.3.11 Specializační příplatek pedagogického pracovníka - str. 207
3.3.12 Odměna - str. 208
3.3.13 Cílová odměna - str. 208
3.3.14 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek - str. 209
3.3.15 Platový výměr - str. 210
3.3.16 Odměňování státních zaměstnanců - str. 210
3.4 Společná ustanovení pro mzdu a plat - str. 212
3.4.1 Princip stejné odměny za stejnou práci a stejné odměny za práci stejné hodnoty - str. 212
3.4.2 Minimální mzda - str. 212
3.4.3 Nejnižší úroveň zaručené mzdy - str. 213
3.4.4 Splatnost, výplata a srážky ze mzdy a platu - str. 214
3.5 Odměna z dohod - str. 217
3.6 Odměna za pracovní pohotovost - str. 218
3.7 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 219
3.7.1 Podmínky práva na náhradu mzdy a na její poskytování - str. 221
3.7.2 Výše náhrady mzdy (základní, zvýšená a snížená na polovinu) - str. 223
3.7.3 Splatnost a výplata náhrady mzdy - str.228
3.7.4 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a možnost postihu zaměstnance zaměstnavatelem - str. 230
4. Zaměstnanecké výhody (benefity) - str. 235
Úvod - str. 237
4.1 Zaměstnanecké výhody - str. 237
4.2 Financování a daňový režim zaměstnaneckých výhod - str. 249
4.3 Odvod pojistného - str. 250
4.4 Fond kulturních  sociálních potřeb a sociální fond - str. 252
4.4.1 Fond kulturních a sociálních potřeb - str. 253
4.4.2 Sociální fond - str. 256
4.5 Vybrané benefity  - str. 259
4.5.1 Stravování zaměstnanců - str. 259
4.5.2 Dovolená, sick / free days - str. 265
4.5.3 Benefit v době nemoci - str. 267
4.5.4 Rekreace, sport, kultura - str. 267
4.5.5 Pojištění a jiné finanční benefity - str. 271
4.5.6 Odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - str. 276
4.5.7 Péče o zdraví - str. 279
4.5.8 Pracovní podmínky - str. 283
4.5.9 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 285
4.5.10 Benefity ke slaďování profesního a rodinného života - str. 287
4.5.11 Bydlení - str. 289
4.5.12 Využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnanců - str. 290
4.5.13 Prodej výrobků a služeb - str. 292
4.5.14 Odstupné nad rámec minima v zákoníku práce - str. 293
4.5.15 Benefity formou odměny - str. 293
4.5.16 Dary a sociální výpomoci - str. 294
4.5.17 Zápůjčky (půjčky) zaměstnancům - str. 298
4.5.18 Flexibilní a zkrácené pracovní úvazky, home office - str. 301
4.6 Dar odborové organizaci, jeho daňový režim - str. 307
4.7 Součinnost při zdanění příjmů zaměstnance - str. 311
5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice - str. 317
Literatura použitá v kapitole 5 - str. 320
Slovníček - str. 321
Úvod - str. 322
5.1 Zaměstnavatel - str. 323
5.2 Zaměstnanec - str. 324
5.3 Pracovněprávní vztah - str. 327
5.4 Personální práce a BOZP - str. 328
5.5 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 335
5.6 Vznik pracovního poměru - str. 336
5.7 Vstupní školení zaměstnance - str. 337
5.8 Zásady pro bezpečný výkon prací - str. 341
5.9 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 343
5.10 Pracovní cesta - str. 348
5.11 Převedení, přeložení a přidělení zaměstnance - str. 348
5.12 Školení BOZP – specifické, opakované školení - str. 351
5.13 Zdravotní prohlídky zaměstnanců - str. 354
5.14 Havarijní připravenost - str. 357
5.15 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 359
5.16 Řízení dokumentů a záznamů - str. 360
5.17 Odborová organizace a zástupce pro  BOZP - str. 362
5.18 Kontroly BOZP a prověrka BOZP - str. 364
5.19 Skončení pracovního poměru - str. 365
5.20 Kontroly státním odborným dozorem - str. 366
5.21 Přílohy ke kapitole 5 - str. 369
6. Vztahy k orgánům a institucím - str. 439
6.1 Úřad práce - str. 440
6.2 OSSZ/ČSSZ - str. 441
6.2.1 OSSZ/ČSSZ – důchodové pojištění - str. 441
6.2.2 OSSZ/ČSSZ – nemocenské pojištění - str. 442
6.3 Zdravotní pojišťovna – zdravotní pojištění  - str. 443
6.4 Inspekce práce - str. 444
6.4.1 Ohlašování pracovních úrazů - str. 444
6.4.2 Ohlašování havárií vyhrazených technických zařízení - str. 446
6.4.3 Kontrolní činnost inspekce práce - str. 446
6.4.4 Poradenská činnost - str. 448
7. Zaměstnavatel a odborová organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 449
7.1 Zaměstnavatel a odborová organizace  - str. 450
7.1.1 Právo na spolurozhodování - str. 451
7.1.2 Právo na projednání - str. 453
7.1.3 Právo na informace - str. 454
7.1.4 Právo kontroly - str. 455
7.1.5 Právo kolektivně vyjednávat - str. 455
7.1.6 Právo na vytvoření hmotných podmínek - str. 456
7.2 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 457
7.2.1 Právo na projednání - str. 458
7.2.2 Právo na informace - str. 458
8. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféře - str. 459
Slovníček - str. 462
Literatura použitá v kapitole 8.1 - str. 466
8.1 Právní rámce upravující zaměstnanecké poměry - str. 467
8.1.1 Principy a zásad státně zaměstnaneckých poměrů  - str. 468
8.1.2 Podmínky pro přijetí do státně zaměstnaneckého poměru - str. 478
8.1.3 Vzdělání a rozvoj - str. 484
8.1.4 Služební hodnocení a odměňování  - str. 490
8.1.5 Kárná odpovědnost - str. 494
8.1.6 Délka státně zaměstnaneckých poměrů  - str. 499
8.2 Zákon o státní službě – základní exkurs - str. 505
8.2.1 Na koho se zákon o státní službě vztahuje - str. 505
8.2.2 Systemizace - str. 507
8.2.3 Výběrové řízení a obsazení služebního místa - str. 508
8.2.4 Změny služebního poměru - str. 511
8.2.5 Skončení služebního poměru - str. 513
8.2.6 Práva a povinnosti státních zaměstnanců - str. 514
8.2.7 Omezení práv zaměstnanců - str. 514
8.2.8 Kárná odpovědnost - str. 515
8.2.9 Služební doba a související otázky - str. 516
8.2.10 Vzdělávání zaměstnanců - str. 516
8.2.11 Zabezpečení zaměstnanců, náhrada škody, kolektivní vyjednávání - str. 517
8.2.12 Hodnocení zaměstnance - str. 517
8.2.13 Odměňování státních zaměstnanců - str. 519
8.2.14 Řízení ve věcech služby - str. 519
8.2.15 Zákon o zahraniční službě, speciální úprava pro oblast náboru a vnitřní rotace (zastupování, použití pracovního poměru) - str. 520
8.3 Personální práce ve školství - str. 525
8.3.1 Smluvní strany pracovněprávních vztahů ve školství - str. 525
8.3.2 Systém výběru zaměstnanců a obsazování pracovních míst ve školství - str. 528
8.3.3 Některá specifika v pracovněprávních vztazích ve školství - str. 548
8.3.4 Systém dalšího vzdělávání ve školství - str. 587
8.3.5 Systém hodnocení zaměstnanců ve školství - str. 587
8.3.6 Některá specifika v odměňování zaměstnanců ve školství - str. 598
8.3.7 Právní jednání ředitele školy vůči sobě samotnému - str. 602
8.3.8 Postup po odvolání ředitele školy - str. 605
8.3.9 Pracovněprávní aspekty mimořádných opatření nařizujících přerušení prezenční výuky ve školách - str. 606
 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.