Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.

Komplexní výklad k problematice DPH od A do Z
Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.
Výklad vychází z legislativního stavu pro rok 2024
Kniha je aktualizována o všechny změny provedené v zákoně o DPH od počátku roku 2024 – provedené stavebním zákonem, zákonem o sociálních službách, energetickým zákonem, insolvenčním zákonem a konsolidačním balíčkem – a o změny provedené informacemi vydanými Generálním finančním ředitelstvím a Koordinačním výborem Komory daňových poradců v průběhu roku 2023 a na počátku roku 2024 – nájem hrobového místa, třídění odpadu pro EKO-KOM, poskytování ubytovací služby, přeprava osob.

Podrobný přehled změn daňových sazeb
V publikaci jsou vysvětleny všechny změny sazeb daně – zrušení druhé snížené sazby daně, snížení sazby daně z 15 % na 12 %, přesuny ze snížené sazby daně do základní sazby a opačně. Návazně na to je na příkladech uvedeno vyúčtování plnění, u kterých byly přijaty zálohy v roce 2023, např. dodání tepla, vody. Nově je osvobozeno od daně dodání knihy a souvisejících služeb (elektronické knihy). A dále omezen odpočet daně při nákupu a technickém zhodnocení vybraného osobního automobilu, případně je provedeno snížení odpočtu daně.

Dále k obsahu publikace
Specifické povinnosti podle daňového řádu jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní, kdy mj. upozorňuje na všechna úskalí při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, v současné době již téměř výhradně elektronicky. Zvláštní kapitola se zaměřuje i na novou povinnost pro všechny fyzické osoby – podnikatele a na další subjekty, které mají od 1. 1. 2023 povinně zřízenu datovou schránku, musí tedy s úřady povinně komunikovat elektronicky.

autoři: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2024, 428 stran
ISBN: 978-80-7554-407-0

Cena: 889 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 13
1. Základní pojmy pro účely zákona o DPH - str. 16
2. Předmět daně  - str. 36
2.1 Plnění, která jsou předmětem daně - str. 38
2.2 Plnění, která jsou z předmětu daně vyčleněna za specifických podmínek - str. 39
3. Zahájení podnikatelské činnosti - str. 41
3.1 Založení živnosti - str. 41
3.2 Oznámení zahájení podnikání na finančním úřadě - str. 42
3.3 Dobrovolná registrace - str. 45
3.4 Registrace osoby povinné k dani z titulu překročení obratu z podnikatelských aktivit - str. 46
3.5 Registrace osoby povinné k dani z jiných důvodů než z titulu překročení limitu obratu 2 miliony Kč pro povinnou registraci k dani - str. 51
3.5.1 Plátci - str. 51
3.5.2 Identifikované osoby - str. 55
3.5.2.1 Identifikovaná osoba z titulu pořízení zboží z Evropské unie - str. 55
3.5.2.2 Identifikovaná osoba z titulu přijetí poskytnutých služeb, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi - str. 57
3.5.2.3 Identifikovaná osoba z titulu poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH - str. 58
3.5.2.4 Identifikovaná osoba z titulu poskytování vybraných plnění v rámci režimu Evropské unie nebo dovozního režimu - str. 59
3.5.2.5 Dobrovolná identifikace osoby povinné k dani v případě pořízení zboží z jiného členského státu - str. 60
3.5.2.6 Dobrovolná identifikace osoby povinné k dani v případě přijetí služeb z jiného členského státu - str. 60
4. Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 61
4.1 Vznik nároku na odpočet daně - str. 61
4.2 Podmínky pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně - str. 65
4.3 Oprava odpočtu daně - str. 71
4.4 Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 73
4.5 Uplatnění nároku na odpočet v případech, kdy plátce použije přijaté plnění v poměrné výši - str. 73
4.6 Uplatnění nároku na odpočet v případech, kdy plátce použije přijaté plnění částečně ke zdanitelným plněním a částečně k osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně v rámci ekonomické činnosti - str. 76
4.7 Krácení odpočtu daně u plátce jak poměrným koeficientem podle § 75 ZDPH, tak krátícím koeficientem podle § 76 ZDPH - str. 79
4.8 Uplatnění nároku na odpočet daně z úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši - str. 79
4.9 Stanovení krátícího koeficientu v případě, že plátce poprvé v průběhu roku začne uskutečňovat osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně - str. 80
4.10 Vyrovnání odpočtu daně - str. 81
4.11 Úprava odpočtu daně - str. 83
4.11.1 Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - str. 87
4.11.2 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku v dalších případech - str. 87
4.11.3 Úprava odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku - str. 88
4.11.4 Úprava odpočtu daně u dodání nemovité věci, na které byla provedena významná oprava - str. 89
4.11.5 Úprava odpočtu daně v případě zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku - str. 90
4.12 Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace - str. 91
4.12.1 Nárok na odpočet daně při registraci - str. 91
4.12.2 Nárok na odpočet daně stávajícího plátce, který hodlá zrušit registraci plátce - str. 92
4.12.3 Úprava odpočtu daně u obchodního majetku v případě úmrtí plátce - str. 93
4.12.4 Snížení odpočtu daně uplatněného u přijatého zdanitelného plnění při zrušení registrace dlužníka - str. 93
5. Uplatňování daně u společníků společnosti - str. 95
5.1 Změny - str. 95
5.2 Stanovení obratu - str. 95
5.3 Zrušení registrace - str. 96
5.4 Povinnosti společníka - str. 96
5.4.1 Společníci jednají s odběratelem plnění každý vlastním jménem a na svůj účet - str. 96
5.4.2 S odběratelem plnění jedná jeden společník vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků - str. 97
5.4.3 Vystavování daňových dokladů - str. 101
5.4.4 Vedení evidencí - str. 102
5.5 Nárok na odpočet - str. 102
5.5.1 Při uplatňování nároku na odpočet daně postupuje každý společník samostatně - str. 102
5.5.2 S dodavatelem plnění jedná jeden společník vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků - str. 103
5.6 Jiný účel založení - str. 104
5.7 Vystoupení společníka ze společnosti - str. 104
5.8 Zánik společnosti - str. 104
5.9 Vložení majetku do společnosti - str. 105
5.10 Vrácení vloženého majetku při zániku členství společníka nebo při zániku společnosti - str. 105
6. Pravidla pro vystavování daňových zákonů - str. 106
6.1 Situace, kdy je plátce povinen vystavit daňový doklad - str. 106
6.2 Náležitosti daňového dokladu - str. 108
6.3 Daňové doklady - str. 116
6.3.1 Zjednodušený daňový doklad - str. 116
6.3.2 Splátkový kalendář - str. 117
6.3.3 Platební kalendář - str. 117
6.3.4 Souhrnný daňový doklad - str. 119
6.3.5 Doklad o použití - str. 121
6.3.6 Daňový doklad při dovozu - str. 123
6.3.7 Daňový doklad při vývozu - str. 123
6.3.8 Daňový doklad při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 123
6.4 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu - str. 123
6.5 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 127
6.5.1 Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 127
7. Stanovení základu daně - str. 129
7.1 Základ daně u bezúplatných plnění - str. 131
7.2 Základ daně ve zvláštních případech - str. 136
7.3 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 137
7.4 Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 138
8. Oprava základu daně - str. 140
8.1 Oprava základu daně plátcem - str. 140
8.2 Oprava základu daně v případě reorganizace nebo restrukturalizace - str. 141
8.3 Kdy se oprava základu daně považuje za samostatné zdanitelné plnění - str. 141
8.4 Povinnost vystavit opravný daňový doklad - str. 141
8.5 Povinnost odeslat opravný daňový doklad - str. 142
8.6 Zdaňovací období, ve kterém plátce uvede opravu základu daně do daňového přiznání - str. 142
8.7 Uplatnění sazby daně a kurzu - str. 143
8.8 Lhůta pro provedení opravy základu daně - str. 143
8.9 Oprava základu daně po tříleté lhůtě - str. 144
8.10 Oprava základu daně v případě, že nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele - str. 145
8.11 Oprava základu daně v ostatních případech - str. 145
8.12 Bonusy a skonta - str. 146
8.12.1 Nepřímé bonusy - str. 149
8.12.2 Nepřímé bonusy od osoby registrované k dani v Evropské unii - str. 150
8.12.3 Příjemce bonusu, který je třetí osobou a není součástí řetězce - str. 150
8.13 Oprava výše daně - str. 151
8.13.1 Chybné zvýšení daně na výstupu - str. 151
8.13.2 Chybné snížení daně na výstupu - str. 152
8.13.2.1 Opravný daňový doklad - str. 152
8.14 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 157
8.14.1 Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 157
8.14.2 Další opravy základu daně - str. 158
8.14.3 Opravu základu daně u nedobytné pohledávky nelze provést - str. 158
8.14.4 Lhůta, po kterou je možné provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky - str. 158
8.14.5 Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 159
8.14.6 Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem - str. 159
8.14.7 Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 159
8.14.8 Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 160
8.14.9 Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky - str. 160
8.14.10 Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění - str. 161
8.14.11 Stanovení sazby daně a kurzu - str. 161
9. Sazby daně - str. 162
9.1 Sazby daně, výpočet - str. 163
9.2 Problematika sazeb daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví - str. 169
9.3 Opravy, rekonstrukce a modernizace dokončené stavby pro bydlení  nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 170
9.3.1 Stavba pro bydlení - str. 170
9.3.1.1 Stavba rodinného domu, stavba bytového domu - str. 170
9.3.2 Stavby pro sociální bydlení - str. 178
9.4 Uplatnění daně z přidané hodnoty u nové výstavby - str. 179
9.4.1 Výstavba bytového domu pro sociální bydlení - str. 179
9.4.2 Výstavba rodinného domu pro sociální bydlení - str. 180
9.4.3 Výstavba obytného prostoru pro sociální bydlení - str. 181
9.4.4 Výstavba ostatních staveb pro sociální bydlení - str. 182
9.4.5 Jiná stavba (dříve „příslušenství“ stavby pro sociální bydlení) - str. 182
9.4.6 Změna stavby nebo prostoru na stavbu pro sociální bydlení - str. 183
9.5 Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení - str. 183
9.5.1 snížená sazba daně - str. 183
9.5.2 Základní sazba daně - str. 183
9.6 Dodání nemovité věci - str. 183
9.6.1 Osvobození od daně - str. 183
9.6.2 Stavební pozemek - str. 184
9.6.3 Dodání vybrané nemovité věci osvobozené od daně - str. 185
9.6.4 Dodání práva stavby - str. 186
9.6.5 Dodání jednotky - str. 186
9.6.6 Volba pro uplatnění daně - str. 186
9.7 Nájem nemovité věci - str. 187
9.7.1 Nájem vybraných nemovitých věcí osvobozený od daně - str. 187
9.7.2 Krátkodobý nájem - str. 188
9.7.2.1 Nájem zařízeného bytu - str. 189
9.7.2.2 Nájem prostor k parkování vozidel - str. 189
9.7.2.3 Poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 - str. 190
10. Dodání zboží  - str. 193
10.1 Dodání zboží - str. 193
10.1.1 Dodání zboží prostřednictvím komisionáře - str. 193
10.1.2 Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu - str. 194
10.1.3 Použití zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce - str. 195
10.1.4 Majetek vytvořený vlastní činností - str. 195
10.1.5 Dodání vratného obalu - str. 197
10.1.6 Co se nepovažuje za dodání zboží - str. 199
10.2 Stanovení místa plnění u dodání zboží - str. 200
10.2.1 Dodání zboží bez odeslání nebo bez přepravy - str. 200
10.2.2 Dodání zboží s odesláním nebo s přepravou - str. 201
10.2.3 Plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci Evropské unie - str. 201
10.2.4 Dodání zboží s instalací nebo s montáží - str. 202
10.2.5 Dodání nemovité věci - str. 203
10.3 Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 203
10.3.1 Povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění - str. 203
10.3.2 Den, kterým se považuje dodání zboží za uskutečněné - str. 204
10.3.2.1 Dodání zboží - str. 204
10.3.2.2 Dodání nemovité věci - str. 205
10.3.2.3 Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod, poskytování telekomunikační služby a přeprava a distribuce plynu nebo přenos a distribuce elektřiny - str. 205
10.3.2.4 Poskytnutí služby v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci - str. 206
10.3.2.5 Uskutečnění zdanitelného plnění prostřednictvím prodejních automatů - str. 206
10.3.2.6 Uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění - str. 206
10.3.2.7 Uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců - str. 207
10.3.2.8 Uskutečnění plnění osvobozených od daně - str. 207
10.3.2.9 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 208
10.3.2.10 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 208
11. Poskytnutí služby - str. 210
11.1 Poskytnutí služby - str. 210
11.1.1 Poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce - str. 211
11.2 Stanovení místa plnění u služeb - str. 211
11.2.1 Poskytnutí služby osobě povinné k dani - str. 212
11.2.2 Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani - str. 214
11.2.3 Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 214
11.2.4 Výjimky ze základního pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 215
11.2.4.1 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 215
11.2.4.2 Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 218
11.2.4.3 Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 219
11.2.4.4 Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 220
11.2.4.5 Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 222
11.2.4.6 Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 225
11.2.4.7 Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 226
11.2.4.8 Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 227
11.2.4.9 Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země - str. 227
11.2.4.10 Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 228
11.3 Poukaz - str. 229
11.3.1 Jednoúčelový poukaz - str. 230
11.3.2 Víceúčelový poukaz - str. 231
12. Obchodování mezi členskými státy - str. 233
12.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 233
12.1.1 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 234
12.1.2 Stanovení základu daně - str. 235
12.1.3 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 235
12.1.4 Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu - str. 236
12.2 Dodání zboží do jiného členského státu - str. 237
12.2.1 Dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně - str. 238
12.2.1.1 Přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu - str. 240
12.2.1.2 Dodání nových dopravních prostředků do jiného členského státu - str. 240
12.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu - str. 241
12.2.2.1 Dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 241
12.2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 241
12.2.2.3 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu - str. 243
12.3 Prodej zboží na dálku - str. 244
12.4 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 246
12.5 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu na území Evropské unie - str. 249
13. Dovoz zboží - str. 252
13.1 Předmět daně - str. 252
13.2 Správce daně - str. 252
13.3 Místo plnění - str. 252
13.4 Co se rozumí dovozem zboží - str. 253
13.5 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží - str. 253
13.6 Zpětná registrace plátce - str. 255
13.7 Daňový doklad - str. 255
13.8 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 256
13.9 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 257
13.10 Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím - str. 258
13.10.1 Příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího - str. 258
13.10.2 Podmínky dovozu zboží cestujícím v letecké dopravě - str. 258
13.10.3 Tabákové výrobky - str. 258
13.10.4 Alkohol a alkoholické nápoje - str. 259
13.10.5 Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla - str. 259
13.10.6 Dovoz pohonných hmot - str. 259
13.11 Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 260
14. Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby - str. 262
15. Vývoz zboží  - str. 264
15.1 Co se rozumí vývozem zboží - str. 264
15.2 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 264
15.3 Daňový doklad - str. 265
15.4 Povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží - str. 265
16. Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží - str. 267
16.1 Služby přímo vázané na vývoz zboží - str. 267
16.1.1 Poskytnutí přepravní služby při vývozu zboží prostřednictvím spediční společnosti - str. 268
16.2 Poskytnutí služby při dovozu zboží - str. 269
16.3 Doložení uskutečňování přepravy při dovozu nebo vývozu zboží - str. 270
16.4 Kam uvedeme v daňovém přiznání - str. 270
17. Zvláštní režimy - str. 271
17.1 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 271
17.1.1 Kdo je obchodníkem - str. 271
17.1.2 Zvláštní režim může použít obchodník - str. 271
17.1.3 Základ daně - str. 272
17.1.4 Nárok na odpočet daně - str. 273
17.1.5 Použití zvláštního režimu při dodání zboží do jiného členského státu - str. 273
17.1.6 Daňový doklad - str. 274
17.2 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 276
17.2.1 Kdy je plátce povinen použít zvláštní režim - str. 276
17.2.2 Co se rozumí cestovní službou - str. 276
17.2.3 Stanovení základu daně - str. 277
17.2.4 Povinnost přiznat daň - str. 278
17.2.5 Koeficient pro výpočet přirážky z již uhrazených nakoupených služeb a zboží - str. 278
17.2.6 Koeficient pro výpočet přirážky z částky, kterou plátce uhradil nebo předpokládá, že uhradí, za nakoupené cestovní služby a zboží - str. 278
17.2.7 Použití způsobu výpočtu koeficientu - str. 279
17.2.8 Základ daně nula - str. 279
17.2.9 Místo plnění - str. 279
17.2.10 Kdy se cestovní služba považuje za uskutečněnou - str. 279
17.2.11 Sazba daně - str. 279
17.2.12 Osvobození od daně - str. 279
17.2.13 Nárok na odpočet daně - str. 281
17.2.14 Povinnost vystavit daňový doklad - str. 281
17.2.15 Vlastní služby - str. 281
17.2.16 Vedení evidence - str. 281
17.2.17 Oprava základu daně a výše daně - str. 282
17.2.18 Plátce nemusí použít zvláštní režim - str. 283
17.2.19 Kam uvedeme v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení - str. 283
17.3 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 283
17.3.1 Obecná pravidla pro uplatnění daně u režimu přenesení daňové povinnosti - str. 283
17.3.1.1 Povinnost přiznat a zaplatit daň - str. 283
17.3.1.2 Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije - str. 284
17.3.1.3 Povinnost plátce, příjemce zdanitelného plnění - str. 284
17.3.1.4 Postup při pozdní registraci plátce - str. 284
17.3.1.5 Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na nové komodity - str. 285
17.3.1.6 Právní fikce „dobrá víra“ - str. 285
17.3.1.7 Den uskutečnění zdanitelného plnění - str. 286
17.3.1.8 Daňový doklad, základ daně - str. 286
17.3.1.9 Nárok na odpočet daně - str. 287
17.3.1.10 Kam uvedeme v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení - str. 287
17.3.2 Rozdělení režimu přenesení daňové povinnosti - str. 288
17.3.3 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 289
17.3.3.1 Dodání zlata - str. 289
17.3.3.2 Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH - str. 289
17.3.3.3 Dodání nemovité věci - str. 289
17.3.3.4 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 289
17.3.3.5 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 290
17.3.4 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 291
17.3.4.1 Dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 ZDPH - str. 291
17.3.4.2 Mechanismus rychlé reakce - str. 292
17.3.5 Závazné posouzení - str. 292
17.3.6 Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije - str. 292
17.4 Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 293
17.4.1 Režim mimo Evropskou unii - str. 293
17.4.2 Režim Evropské unie - str. 294
17.4.2.1 Poskytnutí služby - str. 294
17.4.2.2 Prodej zboží na dálku - str. 295
17.4.2.3 Dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - str. 295
17.4.2.4 Správce daně, daňový doklad, zdaňovací období, evidence - str. 295
18. Správa daně z přidané hodnoty - str. 297
18.1 Základní pojmy pro účely daňového řádu - str. 297
18.2 Místní příslušnost - str. 298
18.3 Postup před zahájením podnikání - str. 300
18.4 Daňová informační schránka - str. 301
18.5 Datová schránka - str. 312
18.5.1 Přihlášení a nastavení datové schránky - str. 312
18.5.2 Komu je datová schránka zřizována - str. 315
18.5.3 Doručování do datové schránky - str. 316
18.6 Registrace - str. 317
18.7 Obrat - str. 318
18.8 Zdaňovací období - str. 320
18.9 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 321
18.10 Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 322
18.11 Záznamní povinnost - str. 323
18.12 Daňové přiznání a splatnost daně - str. 323
18.12.1 Daňová přiznání ve zvláštních případech - str. 325
18.12.1.1 Daňové přiznání při rozhodnutí o úpadku - str. 325
18.12.2.2 Daňové přiznání při úmrtí poplatníka - str. 325
18.13 Souhrnné hlášení - str. 325
18.13.1 Souhrnné hlášení detailně - str. 326
18.13.2 Změna souhrnného hlášení ze čtvrtletní povinnosti na měsíční - str. 329
18.13.3 Oprava základu daně podle § 42 ZDPH ve vazbě na souhrnné hlášení - str. 330
18.14 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň - str. 330
18.15 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období - str. 332
18.16 Sankce podle daňového řádu - str. 333
18.17 Vracení nadměrného odpočtu - str. 340
18.18 Záloha na daňový odpočet - str. 340
18.19 Zrušení registrace - str. 341
18.19.1 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 341
18.19.2 Nespolehlivý plátce - str. 342
18.19.3 Nespolehlivá osoba - str. 343
18.19.4 Zrušení registrace plátce na žádost - str. 344
18.19.5 Společná ustanovení u zrušení registrace - str. 344
18.19.6 Zrušení registrace identifikované osoby na žádost - str. 345
18.19.7 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední - str. 345
18.20 Ručení - str. 346
18.20.1 Ručení oprávněného příjemce - str. 346
18.20.2 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 346
18.20.2.1 Úplata poskytnutá bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko - str. 347
18.20.2.2 Úplata poskytnutá bezhotovostním převodem na nezveřejněný účet - str. 347
18.20.2.3 Úplata poskytnutá zcela nebo zčásti virtuální měnou - str. 348
18.20.2.4 Zdanitelné plnění přijaté od nespolehlivého plátce - str. 348
18.20.2.5 Nákup pohonných hmot od plátce, který není registrován v registru distributorů pohonných hmot - str. 350
18.21 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 351
18.22 Návod na vytvoření disponibilního účtu - str. 352
18.23 Zvláštní způsob zajištění daně ve vazbě na účetnictví - str. 353
19. Kontrolní hlášení  - str. 354
19.1 Podávání kontrolního hlášení - str. 354
19.1.1 Kdo je povinen podat kontrolní hlášení - str. 354
19.1.2 Kdo nepodává kontrolní hlášení - str. 354
19.1.3 Co se do kontrolního hlášení neuvádí - str. 355
19.1.4 Způsob podání kontrolního hlášení - str. 355
19.1.5 Lhůty pro podávání kontrolního hlášení - str. 355
19.1.6 Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení - str. 356
19.1.7 Identifikační údaje - str. 356
19.1.8 Zplnomocnění k podávání kontrolního hlášení - str. 357
19.1.9 Druhy kontrolního hlášení - str. 360
19.2 Vykazování oprav - str. 360
19.2.1 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 361
19.2.2 Sankce a prominutí pokuty - str. 361
19.2.2.1 Prominutí pokuty - str. 362
19.3 Výzva k podání řádného kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení - str. 363
19.3.1 Doručování výzvy ke kontrolnímu hlášení - str. 364
19.4 Jak vyplňovat kontrolní hlášení - str. 365
20. AML aneb zákon o praní špinavých peněz  - str. 376
20.1 Základní informace - str. 376
20.2 Povinné osoby - str. 376
20.2.1 Povinnosti povinné osoby - str. 376
20.3 Definice zákona - str. 377
20.4 Politicky exponované osoby - str. 378
20.5 Identifikace klienta - str. 379
20.6 Podezřelý obchod - str. 380
20.7 Mezinárodní sankce - str. 381
20.8 Oznámení podezřelého obchodu - str. 382
20.9 Sankce - str. 383
20.10 Whistleblowing - str. 383
Přílohová část  - str. 385
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 385
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 385
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 387
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 389
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 390
Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 392
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. - str. 393
Vyhláška č. 457/2020 Sb. - str. 395
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty - str. 397
Metodická informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH - str. 401

Další nabídka k tématu

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.